kallelse 170207 - Institutionen för neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap
Institutionsstyrelsemöte 2017-02-07
Ordförande
Finn Hallböök
Prefekt, professor
Adj ledamot
Anne-Marie Landtblom
Professor
Ordinarie ledamöter
Pernilla Åsenlöf
Lisa Ekselius
Helgi Schiöth
Bryndis Birnir
Cecilia Yates
Arianna Cocco
Sara Andersson
Carolina Persson
Professor
Professor, stf prefekt
Professor
Professor
Informatör
Doktorand
Studerande
Studerande
Suppleanter
Per Enblad
Malin Lagerström
Klas Kullander
Caisa Öster
Neil Ormerod
Stefan Nasir
Professor
Forskarassistent
Professor
Universitetslektor
Kursadministratör
Doktorand
Protokollförare
Sari Thunberg
Ekonomi- och
personaladministratör
KALLELSE
Tid: tisdagen den 7 februari 2017 kl.14 – ca 16.30 Plats: Cerebrum, C2:225a, BMC
Vänligen meddela [email protected] om ni inte kan medverka på mötet. Suppleanter som inte
ersätter ordinarie ledamot är välkomna att närvara men har inte beslutsrätt.
Dagordning
§ 1 Val av justeringsperson. Förslag till beslut: utse Per Enblad.
§ 2 Fastställande av dagordning. Anmälan av eventuella jäv.
§ 3 Protokoll från föregående styrelsemöte 2016-12-06 Förslag till beslut: Godkänns och läggs till
handlingarna (bilaga 1).
§ 4 Meddelanden
• Ny blankett INV post-doc stipendium; individuell studieplan (bilaga 2)
• Information om Kof 17, självvärdering och panelbesök v. 20.
• Nya Ladok planeras att införas våren 2018
• Ny lärplattform under upphandling (ersätter till del studentportalen)
• Allmänna BULer intervjuer
• Rekrytering av administratörer
§ 5 Rapport från områdesnämnden. Föredragande PÅ/LE/BB
§ 6 Rapport från Intendenturstyrelsemöte BMC/ RBL samt prefektmöten: FH
§ 7 Rapport från doktorandrådet. Föredragande: AC
§ 8 Rapport från forskarutbildningskommittén. Föredragande: HS
§ 9 Rapport från grundutbildningskommittén. Föredragande: AML
§ 10 Rapport från arbetsmiljökommittén. Föredragande: ST
§ 11 Rapport från kommittén för lika villkor. Föredragande: CY
§ 12 Ekonomi; uppföljning av budget och bokslut 2016 (bilaga 3 a-f).
§ 13 Beslut reservation motsvarande beräknat verksamhetsunderskott 2017 (bilaga 4).
§ 14 Diskussion och beslut om fördelning av kostnader mellan prestationsanslag 210 och externa
bidrag 220 eller ALF vid underskott på prestationsanslag 210 (bilaga 5).
§ 14 Anhållan om att utlysa vikariat lektor i neurologi 50% (bilaga 6).
§ 15 Anhållan om att inrätta lektorat i psykiatri (bilaga 7). Föredragande: LE
§ 16 Nyantagna doktorander:
Johanna Salberg, 17-01-24, huvudhandledare Caisa Öster
Iman Alaie, 16-12-13, huvudhandledare Ulf Jonsson
Jenny Meyer, 17-01-02, huvudhandledare Mia Ramklint
§ 17 Eventuella övriga frågor.
§ 18 Mötets avslutande.
Datum för vårens styrelsemöten kl 14-16.30: tisdagen 7/2 (Cerebrum, BMC), tisdagen 7/3,
(neurologens bibliotek, ing 85 UAS) tisdagen 4/4 (Rappesalen, Psykiatrins hus), tisdagen 9/5 OBS nytt
datum (Cerebrum, BMC) och tisdagen 13/6 (Rappesalen, Psykiatrins hus).
Datum för vårens neuroluncher: onsdagen 1/2 (Cerebrum, BMC), torsdagen 2/3, torsdagen 30/3,
torsdagen 4/5 och torsdagen 8/6, i Öbrinkrummet, BMC kl 12-14.
Finn Hallböök
Prefekt