Läs vår broschyr om hemtjänst Strängnäs kommun

Hemtjänst i
Strängnäs kommun
Dnr SN/2017:40-707
Innehåll
VAD ÄR HEMTJÄNST? .......................................................................... 1
ATT ANSÖKA .......................................................................................... 2
UTFÖRARE .............................................................................................. 3
GENOMFÖRANDEPLAN ....................................................................... 4
DOKUMENTATION................................................................................ 4
KOSTNAD FÖR HEMTJÄNST .............................................................. 4
HEMFÖRSÄKRING ................................................................................. 4
GÅVOR ...................................................................................................... 5
TYSTNADSPLIKT ................................................................................... 5
OLIKA TYPER AV SERVICEINSATSER ............................................. 5
OLIKA TYPER AV OMVÅRDNADSINSATSER ................................. 6
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ...................................................................... 9
ALTERNATIV TILL HEMTJÄNST .................................................... 10
MÅLTID I MATSAL ............................................................................. 11
Vad är hemtjänst?
Hemtjänst ger dig stöd i din bostad. Det sker genom att
personal kommer vid överenskomna tider och hjälper dig
med vissa moment.
Serviceinsatser innebär hjälp med till exempel tvätt, städ
och inköp.
Personlig omvårdnad innebär till exempel hjälp med
dusch, hjälp vid måltid, förflyttning i hemmet, tillsyn,
ledsagning etc.
Hämtat ur socialtjänstlagen 4 kapitlet paragraf 1
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller
kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd, och genom detta tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det
stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett
självständigt liv.
1
Att ansöka
Kontakt
Ansökan börjar med att du eller någon som företräder
dig, kontaktar en biståndshandläggare på socialkontoret.
Ring via kommunens växel. telefonnummer 0152-291 00
Du kan också hämta en blankett ”Stöd och boende…” på
våra medborgarkontor eller på Strängnäs kommuns
webbsida http://www.strangnas.se/sv/Etjanster/Omsorg--hjalp
Ansökan
Du ansöker om den hjälp du anser dig behöva. Ansökan
görs skriftligt eller muntligt till biståndshandläggare.
Utredning
Biståndshandläggaren inleder en utredning om ditt
hjälpbehov. Det ska göras så snart som möjligt. För att
göra en bedömning utifrån din aktuella situation träffar
du biståndshandläggaren vid ett möte, hemma hos dig
eller på socialkontoret. Du kan också bli kontaktad via
telefon. Om det är nödvändigt hämtas uppgifter från
exempelvis läkare, distriktssköterska eller närstående.
Det sker efter ditt samtycke.
Biståndshandläggaren kan informera dig om utredningen
och du har möjlighet att yttra dig.
Bedömning
Din ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och
kommunens riktlinjer samt utifrån just din situation.
Beslut
Efter bedömningen beslutar biståndshandläggaren
antingen att bevilja, delavslå eller helt avslå din ansökan.
Du får alltid ett skriftligt beslut.
2
Överklagan
Om du får avslag betyder det att du inte får den hjälp du
ansökt om. Får du delavslag får du delar av din ansökan
beviljad. Du kan överklaga avslag och delavslag till
Förvaltningsrätten. Det ska ske inom tre veckor från det
att du fått beslutet. Information om hur du överklagar får
du tillsammans med beslutet. Biståndshandläggaren ska
hjälpa dig med överklagandet, om du så önskar.
Uppföljning
Biståndshandläggaren ska regelbundet, minst en gång
varje år, följa upp biståndsbeslutet för att kontrollera att
insatserna tillgodoser ditt hjälpbehov. Beslutet kan
behöva justeras, vilket leder till att du får ett nytt beslut.
Förändrat behov
Om ditt hjälpbehov ändras så att det inte
överensstämmer med ditt biståndsbeslut eller om
insatsen ska upphöra, är det din skyldighet att kontakta
biståndshandläggaren. Närstående kan vara behjälplig
vid kontakten.
Utförare
Valfrihet
Om du blir beviljad hemtjänst får du välja vem som ska
utföra den. Du kan välja mellan olika utförare.
Information om utförarna finns på Strängnäs kommuns
hemsida samt i en broschyr som du kan få av
biståndshandläggarna.
http://www.strangnas.se/sv/Omsorg-hjalp/Trygghetslarm/Valfrihet-i-hemtjansten-forkunder/
Nattpatrull
Insatser under natten sköts av kommunens enhet
Trygghetslarm och Nattpatrull.
3
Trygghetslarm
Om du har trygghetslarm utförs insatsen av kommunens
enhet Trygghetslarm och Nattpatrull.
Genomförandeplan
En genomförandeplan ska skrivas av din utförare
tillsammans med dig inom två veckor efter det att
uppdraget har påbörjats. I genomförandeplanen ska det
framgå hur den hjälp du blivit beviljad i praktiken ska
genomföras.
Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp. Det är
ett ansvar som åvilar din hemtjänstutförare. Men
självklart kan du ta initiativ till en revidering.
Dokumentation
Hemtjänstpersonalen skriver löpande anteckningar om
det vardagliga arbetet hemma hos dig. I anteckningarna
ska det gå att utläsa hur din situation utvecklas, om du
önskar någon förändring, eller om något inte fungerar
som det var tänkt.
Kostnad för hemtjänst
Du betalar en hemtjänstavgift som är framräknad av
kommunens avgiftshandläggare. Betalning sker i
efterskott och faktureras av kommunen. Du betalar
samma belopp om du har privat eller kommunal utförare
och du betalar alltid till kommunen. Information om
avgifterna finns i en särskild broschyr.
Hemförsäkring
När du släpper in andra personer i ditt hem, till exempel
hemtjänsten, behöver du se över din hemförsäkring. Du
kan behöva skaffa ett tillägg i form av ”allrisk”. Hör med
ditt försäkringsbolag.
4
Gåvor
Biståndshandläggare, hemtjänstpersonal hos kommunal
och privat utförare och andra tjänstemän får inte ta emot
eventuella gåvor från dig eller dina närstående.
Tystnadsplikt
Alla anställda inom kommunal verksamhet och hos privat
utförare har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får
berätta för andra om dina personliga förhållanden. Det
gäller även efter att de avslutat sin anställning.
Olika typer av SERVICEINSATSER
En förutsättning för att få hjälp med städning, tvätt och
inköp är att det inte finns någon annan i hemmet som
kan utföra dessa sysslor. Insatsen beviljas utifrån de
moment som du behöver få hjälp med.
Städning
Insatsen städning innebär underhållsstädning, t.ex.
dammsugning, golvtorkning, rengöring av
hygienutrymmen och vid behov damning mm. Hur ofta
städningen utförs beror på vilka behov du har, men i
regel en till två ggr/månad.
Underhållsstädning kan vid enstaka tillfällen, helt eller
delvis bytas ut mot exempelvis rengöring av skafferi, kyl
och frys och personliga hjälpmedel.
Oavsett storlek på bostaden så städas 2 rum och kök i ett
enpersonshushåll och 3 rum och kök om ni bor två
personer tillsammans. Bor ni tillsammans ska båda vara
beviljade städning. Det är du/ni som håller med
fungerande städutrustning.
5
Om du önskar ytterligare städning hänvisas du till privata
städbolag. Se sidan 10 ”Tjänster med RUT-avdrag”.
Tvätt och klädvård
Tvätt och klädvård utförs i regel i samband med andra
beviljade insatser, exempelvis städning. Du behöver ha en
tvättmaskin eller tillgång till tvättstuga. I annat fall får du
hjälp med att skicka tvätten till tvättinrättning. Kostnad
för tvätten står du för.
Inköp och ärenden
Inköp av dagligvaror görs i regel en gång i veckan i
närmaste butik. Andra ärenden, exempelvis
apoteksärenden bör göras genom beställning på internet,
alternativt på närmaste apotek i samband med annat
inköp.
Olika typer av OMVÅRDNADSINSATSER
Beviljas du omvårdnad sker det utifrån dina behov och de
moment du behöver få hjälp med.
Hygien och toalettbesök
Hygien
Daglig hygien innebär att du kan få hjälp med att
sköta din hygien, morgon och/eller kväll och
eventuellt vid andra tillfällen.
Toalettbesök
Du kan få hjälp i samband med toalettbesök, eller
vid byte av inkontinenshjälpmedel.
Duschning
Du kan få hjälp med duschning vid planerade
tillfällen.
6
På- och avklädning
Hjälp med på- och avklädning sker som regel morgon och
kväll. I samband med det kan du även få hjälp med
stödstrumpor, sköta protes samt ta på och av glasögon
och hörapparat.
Egenvård med handräckning
Svaghet kan göra att du har svårt för att ta din medicin,
ögondroppar eller annat som sjukvården har ordinerat.
Du kan få hjälp från hemtjänsten med att hantera detta
om du ber sjukvården om ett så kallat egenvårdsintyg. Du
ansvarar själv för att skaffa samt lämna intyget till
biståndshandläggaren i samband med att du ansöker om
hjälpen. Du ansvarar även för att skaffa nytt intyg när det
gamla har gått ut.
Måltidsstöd
Måltidsstöd innebär att du får hjälp med att värma mat
samt duka fram och duka av. Maten har levererats till dig
via inköp eller matdistribution. Om någon annan i
hemmet kan värma maten och sköta dukningen, blir du
inte beviljad hjälp. Måltidsstöd innebär även att du kan få
hjälp med att äta och dricka om du inte klarar det själv.
Du kan få hjälp med att fylla i beställningslista för
matdistribution.
Du har också möjlighet att äta i matsalar som finns runt
om i kommunen. Se sidan 11.
Aktivitet
Du kan få hjälp med att utföra aktiviteter i eller utanför
hemmet. Det kan handla om promenader, annan typ av
motion eller någon sysselsättning som intresserar dig och
får dig att må bra. En typ av aktivitet är att gå med när
hemtjänsten handlar åt dig.
7
Ledsagning
Med ledsagning menas att få hjälp med att uträtta
planerade ärenden, som att besöka frisör, tandläkare eller
liknande. När du ska besöka sjukvården får du normalt
inte ledsagning, utan beställer sjukresa hos landstinget.
Ansökan om ledsagning ska göras i god tid innan, för att
utredning, beslut och planering av insatsen ska kunna
göras.
Trygghet
För att du ska känna dig trygg i ditt hem, har du
möjlighet att ha exempelvis:

Trygghetslarm

Telefonservice
Via trygghetslarm kan du dyngnet runt komma i
kontakt med personal som kan komma till dig vid
akuta situationer.
Telefonservice innebär att du blir uppringd av
hemtjänsten på avtalade tider.
Nattinsats
Nattinsats kan beviljas för att få hjälp med vändning i
sängen, toalettbesök och annat.
Avlösning i hemmet
Bor du tillsammans med någon som hjälper dig och ger
dig trygghet, kan den personen behöva bli avlöst. Då
kommer hemtjänsten och är hos dig istället. Det sker vid
planerade och regelbundet återkommande tillfällen.
8
Hälso- och sjukvård
Strängnäs kommun ansvarar för hemsjukvård.
Hemsjukvård innebär att legitimerade
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster gör hembesök och utför hälsooch sjukvård för de som inte kan ta sig till sin
vårdcentral.
Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter kan
delegeras till personal i hemtjänsten. Om det
sker får du medicinska insatser av
hemtjänstpersonal, till exempel
läkemedelshantering eller vissa rehabiliterande
åtgärder.
Insatserna utförs under ansvar och med kontroll
av hemsjukvården, vilken styrs av Hälso- och
sjukvårdslagen.
Hemsjukvårdens sjukgymnaster och
arbetsterapeuter nås via telefon
0152-299 23
Behöver du hemsjukvård av sjuksköterska
kontaktar du din vårdcentral som förmedlar
kontakt.
9
Alternativ till hemtjänst
När du behöver hjälp i ditt hem finns alternativ till
hemtjänst i form av tjänster med Rut-avdrag samt
Servicetjänster. Dessa kan också kombineras med
hemtjänst.
Tjänster med RUT-avdrag
Du kan köpa hushållsnära tjänster med
skattereduktion (RUT-avdrag). Vill du ha
information om företag som utför hushållsnära
tjänster kan du få en lista av biståndshandläggarna.
Servicetjänster för äldre
Är du 70 år eller äldre kan du få gratis hjälp med
byte av glödlampor och annat, där du riskerar att
falla och göra dig illa.
Du kan också till självkostnad, få hjälp med sådant
som inte ingår i hemtjänsten uppgifter, t.ex.
gräsklippning och snöskottning.
Boka på telefon 0152-331291
10
Måltid i matsal
Du som är pensionär är välkommen att äta i
kommunens skolmatsalar. Maten lagas av
kommunens Måltidsservice och kostar 60 kronor.
Prova första lunchen gratis genom att hämta
kupong på medborgarkontoret i kommunhuset.
Öppettider varierar i de olika matsalarna.
Menyerna hittar du på
http://www.strangnas.se/sv/Kommun-ochpolitik/maltidsservice/Matsedeln/
Telefon till Måltidsservice 0152-292 05.
Matsalar i Strängnäs
Finningeskolan, Brunnsvägen 51
Karinslundsskolan, Sundbyvägen 7
Thomasgymnasiet, Campusområdet
Vasaskolan, Lagmansgatan 1
Tosteröskolan, Stenbyvägen 4
Kristinagården, Sörgärdsgatan 10
Matsalar i Åker och Länna
Lännaskolan, Merlänna
Åkerskolan, Skolvägen 1 Åker
Matsal på Fogdö
Fogdöskolan, Fogdö
Matsal i Härad
Häradsskolan, Kyrkvägen
Matsal i Stallarholmen
Stallarholmsskolan, Vannestavägen 2
Matsal i Mariefred
Mariefredsskolan, Slottsträdgårdsgatan 2
Kristinagården
Du är också välkommen att äta på Kristinagårdens
Dagcentral. Pris 64 kronor. Meddela senast dagen
innan att du vill äta. Telefon 0152-29587.
Öppet varje dag året om.
11
Socialkontoret
Myndighet och bistånd
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
www.strangnas.se
Februari 2017