Förnyat samtycke för informationsinhämtning i NPÖ

Förnyat samtycke för informationsinhämtning i NPÖ
Legitimerad personal i Varbergs kommun kan via Nationell patientöversikt, NPÖ,
läsa valda delar av sjukhusets och vårdcentralens journalföring.
Denna direktåtkomst gör att vi på ett enkelt och snabbt sätt kan få tillgång till viktig
dokumentation som rör dig och din hälsa.
Du fick för ett tag sedan information om NPÖ från någon av kommunens
legitimerade personal. I samband med detta blev du tillfrågad om vi kunde få ta del
av din journaldokumentation på detta sätt vilket du/din närstående godkände.
Eftersom det nu har gått en tid vill vi kolla om detta samtycke fortfarande
gäller?
Jag samtycker till att berörd legitimerad personal i Varbergs kommun får ta del
av min journalinformation i NPÖ. Om inte annat meddelas gäller samtycket från
dagens datum och ett år framåt.
__________________________________________________________
Datum och underskrift
Om du vill ha mer information om NPÖ är du välkommen att kontakta legitimerad
personal på telefon 0340 - 69 76 06