5838/17 cjs/ub 1 DG G 2B 1. Den 10 januari 2017 förelade

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 7 februari 2017
(OR. en)
5838/17
Interinstitutionellt ärende:
2017/0006 (NLE)
FISC 30
ECOFIN 60
I/A-PUNKTSNOT
från:
till:
Rådets generalsekretariat
Ständiga representanternas kommitté (Coreper II)/rådet
Komm. dok. nr:
5208/17 FISC 7 - COM(2017) 2 final
Ärende:
Utkast till rådets genomförandebeslut om bemyndigande för Frankrike att
ingå ett avtal med Schweiziska edsförbundet beträffande flygplatsen BaselMulhouse som innehåller bestämmelser som avviker från artikel 5 i direktiv
2006/112/EG
– Antagande
1.
Den 10 januari 2017 förelade kommissionen rådet det ovannämnda förslaget till rådets
genomförandebeslut. Detta förslag syftar till att bemyndiga Frankrike att ingå ett avtal med
Schweiziska edsförbundet i fråga om den territoriella tillämpningen av
mervärdesskattesystemet på flygplatsen Basel-Mulhouse, vilket skulle utesluta det
Schweiziska tullområdet från det territoriella tillämpningsområdet för
mervärdesskattedirektivet.
2.
Vid mötet den 20 januari 2017 nådde råden/attachéerna för skattefrågor en överenskommelse
om utkastet till genomförandebeslut enligt dok. 5208/17 FISC 7. Den franska delegationen
anmälde en reservation för parlamentsbehandling.
5838/17
cjs/ub
DG G 2B
1
SV
3.
Så snart den franska reservationen har dragits tillbaka uppmanas Coreper därför att föreslå
rådet att det
–
som en A-punkt på dagordningen för ett kommande möte antar ovannämnda
genomförandebeslut som slutgranskats av juristlingvisterna i dok. 5472/17 FISC 22
ECOFIN 29,
–
beslutar att ovannämnda genomförandebeslut ska offentliggöras i Europeiska unionens
officiella tidning.
5838/17
cjs/ub
DG G 2B
2
SV