Bollnäs kommun - Region Gävleborg

Bollnäs kommun
Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med
tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och
miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald,
upplevelser och framtidstro.
Några av våra utmaningar
Arbetsmarknad
Integration
Bostäder
Infrastruktur
1
Bollnäs Resecentrum
– mitt i staden, kommunen och länet
2
Varför är järnvägen så viktig?
•
Både privat och offentlig sektor är helt beroende av fungerande
infrastruktur och kommunikationer
•
Arbets- och studiependling (kompetensförsörjning)
•
Näringslivstransporter (turism, tunga transporter m.m.)
•
Sjukvårdstransporter
•
Fritidsresor (kultur- och fritidsaktiviteter)
•
Privat och offentlig sektor är beroende av varandra
•
Miljön
Atlantbanestråket
•
Ett utvecklingsstråk i
Mittnorden med ca 3 miljoner
människor
•
Atlantbanan sammanbinder
Ostkustbanan, Norra
stambanan, Mittbanan och
Meråkerbanan
•
Förenar Stockholm och
Trondheim
•
Partnerskap Atlantbanan jobbar
med utveckling av
•
Infrastruktur
•
Persontrafik
(fjärr- och regionaltrafik)
•
Godstrafik
•
Turism
3
Bergslagsdiagonalen, Väg 50
•
Regionövergripande
samarbetsprojekt sedan 1989
•
15 kommuner
•
3 regioner (ej Gävleborg)
•
Syfte
•
Förbättra infrastrukturen
•
Skapa regional tillväxt och
konkurrenskraft
•
Ska överensstämma med
regionala utvecklingsprogram
Fjällvägen, Väg 83/Väg 84
•
Regionövergripande
samarbetesprojekt
sedan 2012
•
Kommuner och
näringsliv
•
Jobbar för hållbar
regional utveckling
genom ökad
framkomlighet,
trafiksäkerhet och
tillgänglighet
4
Behov infrastruktur
• Järnväg
– Dubbelspår Kilafors – Ockelbo
• Kilafors – Holmsveden (15 km)
• Ockelbo – Mo grindar (7 km)
• Väg
– Bollnäs genomfarter (ÅVS, åtgärdsvalsstudie pågår)
– Etappvis utbyggnad till 100 km/h
• Väg 83 Tönnebro – Stråtjära
• Stationsutveckling
– Ny bussterminal vid Bollnäs resecentrum
– Markbehov kring Bollnäs resecentrum
Dialog/arbetssätt
• Bra dialog kring gång- och cykelvägar samt
kollektivtrafik
• Önskemål om att utveckla dialogen kring
hastighetsfrågan på väg
5
Tack!
6