Vad tycker Du om skissförslaget

Vad tycker Du om skissförslaget ?
Lämna under Öppet Hus 8 februari eller skicka till: Kundservice Borlänge
Energi Box 834, 781 28 Borlänge , eller till : [email protected]
Märk kuvertet/ mailet Tjärnaängsparken
----------------------------------------------------------------------------Parkförslaget som helhet
- aktivitetspark med stort fokus på odling och eget skapande
1. Vad är bäst med förslaget ?
2. Vad är sämst?
3. Vilka saker borde ändras i förslaget? Nya idéer ?
4. Störningar för närboende – synpunkter ?
5. De föreslagna gång - cykelstråken - bra eller dåligt?
6. Nya p- platser på Skogsvägen och Kornstigen - synpunkter?
7. Vilken del av parken borde byggas först?
Övrigt:
Aktivitetsplaza
-bollsport, spel, hänga- klänga- klättra – åka (spontanidrotter),cykla. För alla
-halvstora /äldre barn och ungdomar och vuxna
1. Vad är bäst i förslaget?
2. Vad är sämst?
3. Lägga till något? Nya idéer?
4. Ta bort något?
5. Synpunkter på skateytan?
6. Synpunkter på föreslagna bollsporter?
7. Synpunkter på crossfit-yta ?
Övrigt:
Lekplats
- för små och mellanstora barn
(1-10 år) – rörelse och fantasi. Avskärmas lite
mot odlingslottsområdet. Rörelse och fantasi tema.
1. Vad är bäst?
2. Vad är sämst?
3. Lägga till något? Nya idéer ?
4. Ta bort något?
Övrigt:
Parklek
– bemannad öppen speciell ”parklek ” med utomhuslek som bas och tema ,
om kommunen vill/kan satsa på detta . Innehåller ofta en stor andel
skapande verksamhet, inspiration till rörelse med mera. Det är alltså inte en
vanlig fritidsgård där inomhusverksamhet dominerar.
1. Parklek med personal – bra eller dåligt?
2. Vad skulle vara bra?
3. Vad skulle vara dåligt?
4. Förslag på hur det skulle kunna fungera ?
5. Det föreslagna läget bra eller dåligt?
6. Finns det något bättre läge ? Varför ?
Övrigt:
Triangeln
– gräslandskap för picnic , pulka, uppträdanden - liten scen och
sittgradänger, skridsko, samlingsplats med grill, kullar 1,5-3m höga –delvis
med hög växtlighet, fotbollsmål som tas bort vid evenemang
1. Vad är bra med förslaget?
2. Vad är dåligt?
3. Vad borde tas bort ?
4. Förslag på annat innehåll, nya idéer ?
Övrigt:
Parkhjärtat med trädgårdsstråket
- promenadstråk ( delvis gång-cykelväg) med tema trädgård och odling,
boulebana, litet utegym, pedagogisk inriktning mot trädgård , här finns
parkens blommor
1. Vad är bra med förslaget?
2. Vad är dåligt?
3. Vad borde tas bort ?
4. Förslag på annat innehåll, nya idéer ?
5. Delar av stråket föreslås vara cykelväg också – är det bra eller dåligt
Övrigt:
Odlingslotter
Det finns idag 72 st lotter. 21+62=83 st nya lotter föreslås. Storlek 5x5=25m2
Områdena hägnas in . Avgränsning mot lekplats. Det nedbrunna förrådet ska
återuppstå i någon (kanske enklare) form och förråd liksom vatten behövs på
nya odlingsområdena.
Här har nu ett ordnat område som är likt det befintliga skissats. Att ordna ett
område under enklare former – mindre arrangerade – som pallkragar eller
större gemensamhetsodlingar - har odlarföreningen hittills varit negativ till.
Har Du någon synpunkt på detta?
1. Är antalet nya lotter lagom?
2. Vad är bra med förslaget?
3. Vad är dåligt?
4. Nya idéer ?
Övrigt:
Konststråket med Kroken
– konst av olika slag, även tillfällig konst - i samverkan med växter. Boende
är med och skapar. Inga samlingsplatser längs stråket.
1. Vad är bra med förslaget?
2. Vad är dåligt?
3. Vad borde tas bort ?
4. Förslag på annat innehåll?
Övrigt:
Bäckrummet och Dungen
Lusbäcken blir i förslaget synlig på en liten sträcka i stället för att gå i kulvert.
Vid regn vattenfylls sänkan som ligger relativt djupt. Slänterna flackas så
mycket som möjligt. Det befintliga diket med växtlighet runt om har branta
slänter. När det gäller dessa områden behöver man fundera närmare över de
mindre barnens säkerhet i vattnets närhet. Kanske behövs stängsel på vissa
sträckor.
Dungen vid Paradisvägen och smala skogsridån mot Kornstigen föreslås bli
plats för diverse naturpedagogik
1. Synpunkter på att Lusbäcken kommer upp till ytan ?
2. Barnsäkerhet ?
3. Naturpedagogik i miniskogsdungarna - kan det bli bra? Någon idé kring
detta?
Övrigt: