Inför alkoholstopp för operationspatienter

PRESSMEDDELANDE 2017-02-09
Kristdemokraterna i Region Östergötland:
Inför alkoholstopp för operationspatienter
En säker hälso- och sjukvård är en grundsten i allt kvalitetsarbete och innebär att
vårdskador skall förhindras genom aktivt riskförebyggande verksamhet.
Patientsäkerhetsarbetet för opererande specialiteter har ofta fokuserat på teknik,
organisation och rutiner inom den egna verksamheten. Allt fler studier visar på
alkoholens betydelse för operationskomplikationer. Därför föreslår Kristdemokraterna att
Region Östergötland ska införa ett alkoholstopp för planerade operationspatienter.
Under de senaste 15 åren har välgjorda studier publicerats, vilka kunnat visa
alkoholkonsumtionens betydelse, även vid lägre konsumtionsnivåer. År 2012 kom en
Cochraneöversikt1 av effekten av preoperativ alkoholintervention på
operationskomplikationer. Slutsatsen i rapporten är att högkonsumerande patienter som fick
hjälp att minska sin alkoholkonsumtion under 4 – 8 veckor före operationen utvecklade
signifikant färre postoperativa komplikationer. Jämfört med kontrollgruppen var minskningen
cirka 70 procent. Riskreduktionen vid alkoholfrihet är alltså så betydande att det bör vara
rekommendationen vid de flesta planerade operationer.
– Det har med tiden blivit alltmer uppenbart att alkohol ökar risken för postoperativa
komplikationer i betydande grad och att den alkoholmängd som påverkar är mindre än
man tidigare trott, säger Stefan Redéen, motionär och ledamot i regionfullmäktige och
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av de sjukhus som har infört alkoholfria operationer.
Liknande satsningar har tidigare gjorts vid Skåne universitetssjukhus i Malmö och på Visby
lasarett. Även Region Jönköping arbetar med rutiner kring alkoholfria operationer.
– Allt fler sjukhus genomför alkoholstopp inför operation för att minska riskerna och få
en så god läkning som möjligt, fortsätter Anders Eksmo, medmotionär och ledamot i
regionfullmäktige och regionstyrelsen.
-
För Kristdemokraterna är det viktigt att Region Östergötland så långt det är möjligt
förebygger komplikationer i samband med operationer. Därför anser vi att det är dags för
Region Östergötland att se över formerna för ett alkoholstopp för operationspatienter,
avslutar Stefan och Anders.
Motionen bifogas i sin helhet
För ytterligare kommentarer:
Stefan Redéen, ledamot i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden, 0702-34 26 39
Anders Eksmo, ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen, 0708-33 34 33
1 Oppedal K, Møller AM, Pedersen B, et al. Preoperative alcohol cessation prior to elective surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2012;7:CD008343.