Dagordning

ÅRSMÖTE
HALÖRS FRITIDSFISKAREFÖREN.
Lörd. Den 11/3 2017 kl. 09.00, Ljungkyrkan, Höllviken
(Kaffe med fransbrödsbulle serveras efter årsmötet)
DAGORDNING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötets utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas årsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av avgifter 2018
Åtgärdsprogram 2017 (se bilaga)
Stadgeändringsgenomförande år 2.
Om inbetalning årsavgift innan årsmöte. Sista februari kommer att
vara sista bet datum. Inga betalningspåminnelser och uteslutande
om betalning inte sker.
Förslag från styrelse eller enskild medlem
Diskussion samt beslut om uppsägning av hoddeägare som inte
följer föreningens stadgar och föreskrifter.
Val av ordförande för 1år
Val av två led. för 2 år
Val av två ersättare för 1 år
Val av två revisorer för 1 år
Val av en ersättare för revisorer för 1 år
Val av två ord. led till valber för 1 år
Val av en ersättare. för valberedning för 1 år
Val av 4 ledamöter till festkom och tält för 1år samt val av 1
områdesansvarig
Fören. Namn/Styrelsesammansättn./Firmatecknare
Övrigt
Årsmötets avslutande
Styrelsen