m å lbild hudiksvall växer. i planeringen tar vi sikte på 25.000

MÅLBILD
HUDIKSVALL VÄXER. I PLANERINGEN TAR VI
SIKTE PÅ 25.000 INVÅNARE I STADEN OCH 50.000
I KOMMUNEN TILL 2050
HUDIKSVALL VILL TA ANSVAR FÖR ATT VARA
EN REGIONAL KÄRNA
N U L Ä G E S B I L D – full fart framåt!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brist på bostäder och planlagd mark för verksamheter
Bostadsbyggandet har tagit fart; förtätningsprojekt
Hamnutvecklingsprojekt – Havsläge Hudik!
Handels- och industriområden vid E4/R84
Region Gävleborg genomför stora investeringar i
sjukhuset och tandvården
Arbetspendlingen ökar
Dubbelspår på Ostkustbanan och centralt stationsläge
Satsning på kollektivtrafik västerut
Ljusdal-Hudiksvall och uppgraderad stadstrafik
ÖP-process och riktlinjer för bostadsförsörjning
1
. . . S A M T I D I G T: Den demografiska utmaningen!
Till år 2030 väntas de yrkesverksamma minska med
ca 6 % samtidigt som andelen äldre-äldre ökar med 60 %
(utan andra insatser, dvs allt annat lika)
E4/Ostkustbanan och R84
T
Bägge stråken viktiga
för transporter
-lokalt
-regionalt
-nationellt/transit
2
Förutsättningar för Hudiksvall –
lokalt perspektiv
Delsbo
Hudiksvall
Åtta av kommunens tio
tätorter binds samman
av de två kommunikationsstråken
Iggesund
Förutsättningar för Hudiksvall –
lokalt perspektiv
Ca 25.000 kommuninv., dvs
2 av 3, bor i tätorterna som
direkt sammanbinds av de
två kommunikationsstråken
2.100
1.000
1.400
15.300
3.400
900
700
(Värdena är avrundade till närmaste 100-tal)
3
Förutsättningar för Hudiksvall –
regionalt perspektiv
Sundsvall
Bergsjö
Ljusdal
Hudiksvall
De två stråken sammanbinder kommunen med flera
andra kärnor/arbetsmarknadsområden.
Söderhamn
Gävle
Förutsättningar för Hudiksvall –
regionalt perspektiv De två stråken rymmer
Invånare: 97.300
Sysselsatta: 49.500
Invånare: 18.900
Sysselsatta: 8.400
ca 286.000 invånare och
ca 135.000 sysselsatta
inom drygt en timmes
resa från Hudiksvall.
Dessutom: Ett universitet
och en högskola.
Invånare: 46.400
Sysselsatta: 20.800
Invånare: 25.500
Sysselsatta: 10.800
Invånare: 98.300
Sysselsatta: 45.300
Källa: Region Gävleborg, avser 2012
4
UTMANINGAR INFRASTRUKTUR
Restid <45 minuter – målbild, särskilt över
kommungräns
• Gävle och Sundsvall inte nåbara inom 45
minuter idag, men vid ett dubbelspår på OKB
• Ljusdal inte nåbart inom 45 min idag, men vid
en uppgradering av R84. Dock: hastighetssänkning hotar
• Centrala stationslägen och förutsättningar för
regional utveckling i OKB-arbetet
• Arlanda 2 timmar bort – konkurrensnackdel!
PRIORITERINGAR INFRASTRUKTUR
E4/OKB
Dubbelspår, centralt stationsläge i Hudiksvall
och Iggesund. Mötesseparering E4 Harmånger-Gnarp. Säkrare in-/utfart E4 Hudiksvall
C (N). Väg 669 Iggesund-E4. Cykelpassage E4
Hälsingeporten. Cykelväg Iggesund-Hudiksvall.
R84
Ökad hastighetsstandard. Säkerhetshöjande
åtgärder vid bl.a. Ulvberget, Bobygdsvägen,
Djupdal och väster om Forsa kyrka.
Cykelåtgärder till hållplatslägen.
5
PRIORITERINGAR INFRASTRUKTUR
Övrigt
• Väg 745 ”Norrbovägen”. Dessutom på sikt
en BVT-väg
• Större busshållplatsanläggning vid Fyren i
Hudiksvall (statlig medfinansiering)
• Skogsnäringens behov vid bärighetsåtgärder.
• Ombyggnad Kalvstigen/R84 i Delsbo vid
rivning av järnvägsbron
• Framtida gruvdrift i Brickagruvan?
• Belysningsfrågor
6