Redovisning av hur kommunalt partistöd använts

Redovisning av hur kommunalt partistöd använts 2016
Redovisningen ska överlämnas till kommunen senast den 15 februari 2017
(året efter verksamhetsåret)
Parti:
Kvar sedan 2015
Partistöd 2016:
Överförs till 2017:
Partistödets användning
Kommunikation – webb
Kommunikation – annonsering
Kommunikation – trycksaker
Kommunikation – övrigt
Löner och ersättningar till anställd
personal
Deltagande i utbildningar,
konferenser mm
Lokalkostnader, hyror
Material (ex: IT, kontorsmaterial,
utställningsmaterial, mm)
Delar av partistödet som överförts
till andra delar av partiorganisationen, vilka motprestationer har
erhållits?
Övrigt (specificera)
Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Växel 08-570 470 00 • [email protected] • www.varmdo.se • Org.nr. 01-212000-0035
Sid 2(2)
Underskrift av partikassör/motsvarande
Datum
Härmed intygas att ovanstående
redovisning är korrekt
(namnteckning)
Granskningsintyg
Datum
Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa
överensstämmer med ovanstående
redovisning
(namnteckning)