Ordnat införande

Ordnat införande
en ansats till horisontell prioritering i VGR
Ordnat införande
Ordnat införande är en process där, efter analys,
prioritering och beslut, nya läkemedel och medicinska
metoder med god patientnytta implementeras i
rutinsjukvård i regionen.
Prioritering
• Vertikalt, inom diagnos, specialitet etc.
• Horisontellt, mellan diagnosområden, specialiteter eller
produktområden
ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT
Regionens kvalitetsmål för hälso- och sjukvården
GRADE
• Evidensgraderingssystem för gradering av vetenskaplig
kunskap
• Evidens om nya metoder och läkemedel har alltid viss
osäkerhet
• Evidensstyrka baserat på:
- Kvalitet
- Kvantitet
- Inbördes samstämmighet
• Evidensprofil och rekommendation
- Rekommendation grundas på evidensprofil och ekonomiska
aspekter
ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT
Delkomponenter att beakta vid prioriteringar
Människovärdesprincipen
Behovs och solidaritetsprincipen
Kostnadseffektivitetsprincipen
Sjukdomens
svårighetsgrad
Patientnytta (effekt av åtgärd)
Kostnadseffektivitet
E
*Aktuellt sjukdomstillstånd
- symtom
- funktionsförmåga
- livskvalitet
*Effekt på aktuellt
sjukdomstillstånd
- symtom
- funktionsförmåga
- livskvalitet
*Direkta kostnader
- medicinska åtgärder
- ej medicinska åtgärder
V
*Indirekta kostnader
- produktionsbortfall
- andra tidskostnader
(patient, anhörig m. fl.)
D
*Risk för
- förtida död
- permanent sjukdom/skada
- försämrad livskvalitet
*Nedsatt autonomi skall
bevakas
*Effekt på risk
- förtida död
- permanent sjukdom/skada
- försämrad livskvalitet
I
E
N
I förhållande till……….
S
*Risk för biverkningar och
allvarliga komplikationer av
åtgärden
Patientnytta
(effekt av åtgärd)
Medicinsk och odontologisk
sakkunnigorganisation i VGR
• 27 medicinska och odontologiska sektorsråd
• 28 cancerprocesser
• 24 terapigrupper
• 2 regionala patientprocesser
• Diabetesrådet
• Strokerådet
• Prehospitala rådet
• Diagnostikrådet
Regional kunskapsorganisation (del av)
Patienter
Verksamheter
Medicinska
Sektorsråd
Läkemedelsorganisation
Program- och
prioriteringsråd
HTARegionalt
centrum cancercentrum
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Berednings- och beslutsprocess
HSS - beslut
Hälso- och sjukvårdsdirektören - förslag
Program- och
prioriteringsrådet - förslag
Beredningsgrupp
metoder och k-underlag
Beredningsgrupp
läkemedel
Hälso- och sjukvårdsförvaltningar, medicinska sektorsråd
och terapigrupper nominerar metoder och läkemedel
Program- och prioriteringsrådets uppdrag
• Att arbeta med regiongemensamma prioriteringar,
riktlinjer och vårdprogram.
• Rådet ska verka för fortsatt utveckling av en
kunskapsbaserad vård i Västra
Götalandsregionen. Till exempel ska de metoder
som sjukvården tillämpar baseras på god evidens,
det vill säga stödjas av vetenskaplig forskning och
utvärdering.
Nationell process för ordnat införande av nya
läkemedel
Ordnat införande 3.0
• Uppdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
• En större översyn av processen
• Syfte: Att ligga i framkant av utveckling och
implementering av ny kunskap, nya metoder och nya
läkemedel
ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT
Sammanfattning av uppdraget
• Utreda hur den nationella och regionala modellen för
ordnat införande av läkemedel kan samordnas
• Utreda sätt att jämna ut kostnaderna för ordnat införande i
regionen mellan åren
• Utreda hur VGR bättre kan värdera de fortsatta
kostnaderna för hälso- och sjukvården efter att
introduktionsfinansieringen upphör
• Utreda hur den population av patienter som ska behandlas
med ny läkemedelsterapi får tillgång till den nya
behandlingen?
ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT
Sammanfattning av uppdraget, forts.
• Utreda intresse och möjlighet att tillsammans med
läkemedelsindustrin utveckla bättre metoder för
uppföljning och tillgång till real life-data för att bättre
avgöra den faktiska nyttan av nya terapier?
• Utreda hur VGR snabbare ska kunna introducera när
nationella riktlinjer eller rekommendationer finns
• Utreda om stödstrukturen för Program- och
prioriteringsrådet behöver förändras eller förstärkas
ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT