Resultatrapport

VBF2
Sida:
Resultatrapport
Utskrivet:
1
17-01-18
Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-01-01 - 16-12-31
Senaste vernr:
A33
Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3610
Medlemsavgifter
S:a Nettoomsättning
268 575,00
268 575,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring
268 575,00
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4100
Avgift SBU
4120
Konferenskostnader
S:a Råvaror och förnödenheter mm
Bruttovinst
-217 675,00
-8 925,00
-226 600,00
41 975,00
Övriga externa kostnader
6230
Datakommunikation
6390
Övr kostnader
6570
Bankkostnader
6990
Övr kostnader
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7000
Styrelsekostnader
7330
Resor
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm
-362,50
-1 004,00
-603,00
-8 878,55
-10 848,05
-4 800,00
-1 904,85
-6 704,85
-244 152,90
Rörelseresultat före avskrivningar
24 422,10
Rörelseresultat efter avskrivningar
24 422,10
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
24 422,10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
24 422,10
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
24 422,10
Resultat före skatt
24 422,10
Beräknat resultat
24 422,10
8999
Redovisat resultat
-24 422,10