Barnets egen röst - Social utveckling

Introduktionsprogram Göteborgs Stad
7 februari 2017
Minna Torkkola, 1:e socialsekreterare
[email protected]
VAD?
 Vad är barnperspektiv?
 Barnperspektivet i lagen
 Barnperspektivet i utredningen
HUR?
 Barnets delaktighet
 Samtala med barn - exempel
Vad är barnperspektiv?
Vuxnas barnperspektiv
 Den kunskap om barn som vuxna utgår från när de
avser göra något utifrån barnets bästa.
Barnets eget perspektiv
 Vad barnet själv ser, hör, upplever och känner – det
som är hennes eller hans verklighet.
Barnrättsperspektivet
 Att samhällsföreträdare beaktar varje barns rätt att leva
och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.
 Det ska göras vid all planering och alla beslut som rör barn.
Barn ska alltså kunna komma till tals vid alla beslut som rör
dem och varje barns intressen ska uppmärksammas och
övervägas.
 Det ska avsättas tillräckliga resurser, finansiella och andra
resurser.
 Dessutom ska föräldrar ha förutsättningar att utöva sin
föräldraroll och sitt föräldraansvar för barnets bästa.
Barnkonventionen
 Alla barns lika värde och rättigheter.
 Barnets bästa ska komma i främsta
rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
 Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få
dem beaktade i alla frågor som berör honom eller
henne.
Funktionshinderkonventionen
 Barn kan behöva stöd anpassat till
funktionsnedsättning och ålder för att utöva rätten att
uttrycka sina åsikter.
Barnperspektivet i lagen
 SoL
 LVU
 LSS
 Föräldrabalken
 Anmälningsplikten
SoL och LVU
 1 kap. 2 § SoL - Vid åtgärder som rör barn ska barnets
bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder
som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska
vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn
avses varje människa under 18 år.
 1 § sista stycket LVU
SoL och LVU
 11 kap. 10 § SoL - När en åtgärd rör ett barn ska barnet
få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att
framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.
Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller
hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på
annat sätt.
Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i
förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.
 36 § LVU
LSS
 6 a § LSS - När åtgärder rör barn ska barnets bästa
särskilt beaktas.
 8 § andra stycket LSS - När en insats rör ett barn ska
barnet få relevant information och ges möjlighet att
framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas
betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad.
Föräldrabalken
 6 kap. 2 a § FB - Barnets bästa skall vara avgörande för
alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid
bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det
fästas avseende särskilt vid - risken för att barnet eller
någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att
barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars
far illa, och - barnets behov av en nära och god kontakt
med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets
vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.
Vad säger lagen?
 Barnets bästa avgörande
 Information
 Delaktighet
Bedömning av barnets bästa
Barnets perspektiv
Vuxnas
barnperspektiv
Vetenskap
Beprövad erfarenhet
Anmälningsplikten
 14 kap 1 § SoL - skyldiga att genast anmäla
 myndigheter vars verksamhet berör barn och
ungdom
 andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,
annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,
socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten
och Säkerhetspolisen
 verksamhet som berör barn och unga
Uppmaning till anmälan
 14 kap. 1 c § SoL
 Var och en som får kännedom om eller misstänker att
ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.
Utredningen
 Hur syns barnperspektivet i utredningen?
Barnutredning
 Utgångspunkt i barnets utredning ska vara att barnet
är huvudperson i sin egen utredning, att benämna
utifrån barnet ger fokus på barnet:
 Mohameds pappa/läkare/lärare etc.
Vuxenutredning
 I den vuxnas utredning ska barnperspektivet beaktas
om ansökan berör barn.
 Finns det barn i familjen?
 Hur är barnets/barnens situation?
Rubriker i utredningen
 Vilka rubriker är aktuella utifrån barnperspektivet?
Utredningsmetod
 Hur har barnet fått information och gjorts delaktig?
 Barnet/den unge har bidragit med information till
utredningen (BBIC)
 Vårdnadshavare har lämnat sitt samtycke till att
socialtjänsten samtalar enskilt med barnet (BBIC)
 Socialtjänsten har fullgjort sina skyldigheter enligt 11
kap 10 § första stycket SoL (BBIC)
Uppgifter/synpunkter från den
enskilde
 Barnets egen röst i barnutredningen.
 Exempel: ”Möjlighet för utredande socialsekreterare
att kommunicera med eller tolka Mohamed saknas.
Hans nätverk har därför fått lämna uppgifter.”
 Exempel: ”Oscar berättar att hans kompisar cyklar ofta
och då kan han inte följa med. Oscar säger att han
skulle vilja ha en cykel såsom hans kompisar har.”
Uppgifter/synpunkter från andra
 Barnets inställning i vuxenutredningen.
 Exempel: ”Oscars mamma berättar att Oscar älskar att
cykla men har ingen cykel hos henne. Hon säger också att
om Oscar hade en cykel kunde de göra cykelutflykter
tillsammans och han skulle kunna cykla med sina
kompisar.”
Barnperspektiv
 Utifrån ett barnperspektiv skall beaktas och
dokumenteras hur barnet/barnen påverkas vid
beviljande eller avslag av den begärda insatsen/ansökt
bistånd.
 Både i barnutredning och vuxenutredning när den
vuxne ansöker som förälder.
LSS
”Aisha är 13 år och hennes föräldrar har ansökt om läger för
henne. Utredningen har visat att Aisha saknar
fritidsaktiviteter och jämnåriga kamrater. Aisha har
berättat att hon vill åka på läger. Genom beviljande av
insatsen skulle Aisha få större möjlighet till umgänge med
jämnåriga, mer aktivitet på fritiden och kunna göra en
aktivitet utan att förälder är med.
Utan beviljande av insatsen skulle Aisha ändå ha gott stöd
av sina föräldrar men detta kan inte ersätta kontakten med
jämnåriga eller stötta i frigörelsen från föräldrar. Beviljande
av läger skulle även ge hennes lillasyster tid själv med
föräldrarna.”
UMGÄNGE
”Genom beviljande av bistånd till cykel skulle
Elisabeth få möjlighet att göra cykelutflykter med
sonen och sonen kunde lättare umgås med cyklande
kompisar vilket skulle höja kvaliteten på umgängen.
Att avslå ansökan innebär negativ påverkan på sonens
fritid just nu men Elisabeth har möjlighet att
tillgodose behovet av cykel genom att avsätta pengar
från fritidsposten i det ekonomiska biståndet som
utbetalas.”
BOENDE
”Kevin är 13 år och berättar att han är orolig och tänker
mycket på vad som ska hända. Kommer de ha något
hem? Hur blir det med skolan?
Genom beviljande av bistånd till boende tillförsäkras
barnen en skälig levnadsnivå och det bedöms vara
barnens bästa
- att ha en trygg plats att bo på och gå kvar på sin skola.
- att inte behöva oroa sig för var de ska bo den
närmaste tiden.
Att inte beviljas biståndet skulle innebära att barnen
riskerar att stå utan tak över huvudet vilket kan
komma att skada barnens hälsa och utveckling.”
Hur kan vi…?
 stärka barnets delaktighet när vi utreder och följer upp
deras insatser?
Vuxnas möte
 Skilj på vuxenmöte och barnets möte.
 ”det är bra att lyssna, men det är också bra att vuxna
bestämmer.” (pojke 8 år)
Barnets möte
 Platsen
 Tiden
 Fika
 Observation
Barnets möte
 ”vet du vem jag är och varför jag är här?”
 ”är det något du vill fråga/prata om idag?”
 ”vad har vi pratat om idag?”
 ”vad pratade vi om sist?”
Hur kan vi…?
 låta barn komma till tals även på annat sätt än att
samtala?
Barnets kommunikation
 Anpassa information så barnet förstår – fråga!
 Använd barnets egen kommunikation
 http://dart-gbg.org
Veckoschema
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
Skola inkl.
fritids
8-16
Taxi dit och
hem
Skola inkl.
fritids
8-16
Skola inkl.
fritids
8-16
Skola inkl.
fritids
8-16
Skola inkl.
fritids
8-16
Assistans
10-18
Taxi dit och
hem
Taxi dit och
hem
Taxi dit och
hem
Taxi dit och
hem
Ofta
Eldorado
Assistans
16-20
Assistans
16-20
Varannan
vecka
Assistans
16-20
Assistans
16-20
Simmar
Korttids till
torsdag
varannan
vecka
Assistans
16-20
Gymnastik
Somnar 20
söndag
Är med
mamma,
pappa,
lillebror
Nallekort
Tejping
Att visuellt gestalta
t.ex sitt nätverk eller
sin livssituation.
Utvecklad av den
norske psykologen
Martin Soltvedt.
www.bof-tejping.com
Resurskarta
 Ett sätt att ta del av barnets upplevelse av sin vardag
med familj, kompisar, skola och fritid.
Lycka till!
 Du är viktig för mig – ge mig tid!
 Fråga mig och bry dig om vilken hjälp jag vill ha!