Föredragningslista vid Hallands läkarförenings årsmöte 2 mars

Föredragningslista vid Hallands läkarförenings årsmöte 2 mars 2017
§1
Mötets öppnande
§2
Mötets behöriga utlysande
§3
Parentation
§4
Val av mötesordförande
§5
Val av mötessekreterare
§6
Val av två justeringspersoner
§7
Fastställande av dagordning
§8
Protokoll från föregående årsmöte
§9
Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 10
Kassörens rapport
§ 11
Revisionsberättelse
§ 12
Styrelsens ansvarsfrihet
§ 13
Val av styrelse enligt stadgarna
§ 14
Val av revisorer och revisorssuppleanter
§ 15
Val av fullmäktiga till Sveriges läkarförbund
§ 16
Val av kollegiala rådgivare
§ 17
Val av valberedning
§ 18
Fastställande av årsavgift för 2018
§ 19
Övriga frågor
§ 20
Mötets avslutande
Styrelsen
Per Meijer
facklig sekreterare