FAG 0004 - Verpackungs-Hinweis_SE.indd

SERVICE-INFO
”Enbart specialister monterar“ – Ett initiativ från VDA
(Verband der Automobilindustrie)
Av ej utbildad personal felaktigt monterade reservdelar riskerar bilisters och andra trafikanters säkerhet.
”Geräte- und Produktsicherheitsgesetz” (förkortat GPSG – en säkerhetslag), syftar till att
skydda EG användarna från osäkra piratprodukter och ej fackmannamässigt handhavande av konsumentprodukter.
Lagtexten innehåller i korthet att…
•
•
•
produktmärkningsobligatoriet uppfylls -> tillverkarens/ distributörens namn och
adress måste anges på produkten eller på förpackningen vid försäljning.
konsumentprodukten och dess förpackning måste märkas för entydig identifiering
(t.ex. ett artikelnummer).
konsumentprodukter omfattas av informationsobligatoriet: klara och lättförståeliga
säkerhetsvarningar, för konsumenten förståeliga monterings-/ bruksanvisningar.
Utgående från gällande lag har arbetskretsen ”Handel” inom VDA (Verband der Automobilindustrie) utvecklat ett piktogramm. Det
är utformat att språkneutralt signalisera
till slutanvändaren att fordonsreservdelar
bara får monteras av utbildade specialister hos auktoriserade specialistverkstäder
resp. att sådana reservdelar inte är lämpade att monteras av ej utbildad personal.
Följden kan bli att säkerheten för bilisten
och övriga trafikanter riskeras.
Schaeffler Automotive Aftermarket oHG,
medlem i ”VDA-Arbeitskreis Handel”, följer dessa rekommendationer och märker
allt förpackningsmaterial med det rekommenderade piktogrammet.
Bilden visar en förpackning med det språkneutrala piktogrammet.
Aktuella reservdelar finns
i vår onlinekatalog på
www.schaeffler-aftermarket.com
eller i RepXpert under
www.repxpert.com.
Schaeffler Automotive Aftermarket oHG
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.Schaeffler-Aftermarket.com
Version 05.2009
FAG 0004
Rätt till ändringar förbehålles
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG