(IBS) ett verktyg för biståndshandläggare

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Pierre Börjesson
52545
2016-12-06
ON 2016/0132
Omsorgsnämnden
Individuell behovsanpassad segmentering (IBS)
- ett verktyg för biståndshandläggare
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet
Bakgrund
I omsorgsförvaltningen har sedan länge biståndshandläggare beviljat omsorg
och serviceinsatser i antal minuter per insats via schablontider. Det är och har
varit tidsödande arbetssätt för biståndshandläggarna men även inneburit att
schablontider gäller som en sanning vilken inte får planeras eller utföras på
något annat sätt. Detta skapar stress hos personalen som utför arbetet, stress
för omsorgstagaren, och bidrar i en förlängning till onödig och kostsam administration.
Individuell behovsanpassad segmentering (IBS) eller ”räknesnurran” som verktyget kallas i allmänt tal, är ett hjälpmedel för biståndshandläggaren att utefter
omsorgstagarens behov och bedömda insatser räkna fram en total summa tid
som hemtjänstgruppen förfogar över för att omsorgstagarens behov ska tillgodoses. Det räknesnurran bidrar med är att räkna på de synergieffekter som
finns när flera insatser utförs vid samma besök, något som inte biståndshandläggarna haft möjlighet att göra tidigare. Istället har tid för insatser staplats på
vartannat utan att biståndshandläggarna tagit hänsyn till att flera insatser kan
göras vid ett och samma tillfälle.
Visionen är att avveckla det stressande ”minut-systemet” och således förmedla
en total summa tid. Utifrån det planerar sedan omsorgstagaren och kontaktmannen när och hur de beviljade insatserna ska utföras med den totala summan tid som ram och efter de förutsättningar som finns i arbetssättet
”Individens behov i centrum (IBIC)”.
Pierre Börjesson
Utvecklingsstrateg
Omsorgsförvaltningen Administration
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka
här för att ange
text.│[email protected]
ON 2016/0132
Pierre Börjesson
2 (2)