Annika Helker Lundström, Regeringskansliet

Nationella miljömålssamordnaren för
näringslivet
Giftfri Miljö
Nationella miljömålssamordnaren för
näringslivet
Giftfri miljö
Koppling till FN:s Globala Mål och delmål
Mål 2: Ingen hunger (2.1, 2.4)
Mål 3: Hälsa och välbefinnande (3.9)
Mål 6: Rent vatten och sanitet (6.1, 6.3, 6.6)
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8.8)
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (12.4, 12.5, 12.8)
Mål 14: Hav och marina resurser (14.1)
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald (15.1, 15.3, 15.4, 15.5)
Nationella miljömålssamordnaren för
näringslivet
Nationella miljömålssamordnaren för
näringslivet
Vad kan du som företag göra – Ingen övergödning
Mål 6: Rent vatten och sanitet (6.3, 6.6)
Mål 14: Hav och marina resurser (14.1, 14.2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel som
ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
Minska körsträckan.
Efterfråga renare sjötransporter, använd t.ex. Clean shipping index.
Gå från fossil el och energi till förnybar.
Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att använda
spillvärme eller förnybara bränslen.
När företaget bjuder på mat i Sverige, minska både på det
animaliska och vegetabiliska proteinet.
Minska matsvinnet som genereras av företaget (fika, luncher,
middagar etc).
Livsmedelsproducenter: Minska fosfortillsatser i livsmedel.
Påverka så att utsläppen av kväve och fosfor till luft, mark eller vatten
minskar i processer etc. i företagets värdekedja i Sverige och i andra
länder.
Använd miljömärkt tvättmedel och undvik över dosering.
Vad kan du som företag göra – Giftfri Miljö
1. Fråga om varan innehåller ämnen på Kandidatförteckningen.
2. Fråga om varan innehåller särskilt farliga ämnen med egenskaper i enlighet
med utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen i PRIOdatabasen eller ämnen på SIN-listan.
• Skicka vidare kemikalieinformationen i företagets distributionskedja, till
konsumenter och till avfallsledet.
• Välj bort, när information finns, varor och material som innehåller ämnen
med egenskaper i enlighet med punkt 1 och 2 ovan.
• Tillsätter företaget kemiska ämnen med särskilt farliga egenskaper t.ex.
PRIO:s utfasningsämnen, prioriterade riskminskningsämnen eller ämnen
på SIN-listan, undersök möjligheten att byta till annat material, funktion,
teknik eller ämnen med kända mindre farliga egenskaper. Skicka vidare
informationen i distributionskedjan och till avfallsledet.
• Sortera ut farligt avfall för omhändertagande.
• När företaget köper mat, välj ekologiskt.
Företagsnätverk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABB
Axfood
Ikea
Fazer
JM
Scania
Telia
Vattenfall
Houdini
Kpa-pension
DHL
Skandia
SCA - hygien
Jannelunds gård
Fortum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Swedavia
Åhlens
Ragnsells
DBschenker
Hemfrid
Polarbrod
ICA
Skellefteå kraft
Rusta
Pfizer
Bergvik skog
Apoteket
Stena Recycling
Oatly
Arla
Sveaskog
Nationella miljömålssamordnaren för
näringslivet
[email protected]
www.miljomal.se/sv/Vem-gor-vad/Naringslivet/
Nationella miljömålssamordnaren för näringslivet