Hämta - Kungsbacka kommun

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad
2017-01-30
Kommunfullmäktige
Sammanträde 2017-02-07 klockan 18:00
Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset
Ärende
1.
Beteckning Förslag
Val av justerare och tid för
justering
Ordinarie: Anders Ekström (M)
Ulla Krantz (M)
Ersättare: Kent Stenhammar (S)
Frida Schill Örne (M)
Digital justering, 16 februari 2016
Information/utbildning
2.
Information från
Göteborgsregionens
kommunalförbund om
Västsvenska paketet
Interpellationsdebatter pågår maximalt en
timma. Därefter avslutas debatten och
återupptas eventuellt senare om tid finns.
Interpellation - besvarande
3.
Svar på interpellation från
Carita Boulwén (SD) till
nämnden för Förskola &
Grundskolas ordförande
Anders Ekström (M) om
förbud mot mobiltelefon i
skolan
Jenni Hermansson
Kommunledningskontoret
0300-83 42 33
[email protected]
KS/2016:598
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (5)
Ärende
Beteckning Förslag
4.
Svar på interpellation från
Carita Boulwén (SD) till
nämnden för Gymnasie &
Vuxenutbildnings ordförande
Ulrika Landergren (L) om
förbud mot mobiltelefon i
skolan
KS/2016:608
5.
Svar på interpellation från
Clas Rosander (MP) till
nämnden för Förskola &
Grundskolas ordförande
Anders Ekström (M) om
skolutvecklingen och
lärarlönerna
KS/2016:646
6.
Svar på interpellation från
Emma Vildstrand (MP) till
nämnden för Funktionsstöds
ordförande Krisitna Karlsson
(C) om Personal och boende
KS/2016:676
7.
Svar på interpellation från
KS/2016:677
Emma Vildstrand (MP) till
nämnden för Vård & Omsorgs
ordförande Marianne
Kierkemann (M) om personal
och boende
Beslutsärenden
8.
Antal valkretsar i Kungsbacka KS/2016:605 KS 2016-12-13 § 275
kommun för kommunvalet
Kungsbacka kommun ska från och med
2018
kommunalvalet 2018 utgöra en valkrets.
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (5)
9.
Ärende
Beteckning Förslag
Avtal om överlåtelse av mark
av fastigheterna Nötegång
1:91 och Nötegång 1:108
KS/2014:295 KS 2017-01-17 § 13
Kommunfullmäktige godkänner förslag till
avtal med Solidhus i Kungsbacka AB,
undertecknat av köparen 2016-12-07, om
överlåtelse av ca 15 500 m2 av fastigheterna
Nötegång 1:91 och Nötegång 1:108, båda i
Kungsbacka kommun, för en ersättning om 31
292 500 kronor.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens
räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
10. Avtal om överlåtelse av mark
och genomförande av
utbyggnad av verksamheter
inom del av Nötegång 1:91
KS/2015:246 KS 2017-01-17 § 14
Avtal med Söderberg Utvecklings AB
avseende överlåtelse av mark och
genomförande av utbyggnad av kontor, handel
och annan service i Särö Centrum godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utse att för kommunens
räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
11. Detaljplan för
centrumutveckling i Särö
centrum - västra delen
KS/2016:578 KS 2017-01-17 § 15
12. Rapport från nämnden för
Individ & Familjeomsorg om
ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service
(LSS) till vissa
funktionshindrade, kvartal 3
KS/2016:638 KS 2017-01-17 § 16
Kommunfullmäktige antar detaljplan för
centrumutveckling i Särö centrum – västra
delen, D241.
Kommunfullmäktige noterar rapport från
nämnden för Individ och Familjeomsorg enligt
4 kap § 1 f Socialtjänstlagen, SoL, och 9 §
lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, till protokollet.
KUNGSBACKA KOMMUN
4 (5)
Ärende
Beteckning Förslag
13. Rapport från nämnden för
KS/2016:576 KS 2016-12-13 § 274
Vård & Omsorg om ej
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg
verkställda beslut enligt
enligt 16 kap § 6 f Socialtjänstlagen noteras i
socialtjänsten (SoL) och lagen
protokollet.
om stöd om särskild service
(LSS), kvartal 3
Motioner - besvarande
14. Svar på motion från Eva Borg KS/2016:343 KS 2016-12-13 § 276
(S) om EU - en del av vår
Motionens förslag bifalls och en punkt om att
vardag
beakta EU-perspektivet kommer att införas i
en checklista för handläggning och beredning
inför kommunala beslut och motioner.
15. Svar på motion från Roger
Larsson (KB) om boende för
äldre på Furubergsvägen 14
KS/2015:467 KS 2017-01-17 § 17
16. Svar på motion från Stefan
Jägnert (SD) om
självförsvarskurs i högstadiet
KS/2016:84
17. Svar på motion från Maria
Rasmussen (V) och Jon
Thorbjörnson (V) om
feministiskt självförsvar i
grund- och gymnasieskolan
KS/2016:167 KS 2017-01-17 § 19
Motionen avslås. Byggnaden är inte
ändamålsenlig för ett äldreboende och därmed
är det inte ekonomiskt försvarbart att bygga
om byggnaden för det ändamålet.
KS 2017-01-17 § 18
Motionen avslås med hänvisning till att det
inte är säkerställt att den föreslagna åtgärden
om att erbjuda kostnadsfri grundkurs i
självförsvar till elever i årskurserna 7 – 9 ger
de önskade effekterna samt att en eventuell
grundkurs i självförsvar vore svår att inrymma
i elevernas gymnasieutbildning.
Motionen avslås med hänvisning till att det
från ett likabehandlingsperspektiv kan vara
problematiskt att i skolan rikta insatser till
enbart flickor/kvinnor.
KUNGSBACKA KOMMUN
5 (5)
Ärende
18. Svar på motion från Maria
Rasmussen (V) om se över
arbetsuppgifterna för
undersköterskor och
vårdbiträden inom våra
kommunala verksamheter
Beteckning Förslag
KS/2016:252 KS 2017-01-17 § 20
Motionen anses besvarad med hänvisning till
det pågående arbetet inom förvaltningen för
vård- och omsorg och
kommunledningskontoret.
Övrigt
19. Eventuellt nya
interpellationer, frågor
och/eller motioner
20. Fyllnadsval till uppdrag som
ersättare i nämnden för Miljö
& Hälsoskydd
KS/2017:50
21. Eventuellt nya avsägelser och
val till kommunala uppdrag
22. Anmälan av inkomna
skrivelser
KS/2016:689
KS/2016:663
Per Ödman (M)
Jenni Hermansson
Ordförande
Sekreterare