israpport

ISRAPPORT
Nr 129
2017-04-24
BOTTENVIKEN
I de norra skärgårdarna från Haraholmen till Karlö 40-70 cm fast is, i de södra 20-50 cm
ruttnande fastis. Utanför fastisen i norr finns en 5-15 M bred råk med 20-60 cm mycket spridd
drivis. Därutanför, ost om linjen Rödkallen - Svalans Grund - Ulkokalla, 15-60 cm tät till
mycket tät drivis med talrika grova flak. Den grövsta isen finns i den centrala och östra delen.
Väster om linjen mycket spridd drivis eller öppet vatten. I området kring Leskär och S
Rödkallen, samt S Falkens Grund 20-50 cm spridd drivis. Kommande dygnet något ökande
SV isdrift.
NORRA KVARKEN
I skyddade vikar samt i Vasa skärgård 20-50 cm rutten is. I övrigt isfritt.
NORRA BOTTENHAVET
I skyddade vikar 10-40 cm rutten is.
FINSKA VIKEN
I skyddade vikar på finska sidan, ost Fredrikshamn, 10-25 cm rutten fast is. I Viborgviken
20-45 cm ruttnande spridd eller mycket spridd drivis. NO Kotlin 10-35 cm mycket spridd
drivis. Till sjöss öppet vatten ut till Seskär, därutanför isfritt. Kommande dygnet först O,
senare N isdrift.