Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016
2016
Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2016.
(jämfört med samma period föregående år)
Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för perioden oktober-
»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 46,0 procent till
»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 37,7 procent till
189,3 mkr (129,7).
»» Rörelseresultatet uppgick till 41,9 mkr (24,5) vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 22,1 procent (18,9)
»» Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 24,8 procent (23,2).
Dotterbolaget Nox Finans redovisar ett nollresultat för 2016.
»» I resultatet ingår engångskostnader om 3,2 mkr direkt hänförliga till
Vismas bud. Exklusive dessa engångskostnader uppgår rörelsemar-
december 2016 (jämfört med samma period föregående år)
53,6 mkr (38,9)
»» Rörelseresultatet uppgick till 12,5 mkr (9,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,4 procent (23,5). Moderbolagets rörelsemarginal
uppgår till 26,3 procent (28,3)
»» Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 mkr (7,0)
»» Resultatet per aktie uppgick till 0,17 kr (0,12 kr)
»» I nettoomsättning och rörelseresultat ingår royaltyersättning från
ginalen i koncernen till 23,8 procent (18,9) och i moderbolaget till
Briox AB om 1,0 mkr (3,0). Exkluderat royaltyersättningen från Briox
26,7 procent (23,8)
ökade nettoomsättningen i koncernen med 46,4 procent (37,1) och
»» Resultatet efter skatt uppgick till 32,6 mkr (19,0)
rörelsemarginalen uppgick till 21,9 procent (17,1).
»» Resultatet per aktie uppgick till 0,56 kr (0,33)
»» Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 0,20 (0,16 kr)
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
1
Med 155 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och
redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd,
tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst.
Flera användare kan vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar och
säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 169 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare
information se www.fortnox.se
2
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
VD-kommentar
Nytt rekordår för Fortnox
Som nytillträdd VD för Fortnox har jag förmånen att få börja med att
presentera bolagets hittills bästa bokslut.
Tillströmningen av kunder var under 2016 fortsatt mycket god. Under
året fick vi 40 000 nya kunder, vilket är nytt rekord. Sammantaget har vi
idag över 155 000 kunder som löpande sköter sin bokföring, fakturering
och annan administration i Fortnox molnbaserade program. Vi stärkte
därmed ytterligare vår position som den ledande leverantören av internetbaserade affärssystem till mindre företag och organisationer.
En viktig framgångsfaktor är vårt unika nätverk av byråpartners.
Fortnox har i dag samarbetsavtal med alla större redovisnings- och revisionsbyråer i Sverige. Under 2016 tillkom EY samtidigt som samarbetet
med LRF Konsult fördjupades. Nu är fler än 14 400 redovisningskonsulter anslutna och arbetar kontinuerligt med våra program. De är en
mycket viktig kanal för att rekrytera ytterligare nya kunder.
Sammantaget ökade försäljningen till drygt 189 Mkr under 2016. Det
är en fördubbling på bara två år och en fantastisk prestation. Jag har
tidigare arbetat i tillväxtföretag inom IT och telekom och vet vad som
krävs för att hela tiden ligga på topp.
Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen med drygt 46 procent,
justerat för de royaltyintäkter som bolaget erhöll från Briox AB (fd
FINT AB) i december 2015 och december 2016. Jämförbar tillväxt för
det fjärde kvartalet 2015 var 37 procent.
Justerat för ersättningen från Briox förbättrades rörelseresultatet för
kvartalet med närmare 90 procent. Även dotterbolaget Nox Finans
utvecklades positivt. Trots att verksamheten fortfarande befinner sig i
ett uppbyggnadsskede nådde bolaget ett nollresultat 2016.
Fortnox infriade därmed med god marginal koncernens finansiella mål
om en genomsnittlig årlig tillväxt på minst 25 procent och rörelsemarginal på minst 20 procent.
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Även i andra avseenden var 2016 ett händelserikt är. Vid årsstämman i
juni tillträde en till stora delar ny styrelse. Jag själv är ny som VD sedan
mitten av november. Inom kort tillträder Joachim Lindow som ny VD
för Nox Finans, vårt dotterbolag som erbjuder marknadens smartaste
finanstjänster för små och mindre företag. Joachim Lindow har lång
erfarenhet av bank och finans och kommer närmast från tjänsten som
Sverigechef för Ikanobanken.
Med en delvis ny ledning med mångårig erfarenhet av digitalisering och
finansiell verksamhet, en rekordstor orderstock och stabila finanser, är
vi väl rustade för att ta oss an kommande utmaningar.
Tillväxten har fortsatt högsta prioritet. Vi ska växa både genom
rekrytering av nya kunder, och merförsäljning till befintliga kunder.
Fortfarande är det många företag som ännu inte tagit steget att sköta sin
bokföring i molnet. För andra kvarstår mycket arbete innan de har fullt
ut digitaliserat sitt administrativa flöde.
Fortnox arbetar efter devisen ”Småföretagens bästa vän”. Vi kommer
därför fortsätta att investera tid och resurser för att förbättra befintliga
tjänster men också att utveckla nya tjänster och ny funktionalitet.
Jag vill avslutningsvis tacka våra kunder, partners, medarbetare och
aktieägare för ett gott samarbete 2016 och samtidigt välkomna er till
nytt spännande år.
Nils Carlsson
Verkställande direktör
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
3
Omsättning Kocernen
Verksamheten perioden oktober-december
Omsättning koncernen
Försäljningen och orderingången utvecklades fortsatt positivt. Den 31 december hade Fortnox
cirka 155 000 kunder. Det är en ökning med 40 000 kunder eller 35 procent jämfört med samma
tid föregående år.
Tkr
60000
2011
Även orderstocken utvecklades positivt och ökade med 34 procent till 163 Mkr jämfört med utgången av 2015. Säsongsmässigt brukar orderingången vara högst under årets första och fjärde
kvartal då många företag väljer att byta leverantör i samband med ett nytt verksamhetsår.
50000
40000
I december lanserades en ny, utbyggd och förbättrad version av Fortnox Lön, som är ett av Sveriges mest använda löneprogram. Det nya programmet innehåller ett flertal nya funktioner som
underlättar för kunder som vill optimera det digitala flödet ytterligare.
30000
Dotterbolaget Nox Finans utvecklades enligt plan. Försäljningen ökade och verksamheten gav
positivt resultat under kvartalet. För helåret 2016 redovisar Nox Finans ett nollresultat. I december genomfördes en nyemission om 6,5 Mkr. Emissionslikviden ska användas för att säkerställa
fortsatt tillväxt.
20000
Nils Carlsson som tillträdde som ny VD för Fortnox den 14 november Han har gedigen erfarenhet av internationella digitala affärer och har haft ledande befattningar på bl a Eniro, Electrolux,
Europolitan, Vodafone och Telenor.
10000
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2015
Q3
Q4
Joachim Lindow utsågs i december till ny VD för dotterbolaget Nox Finans. Han kommer närmast från befattningen som Sverigechef för Ikano Bank. Joachim Lindow tillträder under mars
månad 2017.
2016
Försäljning, tkr
Omsättningsutveckling per kvartal
I december påbörjades flytten till Fortnox nybyggda huvudkontor vid Arenastaden i Växjö.
Rörelseresultat
Antal anställda
Samtliga medarbetare kommer att ha flyttat in under det första kvartalet 2017.
124
Tkr
120
Rörelseresultat koncernen
88
84
15000
85
%
77
35
68
30
10000
20 (7,0) och
9000 Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 mkr
Resultatet före skatt blev 12,9 mkr (9,0).
resultatet per aktie uppgick till 0,178000
kr (0,12).
7000
12000
40
11000
25
10000
8000
7000
15
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2013
Q3
Q4
2014
4000
3000
5
2000
1000
Q1
Q2
Q3
2015
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
3000
5
2000
Moderbolaget
Nettoomsättningen ökade med 26,31000
procent till 46,8 Mkr (37,1). Rörelseresultatet uppgick till
12,3 mkr (10,5) och rörelsemarginalen0till 26,3 procent (28,3).
0
Q1
10
4000
0
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2015
2016
Resultatet före skatt blev 12,3 mkr (10,5) och efter
skatt till 9,6 mkr (8,2).
Resultatet per aktie
Rörelseresultat, tkr
uppgick till 0,16 kr (0,14 kr).
Rörelsemarginal, %
Exklusive royaltyersättning från Briox AB om 1,0 mkr (3,0) uppgick nettoomsättningen till
45,8 mkr, vilket motsvarade en tillväxt på 34,5 procent och rörelseresultatet till 11,3 mkr, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 24,7 procent.
2016
Antal anställda
Rörelseresultat, tkr
80
Rörelsemarginal, %
Kr
15
Exklusive royaltyersättningen från Briox
AB om 1,0 mkr (3,0) uppgick nettoomsättningen till
6000
52,5 mkr, vilket motsvarade en tillväxt på 46,4 och rörelseresultatet till 11,5 mkr, vilket motsva5000
rar en rörelsemarginal på 21,9 procent.
10
20
9000
20
0
30
Koncernen
12000
Nettoomsättningen ökade med 37,8 procent till 53,6 mkr (38,9). Rörelseresultatet25uppgick till
11000
12,5 mkr (9,1). Det motsvarar en rörelsemarginal
på 23,4 procent (23,5).
2011
13000
5000
2011
Oktober - december 201613000
94
1400060
6000 0
35
14000
100
Tkr
80
16000
Intäkter och resultat 15000
2011
108
Rörelseresultat
%
16000
15
70
2011
60
14
50
40
13 80
4
12
70
60
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
30
20
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Januari - december 2016
Koncernen
Nettoomsättningen uppgick perioden till 189,3 mkr (129,7), vilket var en ökning med 46,0
procent. Rörelseresultatet uppgick till 41,9 mkr (24,5). Det motsvarar en rörelsemarginal på 22,1
procent (18,9). Resultatet är belastat med engångskostnader om 3,2 Mkr för finansiell och juridisk
rådgivning i samband med Vismas offentliga uppköpserbjudande. Resultatet är i december tillgodoräknat med royaltyersättning från Briox om 1,0 mkr (3,0). Exklusive dessa engångstransaktioner uppgick rörelseresultatet till 44,1 Mkr och rörelsemarginalen till 23,3 procent.
Resultatet före skatt blev 41,9 mkr (24,5). Resultatet efter skatt uppgick till 32,6 mkr (19,0) och
resultatet per aktie uppgick till 0,56 kr (0,33 kr)
Moderbolaget
Nettoomsättningen ökade med 34,2 procent till 168,9 mkr (125,8). Rörelseresultatet uppgick till
41,9 mkr (29,2) och rörelsemarginalen till 24,8 procent (23,2). Resultatet är belastat med engångskostnader om 3,2 Mkr för finansiell och juridisk rådgivning i samband med Vismas offentliga
uppköpserbjudande. Resultatet är i december tillgodräknat med royaltyersättning från Briox om
1,0 mkr (3,0). Exklusive dessa engångstransaktioner uppgick rörelseresultatet till 44,1 mkr och
rörelsemarginalen till 26,3 procent.
Resultatet före skatt blev 41,8 mkr (29,2) och efter skatt till 32,6 mkr (22,7). Resultatet per aktie
uppgick till 0,56 kr (0,39 kr).
Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2016 till 48,7 Mkr (54,0).
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 60,3 Mkr (45,8). I likvida medel ingår
klientmedel i dotterbolaget Nox Finans med 14,9 mkr (11,6). 10 mkr av likvida medel är pantsatta
som säkerhet för upptagen checkkredit i Nox Finans. De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 97,8 Mkr (73,1). Koncernen har inga långfristiga skulder. Soliditeten uppgick till 37
procent (33).
Under december genomfördes en nyemission i Nox Finans om 6,5 mkr. Fortnox ägande i Nox
Finans uppgår till 92,4 procent.
Investeringar och avskrivningar
Koncernens investeringar under perioden uppgick till 30,9 mkr (29,8) varav aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 22,0 mkr (27,6 mkr). I de aktiverade utvecklingskostnaderna ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten med 13,3 mkr (15,2). Avskrivningarna uppgick
under perioden till 10,2 mkr (5,0 mkr).
Eget kapital
Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 58,7 mkr (36,9) Aktiekapitalet var
1 168 345 kr (1 168 345 kr), fördelat på 58 417 259 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kr.
Medarbetare
Antal anställda i koncernen uppgick vid periodens slut till 169 personer, jämfört med 139 personer
samma tid föregående år. Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda projekt.
Fortnox aktie
Fortnox AB handlas på NGM Nordic MTF. Den 30 december noterades Fortnox aktie till 29,90 kr.
Det motsvarade ett marknadsvärde på ca 1 747,0 Mkr. Under 2016 har aktien noterats som högst
till 31,79 den 24 november och som lägst till 15,30 kr den 28 juni.
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
5
De tio största aktieägarna per den 31 december 2016
Aktieägare
FIRST KRAFT AB
Antal
%
12 220 659
20,92%
SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK BTI
3 017 000
5,16%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION
2 383 092
4,08%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB
2 156 458
3,69%
BENGTSSON, PEDER KLAS-AKE
2 018 000
3,45%
RBC INVESTOR SERVICES BANK SA, LUX AIF CLIENTS
2 014 974
3,45%
CBNY-NORGES BANK
1 730 000
2,96%
BERGSTRÖM, BIRGER
1 495 000
2,56%
SPILTAN AKTIEFOND SVERIGE
1 125 648
1,93%
1 096 718
1,88%
Övriga aktieägare
NETFONDS ASA, NQI
29 159 710
49,9%
Totalt
58 417 259
100,0%
Utsikter
Fortnox bedömer att det finns en fortsatt stor tillväxtpotential för företagets tjänster och produkter.
Det gäller såväl befintliga som potentiella kunder. Digitaliseringen och automatiseringen av allt fler
arbetsuppgifter och funktioner i samhället gynnar Fortnox.
Utvecklingen påskyndas av Fortnox byråpartners, som med olika initiativ uppmuntrar sina kunder
att flytta sin administration till molnet. År 2020 bedöms molnbaserade tjänster att stå för 95-100
procent av redovisningsbranschens IT-lösningar.
Kommande rapporttillfällen
Årsstämma
28 mars 2017
Delårsrapport för perioden januari – mars
27 april 2017
Delårsrapport för perioden april – juni
18 augusti 2017
Delårsrapport för perioden juli- september
24 oktober 2017
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.
Notera
Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:S marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 08.30.
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Växjö, den 9 februari 2017
Fortnox AB (publ)
Nils Carlsson
För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Carlsson, Verkställande direktör
Tel: 076-644 77 00, [email protected]
6
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen.
Koncernens resultaträkning i sammandrag
belopp i kronor
1601-1612
1501-1512
1610-1612
1510-1512
Nettoomsättning
189 301 482
129 684 183
53 525 584
38 868 265
13 338 664
15 233 777
3 645 754
4 189 255
1 350 307
0
737 158
0
203 990 453
144 917 960
57 908 496
43 057 520
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Köpta tjänster
-24 797 610
-14 501 255
-7 315 439
-4 867 592
Övriga externa kostnader
-41 398 768
-28 074 795
-11 500 453
-8 257 887
Personalkostnader
-85 669 788
-72 819 146
-23 638 435
-19 210 243
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-10 246 590
-4 992 197
-2 936 088
-1 597 568
-162 112 756 -120 387 393
-45 390 415
-33 933 290
12 518 081
9 124 230
Rörelseresultat
41 877 697
24 530 567
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
1 234
12 601
619
216
-41 968
-85 927
337 890
-79 524
-40 734
-73 326
338 509
-79 308
Resultat efter finansiella poster
41 836 961
24 457 241
12 856 590
9 044 922
Skatt
-9 282 845
-5 431 380
-2 857 802
-2 012 664
PERIODENS RESULTAT
32 554 116
19 025 861
9 998 788
7 032 258
32 554 436
19 429 754
9 958 731
7 144 627
320
-403 893
40 057
-112 369
Räntekostnader och liknande resultatposter
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
7
Koncernens balansräkning i sammandrag
belopp i kronor
16-12-31
15-12-31
57 838 363
45 273 844
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill
0
400 000
57 838 363
45 673 844
2 014 492
1 165 318
1 546 206
1 772 349
61 399 061
48 611 511
Kundfordringar
16 513 314
13 685 342
Kundfordringar factoring
15 781 550
0
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
316 386
331 337
2 271 787
1 978 394
34 883 037
15 995 073
Kassa och bank
60 261 030
45 835 718
Summa omsättningstillgångar
95 144 067
61 830 791
156 543 128
110 442 302
SUMMA TILLGÅNGAR
8
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Koncernens balansräkning i sammandrag
belopp i kronor
16-12-31
15-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse
1 168 345
1 168 345
48 382 310
48 382 310
7 998 982
-13 339 536
57 549 637
36 211 119
1 157 118
672 989
58 706 755
36 884 108
Övriga långfristiga skulder
0
500 000
Summa långfristiga skulder
0
500 000
Förskott från kunder
1 665 387
1 760 150
Leverantörsskulder
8 157 292
6 237 174
Aktuella skatteskulder
9 944 415
3 010 365
Övriga skulder
17 104 013
16 878 301
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
60 965 266
45 172 204
Summa kortfristiga skulder
97 836 373
73 058 194
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
156 543 128 110 442 302
Förändring i eget kapital hänförligt till moderföretag
Ingående eget kapital
36 211 119
26 205 537
Utdelning
-9 346 761
-7 594 245
Nyemission
Periodens resultat
Minoritetens andel av årets resultat
0
145 000
32 554 116
19 025 861
-320
403 893
Förvärv del av minorietet
-1 868 516
-1 974 927
Utgående eget kapital
57 549 637
36 211 119
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
9
Koncernens kassaflödesanalys
belopp i kronor
1601-1612
1501-1512
Resultat efter finansiella poster
41 836 961
24 457 241
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
10 246 590
4 992 197
Den löpande verksamheten
Betald skatt
-9 282 845
-2 209 417
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
42 800 706
27 240 021
-18 809 364
-501 817
Förändring av kortfristiga skulder
24 705 719
27 224 386
Kassaflöde från den löpande verksamheten
48 697 061
53 962 590
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-7 664 705
-2 030 000
-22 026 749
-27 635 249
-1 233 534
-169 438
-30 924 988
-29 834 687
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Utdelning
Upptagna lån
Aktieägartillskott
6 500 000
145 000
-9 346 761
-7 594 244
0
625 000
-500 000
500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-3 346 761
-6 324 244
PERIODENS KASSAFLÖDE
14 425 312
17 803 659
Likvida medel vid periodens början
45 835 718
28 032 059
Likvida medel vid periodens slut
60 261 030
45 835 718
Årets kassaflöde
10
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
belopp i kronor
1601-1612
1501-1512
1610-1612
1510-1512
Nettoomsättning
168 826 366
125 802 492
46 837 066
37 084 228
12 854 723
14 536 122
3 610 600
4 027 280
0
0
0
0
181 681 089
140 338 614
50 447 666
41 111 508
-18 066 754
-12 090 603
-5 013 731
-3 795 888
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Köpta tjänster
Övriga externa kostnader
-34 844 882
-25 911 306
-8 802 521
-7 429 030
Personalkostnader
-78 185 603
-68 874 220
-21 858 466
-18 022 905
-8 715 455
-4 256 666
-2 460 246
-1 377 687
-139 812 694 -111 132 795
-38 134 964
-30 625 510
12 312 702
10 485 998
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
41 868 395
29 205 819
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
1 021
12 343
529
213
-41 968
-8 654
-1 213
-2 847
-40 947
3 689
-684
-2 634
Resultat efter finansiella poster
41 827 448
29 209 508
12 312 018
10 483 364
Skatt
-9 276 702
-6 473 849
-2 741 624
-2 327 417
PERIODENS RESULTAT
32 550 746
22 735 659
9 570 394
8 155 948
Räntekostnader och liknande resultatposter
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
11
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
belopp i kronor
16-12-31
15-12-31
49 574 822
38 412 837
0
400 000
49 574 822
38 812 837
1 989 922
1 133 188
24 613 705
16 729 000
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
0
220 000
24 613 705
16 949 000
76 178 449
56 895 025
16 008 505
13 564 990
1 427 281
289 725
84 217
305 590
1 964 463
1 854 232
19 484 466
16 014 536
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
53 942 255
30 674 371
Summa omsättningstillgångar
73 426 721
46 688 907
149 605 170
103 583 932
SUMMA TILLGÅNGAR
12
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
belopp i kronor
16-12-31
15-12-31
1 168 345
1 168 345
11 987 890
0
13 156 235
1 168 345
48 382 310
48 382 310
-27 802 094
-29 203 102
32 550 746
22 735 660
53 130 962
41 914 868
66 287 197
43 083 213
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
0
500 000
Summa långfristiga skulder
0
500 000
Förskott från kunder
1 665 387
1 760 150
Leverantörsskulder
6 159 924
5 542 596
Aktuella skatteskulder
9 756 214
1 252 064
Övriga skulder
7 154 953
5 164 851
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
58 581 495
46 281 058
Summa kortfristiga skulder
83 317 973
60 000 719
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
149 605 170 103 583 932
Förändring i eget kapital
Ingående eget kapital
43 083 213
27 796 798
Utdelning
-9 346 761
-7 594 244
0
145 000
Periodens resultat
32 550 746
22 735 660
Utgående eget kapital
66 287 197
43 083 214
Nyemission
Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel
per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten.
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
13
Moderbolagets kassaflödesanalys
belopp i kronor
1601-1612
1501-1512
41 827 448
29 209 508
8 715 455
4 256 666
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
-9 276 702
-2 209 417
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
41 266 201
31 256 757
Förändring av kortfristiga fordringar
-3 397 471
-606 273
Förändring av kortfristiga skulder
23 244 794
16 092 142
Kassaflöde från den löpande verksamheten
61 113 524
46 742 626
-19 100 640
-23 338 041
-1 233 534
-169 438
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärv av aktier i dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-7 664 705
-2 030 000
-27 998 879
-25 537 479
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Aktieägartillskott
0
145 000
0
-9 375 000
-500 000
500 000
Utdelning
-9 346 761
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-9 846 761
-16 324 244
PERIODENS KASSAFLÖDE
23 267 884
4 880 903
Likvida medel vid periodens början
30 674 371
25 793 468
Likvida medel vid periodens slut
53 942 255
30 674 371
Upptagna lån
-7 594 244
Årets kassaflöde
14
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Fortnox Bokslutskommuniké 2016
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
15
Fortnox AB (publ)
Box 427, 351 06 Växjö
Telefon: 0470-78 50 00
Telefax: 0470-78 50 01
E-post: [email protected]
Hemsida: www.fortnox.se
Organisationsnummer: 556469-6291
Facebook: www.fortnox.se/facebook
Twitter: twitter.com/fortnoxab
Youtube: www.youtube.com/fortnoxab
16
Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291
Fortnox Bokslutskommuniké 2016