Remisskriterier för förskolebarn med språkliga svårigheter

Förskolebarn med språkliga svårigheter

När ska remiss skickas?
Om barnet är 8-10 månader och trots normal hörsel
- inte ljudar (jollrar) varierat och i långa ljudramsor.
- inte förefaller lyssna.
Om barnet är 2 år och
- inte säger några ord.
- förefaller ha dålig språkförståelse.
Om barnet är 3 år och
- inte talar i treordsmeningar.
- har dåligt ordförråd.
- har dålig språkförståelse.
- är svårförståeligt, dvs har avvikande eller försenat uttal.
- använder kroppsspråk hellre än tal.
Om barnet är 4-6 år och
- fortfarande har svårt för många språkljud.
- inte har korrekt grammatik (t ex omvänd ordföljd, inte använder frågeord).
- inte verkar vilja kommunicera.
Annat som förordar remiss
- Föräldraoro.
- Barnet är utanför i barngruppen pga språksvårigheter.
- Barnet är flerspråkigt, har gått på svensk förskola i två år men ej hämtat in svenskan.
Vad ska stå i remissen?
- Beskrivning av svårigheterna.
- Problem med oralmotorik, t ex dregling, ätsvårigheter eller nasalitet?
- Andra kontakter, pågående utredningar etc?
- Hereditet?
- Hörseln undersökt? Resultat.
- Föräldrarnas namn och arbetstelefonnummer.
Vi prioriterar patienter utifrån remisstexten.
3-åringar har dock alltid extra förtur.