Västerbottens Fotbollförbund REPRESENTANTSKAPET samt

Västerbottens Fotbollförbund
REPRESENTANTSKAPET samt
Årsmöte
2017
Sammanträde med
VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS
REPRESENTANTSKAP
samt
ÅRSMÖTE
Söndag den 19 februari kl 10.00
Scandic Hotell, Skellefteå
Program
09.30
Kaffe, te och smörgås
10.00
Representantskapet sammanträder
12.00
Lunch
13.00
Årsmötesförhandlingar
POSTADRESS
Mullbergsvägen 11 B
931 37 SKELLEFTEÅ
TELEFON
0910-380 40
E-POST: [email protected]
FAX
0910-194 95
www.vffboll.ac.se
BANKGIRO
574-4289
ORGANISATIONS NR:
894700-2856
Västerbottens Fotbollförbund
REPRESENTANTSKAPET samt
Årsmöte
2017
Föredragningslista - Representantskapet 2017-02-19
1.
Representantskapets öppnande
2.
Representantskapets behöriga utlysande
3.
Upprop
4.
Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet
5.
Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6.
Val av två rösträknare
7.
Motioner
7.1
7.2
7.3
Kågedalens AIF
Kågedalens AIF
Mjövallens BK
- motion angående uppgångar i seriesystemet
- motion angående avbytare div 4 Herrar
- motion angående samarbetsavtal
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Västerbotten Fotbollförbunds styrelsebeslut gällande motioner till Representantskapet
8.
Västerbottens Fotbollförbunds tävlingsbestämmelser samt
representationsbestämmelser
Bilaga 4
9.
Sammansättning av distriktsserier 2017 för herrar och damer
Bilaga 5
10. Övriga frågor
11. Representantskapets avslutning
POSTADRESS
Mullbergsvägen 11 B
931 37 SKELLEFTEÅ
TELEFON
0910-380 40
E-POST: [email protected]
FAX
0910-194 95
www.vffboll.ac.se
BANKGIRO
574-4289
ORGANISATIONS NR:
894700-2856
Västerbottens Fotbollförbund
REPRESENTANTSKAPET samt
Årsmöte
2017
Föredragningslista - Årsmötet 2017-02-19
1.
Årsmötets öppnande
2.
Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
3.
Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
4.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5.
Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
6.
Val av två rösträknare och valkontrollanter
7.
Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och Representantskapets rapport
8.
Föredragning av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
9.
Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av balansräkning
11. Beslut i anledning av förbundets ansamlade överskott enligt den fastställda balansräkningen
12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
13. Val av förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie årsmöte
14. Val av fyra ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år. Mandattiden utgår för Mikael Lindgren, Katarina Söderlund
samt Thomas Westerberg.
Thomas Westerberg, Katarina Söderlund samt Mikael Lindgren har avsagt sig fortsatt styrelseuppdrag.
15. Val av två revisorer för en tid av ett år jämte två revisorssuppleanter
16. Val av ordinarie ledamot samt suppleant till SvFF:s representantskap
17. Val av ombud jämte suppleant till Svenska Fotbollförbundets årsmöte 2017
18. Val av ombud till Västerbottens Idrottsförbunds årsmöte 2017
19. Val av ombud till SISU Idrottsutbildarnas årsstämma 2017
20. Val av valberedningskommitté, ordförande samt tre övriga ledamöter för en tid av 1 år
21. Motioner till Västerbottens Fotbollförbunds årsmöte 2017
22. Fastställande av arbetsplan för 2017
23. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2017
24. Frågor vid Svenska Fotbollförbundets årsmöte 2017
25. Årsmötets avslutning
POSTADRESS
Mullbergsvägen 11 B
931 37 SKELLEFTEÅ
TELEFON
0910-380 40
E-POST: [email protected]
FAX
0910-194 95
www.vffboll.ac.se
BANKGIRO
574-4289
ORGANISATIONS NR:
894700-2856