Artikel - Europa.eu

Artikel
Certifiering av nya bilar: “Nyckeln är att göra
systemet så robust som möjligt”
[09-02-2017 - 18:06]
Volkswagen-skandalen med manipulering av utsläppstester visade att det
nuvarande godkännande-systemet inom EU för bilar har sina svagheter. På torsdag
godkände ledamöter tillägg som syftade till att tackla dessa svagheter, inklusive
förslaget att göra kontroller på bilarna som redan finns på marknaden uppfyller
EU:s krav på säkerhet och miljö. Föredragande Daniel Dalton (ECR, Storbritannien)
gav oss sin syn.
Volkswagen-skandalen visade att det finns brister i det nuvarande
typgodkännandesystemet som gör att det kan manipuleras. Hur ska problemet
lösas?
– Vilket system du än sätter upp så kan du inte skydda dig mot alla som kan försöka bryta
mot reglerna. Nyckeln är att göra det så robust som möjligt. Det handlar inte bara om
typgodkännandet, det handlar också om testsystemet. Det gamla systemet innebär att
testerna görs på anläggningar inomhus. Man testar inte vid olika vägförhållanden. Nya
testmetoder, som är mycket mer robusta, har redan röstats igenom, och kommer att träda
ikraft under de kommande åren.
Vad innebär det steg som inre marknadsutskottet röstade igenom idag?
– Om typgodkännandelagstiftningen handlar om hur testerna genomförs, vad händer efter
testerna. Så snart du genomgått testet, då träder det här systemet in. Hur testet certifieras,
hur testlabbet är auktoriserat att ge certifieringen, som gör att nationella myndigheter kan
säga att fordonet får köras runt i Europa.
Vilka förändringar i systemet föreslås?
– Mycket större kontroll på de nationella organen. EU-kommissionen kommer att kunna
granska de nationella kontrollorganen, som även kommer att kunna utbyta goda exempel
via ett forum.
– Så snart bilen rullar på vägarna kommer de nationella myndigheterna att göra
oannonserade kontroller på plats, vilket inte sker idag.
Finns det några straff för tillverkare som bryter mot reglerna?
– Vi har föreslagit det i betänkandet, att EU-kommissionen ska få makten att utdöma
böter.
Mer information
•
•
SV
Följ ärendet från förslag till beslut (en):
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0014(COD)&l=en
Pressmeddelande: MEPs overhaul EU rules on car approvals to prevent further emissions scandals,
2017-02-09 (en): http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20170207IPR61564/meps-overhauleu-rules-on-car-approvals-to-prevent-further-emissions-scandals
Presstjänsten
Direktoratet för medier
Direktör - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Referensnummer:20170206STO61357
Slå växelnumret (32-2) 28 33000
1/1