5777/17 aal/AL/np 1 DG D 1 A 1. Efter det att rådet 2013 antagit

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 6 februari 2017
(OR. en)
5777/17
Interinstitutionellt ärende:
2016/0396 (NLE)
SCH-EVAL 41
SIRIS 20
COMIX 77
I/A-PUNKTSNOT
från:
till:
Rådets generalsekretariat
Ständiga representanternas kommitté (Coreper II)/rådet
Föreg. dok. nr:
15730/16 RESTREINT UE
Ärende:
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om
åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterats i 2016 års utvärdering
av Greklands tillämpning av Schengenregelverket inom området för
Schengens informationssystem
1.
Efter det att rådet 2013 antagit förordning (EU) nr 1053/2013 om inrättande av en
utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket
genomförde en grupp experter från medlemsstaterna och från kommissionen 2016 en utvärdering av
Greklands tillämpning av Schengenregelverket inom området Schengens informationssystem.
2.
I enlighet med denna förordning förelade kommissionen rådet ett förslag till rådets
rekommendation avsedd att avhjälpa de brister som konstaterats vid utvärderingen och säkerställa
att Grekland tillämpar alla Schengenbestämmelser om Schengens informationssystem korrekt och
effektivt.
5777/17
aal/AL/np
DG D 1 A
1
SV
3.
Arbetsgruppen för Schengenfrågor (utvärdering), med deltagande av partnerna i gemensamma
kommittén Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, godkände förslaget till rådets
genomförandebeslut med en rekommendation den 2 februari 2017.
4.
Coreper uppmanas därför att rekommendera rådet att som en A-punkt på dagordningen vid ett
kommande möte anta utkastet till rådets genomförandebeslut, som återges i dok. 5764/17
RESTREINT.
5777/17
aal/AL/np
DG D 1 A
2
SV