Presentation

Hur kan vi utveckla
innovationsförmågan i offentlig
sektor?
Behöver offentlig sektor egen innovationsförmåga? Hur ser det ut i nuläget? Vad är nästa steg?
Vinnova berättar om satsningar, erfarenheter och resultat och bjuder in till dialog om vägen framåt.
Eleonore Stureborg, Peter Lindelöf,
Kristina Larsen och Inger Gustafsson
Innovationer uppstår ofta i samverkan
– vi ger förutsättningarna
Offentlig verksamhet
– en självklar innovationsmiljö
Vi arbetar för att landsting, kommuner, regioner,
myndigheter och andra offentligt finansierade
organisationer ska bli en drivkraft för både utveckling
och användning av innovationer.
Källa: www.statskontoret.se
Källa: www.statskontoret.se
Källa: ”Innovation i offentlig verksamhet –Vart står vi? Vart går
vi?”, Per Frankelius och SKL 2014
”Det är även viktigt att lärosäten,
industriforskningsinstitut, näringsliv och offentlig
sektor kopplas samman för att öka nyttiggörande och
innovation. För att möta samhällsutmaningar är det
viktigt att inte stanna vid forskningen utan att aktivt
arbeta för att forskningsbaserad kunskap och
lösningar verifieras och implementeras i samhället.”
Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt
konkurrenskraft ID-nummer: Prop. 2016/17:50
Innovationsledning
Innovation
i den egna
verksamheten
Efterfrågan som
drivkraft för
innovation
Offentlig sektor
som medskapare
av nya
systemlösningar
Spridning och implementering
InnovationsledningVad är det?
Tusen tips - tusentips.se
Innovationsguiden – skl.se
Innovationsledarlyft i offentlig sektor
• Resultat
• Ökad kunskap om systemet
kunskapen om
och förmågan att leda ett systematiskt arbete med
• ”…öka
Informationsinsatser
till chefer
genom att stimulera efterfrågan och införa hållbara innovativa
• innovation,
XXX
• lösningar”.
XXX
(Regeringsuppdrag N2014/2618/FIN)
• Utmaningar
•
•
•
•
Beställarkompetens
Mottagarkapacitet
Spridning
Upphandling och
avtal
• XXX
Beställarkompetens
Kritisk massa
Mottagarkapacitet
Utmaningar för innovationförmåga
Spridning
Upphandling och
avtal
Leading Innovation
• Strategisk agenda, 2013
• Etablerings-/verksamhetsplan, 2015
• Utvecklingsprojekt, varav ett med fokus
på offentlig verksamhet, 2017-18
Syfte:
Öka innovationsförmågan i företag och organisationer genom att göra
forskning och erfarenhet om innovationsledning tillgänglig.
Kvantitativa studier av innovation
inom offentlig sektor
• Innovation inom offentlig sektor
(SKL)
• Chefers upplevelser av hinder
för innovation (Chef/Vinnova)
• Innovation inom statliga
myndigheter (Implement, KTH,
Vinnova)
Förutsättningar
Gruppövning
•
•
•
•
2 frågeställningar
15 minuter
Bordsdialog
Delning via Mentimeter
Vi är övertygade om att offentlig sektor behöver stärka sin egen
innovationsförmåga. Vi är lika säkra på att du sitter på värdefulla
insikter, som kan bidra till att spetsa våra satsningar på området.
Därför vill vi nu be dig dela med dig.
Fråga 1:
Vilka faktorer bör vi fokusera på för att stärka den
egna innovationsförmågan i offentlig sektor?
Fråga 2:
Vilka skulle behöva vara involverade?
Dela med övriga grupper via Mentimeter
Instruktioner
1. Gå till www.menti.com
2. Ange koden 490296.
3. Skriv in ditt svar på frågan
4. Välj Submit
Några valda satsningar 2017
Plus piloter till hösten på
möjliga framtida teman
(efter extern utvärdering)
Utvecklad samverkan med: