Förslag till Föredragningslista

Förslag till Föredragningslista
Kungsörs C-krets årsmöte
12 februari 2017, Ljungs Goa, Uknö
1.
Mötets öppnande
2.
Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordföranden
b. Sekreterare, tillika pressreferent för mötet
c. Protokolljusterare
3.
Godkännande av kallelsen
4.
Fastställande av röstlängd
5.
Fastställande av föredragningslista
6.
Styrelsens berättelse av det gångna årets verksamhet och ekonomi
7.
Revisorernas berättelse
8.
Fastställande av balans- och resultaträkning
9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.
Årsrapport över kyrkogruppens verksamhet
11.
Årsrapport över fullmäktigegruppens verksamhet
12.
Kyrkoval 2017
a. Nomineringskommitténs arbete
b. Fastställande av lista till kyrkofullmäktige
13.
Allmänna val 2018
a. Information från kretsen om valarbetet
b. Fastställande av regler för nomineringsprocessen
c. Val av Nomineringskommitté
14.
Styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen
15.
Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen
16.
Val av ordförande
17.
Val av vice ordförande
18.
Val av övriga ledamöter i styrelsen
19.
Ersättningar
20.
Val av ombud till distriktsstämman
21.
Val av ombud till partistämman
22.
Val av revisorer samt ersättare
23.
Val av valberedning
24.
Val av representanter till Studieförbundet Vuxenskolans årsmöte
25.
Val av arbetsgrupper
a. Arbetsgrupp för danser och liknande tillställningar
b. Arbetsgrupp för manöverprov med traktor och vagn
c. Arbetsgrupp Vilanvisning
d.Ansvarig surströmmingsfest
e. Ansvarig kyrkkaffe
26.
Val av arkivansvarig
27.
Val av repr. till distriktets valberedning
28.
Val av repr. till film- och teaterföreningen
29.
Behandling av motioner och inkomna medlemsinitiativ
30.
Vid mötet väckta frågor
31.
Mötet avslutas