Antidoter (motgifter) vid akuta förgiftningar

NU-sjukvården
Barium.ID: 12951
Publicerat för enhet: Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik
Version: 25
Innehållsansvarig: Viola Svensson, Ivasjuksköterska, Intensivvårdsavdelning Norra Älvsborgs Länssjukhus (viosv2)
Giltig från: 2017-02-08
Godkänt av: Mikael Rådström, Verksamhetschef, Område II gemensamt (micra)
Giltig till: 2019-02-07
Rutin
Antidoter (motgifter) vid akuta förgiftningar
Syfte
Att Säkerställa användning av antidoter vid akuta förgiftningar
Vilka berörs
Läkare och sjuksköterskor inom AnOpIVA-kliniken
Beredning och dos
NÄL IVA
Uddevalla Stabiliseringsenhet/UVA
SU
C-op- akutsalen NÄL
Apoteket Scheele - Stockholm
K = Kyld
L = Licens
N= Narkotikaskåp IVA, NÄL
Substans
Preparat
Beredn/StyrkaFörpackning
Acetylcystein
Acetylcystein T
Inf
200 mg/ml
10 x 10 ml
4
Paracetamol
Stenmurkla
Biperiden
Akineton
Inj
5 mg/ml
5 x 1 ml
2
Neuroleptika
Budesonid
Pulmicort Turbuhaler
Inh
400 µg/dos
200 doser
1
Retande gaser
Calciumfolinat
Calciumfolinat
Inj substans
10 mg/ml
5 ml
16
K
Metanol, folsyreantagonist
C1-esterashämmare
Berinert
Inj
500 IE
1 st
4
Hereditärt angioödem
Behandling av akuta anfall och prevention av
anfall före ingrepp
Deferoxamin
Desferal
Inj inf subs
500 mg
10 x 0,5 g
2
Järn
NÄL Indikation/förgiftning
Antidigoxin Fab
DigiFab TM
Inj 40 mg
40 mg
4
K/L
Digitalisförgiftning. Startdos om 4 x 40 mg
finns på IVA, NÄL. Fullständig behandling
kräver 12 x 40 mg, vilket ger tid för regional
samordning så att komplett behandling kan
ges. Rekvireras i första hand från RGL tfn
010-44 71 00. I andra hand jourfarmaceut via
SU vx 031-342 10 00
Fentolamin
Regitin/Rogitin
Inj
10 mg/ml
5 x 1 ml
2
K/L
Adrenergika
Flumazenil
Flumazenil/
Lanexat
Inj
0,1 mg/ml
5 x 5 ml
2
Bensodiazepiner
Fomepizole
Fomepizol
5 mg/ml
5 x 20 ml
2
Metanol, etylenglykol
Fysostigmin
Anticholium
Inj
2 mg/5 ml
5 x 5 ml
2
Antikolinergika
1 (3)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!
Barium.ID: 12951
NU-sjukvården
Rutin
Antidoter (motgifter) vid akuta förgiftningar
Glukagon
Glucagon
1 mg/ml
1 + 11
10
K
B-blockare hypoglykemi
Glukos-etanol
Glukos-etanol
Inf
50/100 mg/ml
500 ml
6
Etylenglykol, metanol
Hydroxokobolamin
Cyanokit
Inf substans
2 x 2,5 g
2
L
Acetonitril, brandrök cyanidföreningar
Idarucizumab
Praxbind
Inf substans
50 mg/ml
50 ml/2,5g
2
K
Antidot mot dabigatran (Pradaxa)
Immunserum:
Ormgift (europeisk)
Vipera Tab
Inf substans
100 mg
2 x 100 mg
2
K
Huggormstoxin
Ikatebant
Firazyr
30 mg
1 x 30 mg
3
Angioödem
Ipekakuana
Kräksirap
Mixtur
60 ml
1
Kräkmedel
2/3 klorkalk +
1/3 magnesiumoxid
Första hjälpen/
senapsgas
Pulver
3 x 67 g
1
Utvärtes: Senapsgas
Kalciotonin
Miacalcic
Inj 100 E/ml
5x1
Kol
Carbomix
Mixtur
50 g
4
Förgiftning via mag-tarm
Metyltionin
Metyltionin
Inj
10 mg/ml
10 x 10 ml
1
anilin, nitritföreningar, nitrobensen,
nitrösa gaser, svavelväte
Na tiosulfat
Na tiosulfat
Inj
150 mg/ml
10 x 10 ml
5
Acetonitril, brandrök, bromat, klorat,
cyanidföreningar
Obidoxim
Toxogonin
Inj
0,25 g/ml
5 x 1 ml
1
N
Organiska fosforförening
Protaminsulfat
Protaminsulfat
1400IE/ml
5 x 5 ml
1
Heparin
Polyetylenglykol
Makrogol 400
Cutan vätska
1 000 ml
1
Utvärtes: fenol
Polystyrensulfonat
Resonium
Pulver 450 g
1 x 450 g
1
Pyridoxinhydroklorid
Pyridoxin
Inj
150 mg/ml
10 x 2 ml
5
Synstigmin
Neostigmin
Inj 2,5 mg/ml
10 x 1 ml
1
Hemofilipreparat
Haemate
1000 E
inj
Hemofilipreparat
Benefix
1000 E
Inj
Tetanus
Tetagam
1 ml
250 IU
2
2x5x1 ml KK
Hyperkalcemi
Hyperkalemi
Etylenglykol. Isoniazid, stenmurkla, krimidin
Antikolinergika Neuromuskulär blockad
3
K
3
K
1
K
Faktor VIII, akuta blödningar (se
antidotpärm)
Faktor IX, koncentrat (se antidotpärm)
Tetanus immunoglobulin
C-op – akutsalen NÄL
Hemofilipreparat
NovoSeven
Rekombinant
1,0 mg
2,0 mg
5,0 mg
Inj
Inj
Inj
2
2
2
Faktor VIIa
Inj substans
20 mg
12 x 20 mg
3
C-op/L
Malign hypertoni
C-op – Läkemedelsrummet NÄL
Dantrolen Na
Dantrium
2 (3)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!
Barium.ID: 12951
NU-sjukvården
Rutin
Antidoter (motgifter) vid akuta förgiftningar
Sahlgrenska
Cyproheptadinhydroklorid
Periactin
Tabl 4 mg
2 x 30
L
Dimerkaptobärnstens-syra
Succiptal
Kapsel 200 mg
2 x 15 st
L
Dimerkaptopropan-sulfonat
Dimaval
Inj 50 mg/ml
3 x 5 x 5 ml
L
Karnitin
Carnitene
Inj 200 mg/ml
5 x 5 ml
L
Na-sulfatdekahydrat
Glaubersalt
Pulver
75 g
Silibinin
Legalon SIL
Inj/inf 350 mg
4 x 350 mg
L
Serotonergt syndrom
Arsenikförening, bly,
kvicksilver
Arsenikförening,
kopparförening
Överdosering med
Valproat
Ventrikelsköljning,
bariumförening
Flugsvamp, gifthätting
För att rekvirera antidoter från SU kontaktas teamledare på akut- och olycksfallsmottagningen på
telefon 0736-601 624
Vid beställning uppges önskad antidot, mängd, kontaktuppgifter till beställare, mottagande enhet och
sjukhus, enhetens telefonnummer samt kostnadsställe.
Apoteket Scheele tfn: 08 – 454 81 00
Immunserum mot botulism
Antitoxinicum
Botulinicum,
Polyvalent A, B, E
Inj/inf 5000 E + 5000
C:a 10E ml
+ 100 E
Na kalicumedetat
Na kalciumedetat (Calcivern)
Inj
100 mg/ml
10 x 10 ml
Botulinustoxin
1
Bly
Tänk på att antidotlådan vid kemisk olycka finns i katastrofförrådet. Förteckning av
innehåll i katastrofförrådet i antidotpärm, beredningsrummet. Se Antidoter för
sjukvårdsgrupp
För åtkomst av katastrofförrådets läkemedel kontakta narkossköterska eller narkosläkare.
Stabiliseringsenhet/Uddevalla
Substans
Preparat
Beredning och mängd
Indikation/förgiftning
Acetylcystein
Budesonid
Flumazenil
Faktor II, IX, X, VII
Acetylcystein
Pulmicort Turbuhaler
Flumazenil/ Lanexat
Ocplex
Inf 200 mg/ml
400 µg/dos
Inj 0,1 mg/ml
Inf 500 IE
Paracetamol, stenmurkla
Retande gaser
Bensodiazepiner
Blödning pga K-vitamin-beroende
faktorbrist
Hyperkalcemi
Kalciotonin (finns endast Miacalcic
i VNL1 samt IVA,NÄL)
Na polystyrensulfonat
Resonium
4x10x10 ml
1 x 200 doser
1x5x5 ml
6x20 ml
Inj 100 E/ml
2x5x1 ml K
Pulver 450 g
1x450 g
Hyperkalemi
Centraloperation Uddevalla
DantrolenNa
Dantrium
Inj 20 mg
2x12x20 mg
L
Malign hypertermi
Normosang (ingen antidot) flyttat till IVA:s basförråd läkemedel NÄL.
Hemofilipreparat; Haemate och Benefix finns på IVA, NÄL. Se akutlager faktorkoncentrat i NUsjukvården
3 (3)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!