89/2017 - Finlex

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
nMuu
M
om
vvvv
ro sättande
asia i kraft av protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen
Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2017
89/2017
Statsrådets förordning
om sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om Internationella
hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen
om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet och om
ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till
området för lagstiftningen
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 §, sådan den lyder i lag
366/2012, i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet (900/2007):
1§
Det i Monaco den 14 april 2005 upprättade protokollet om ändring av konventionen den
3 maj 1967 om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade
version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet är i kraft från den 8 november 2016 så som därom har avtalats.
2§
De bestämmelser i protokollet inklusive den konsoliderade versionen som inte hör till
området för lagstiftningen är i kraft som förordning.
3§
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen
inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet (900/2007), sådan den lyder i lag 366/2012, träder i
kraft den 9 februari 2017.
4§
Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2017.
Helsingfors den 9 februari 2017
Utrikesminister Timo Soini
Lagstiftningsrådet Kaija Suvanto
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
ISSN 1456-9663
1