Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december

STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016
SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM
INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA GÄLLER KONCERNEN OM INTE ANNAT ANGES.
Kasinointäkterna ökade med 20 procent
Fjärde kvartalet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Intäkterna uppgick till 1 118,5 (1 041,1) mkr, en ökning med 7 procent.
Intäkter från region Norden uppgick till 556,9 (475,5) mkr, en ökning med 17 procent.
Intäkter i Kasino uppgick till 823,7 (684,0) mkr, en ökning med 20 procent.
Mobila intäkter uppgick till 546,8 (373,3) mkr, en ökning med 46 procent. Mobila intäkter utgör nu 49
procent av koncernens intäkter.
Betsson har idag marknadens största utbud vad gäller mobila kasinoprodukter med totalt 1 246 olika spel
och mobila kasinointäkter ökade med 83 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 265,1 (174,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,7 (16,7) procent.
Rörelseresultatet det fjärde kvartalet 2016 belastades av engångsposter om 10,3 mkr hänförliga till förvärv
och det fjärde kvartalet 2015 av en engångspost om 103,8 mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till 243,6 (159,1) mkr, motsvarande 1,76 (1,15) kronor per aktie.
Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 947,1 (3 471,4) mkr, motsvarande en ökning
med 14 procent.
Förvärvet av hästspelsoperatören RaceBets slutfördes 30 december 2016.
Under fjärde kvartalet emitterade Betsson ett treårigt seniort icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard
kronor inom ett totalt rambelopp om 2 miljarder kronor.
Helårsperioden
• Intäkterna ökade med 11 procent till 4 117,3 (3 722,0) mkr. Kasinointäkter, som utgör 71 procent av
Betssons intäkter, växte med 14 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 946,4 (886,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,0 (23,8) procent.
• Resultatet efter skatt uppgick till 878,0 (831,7) mkr, motsvarande 6,34 (6,02) kronor per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 168,5 (1 154,5) mkr.
• Betssons styrelse föreslår överföring till aktieägarna om 658,9 (624,3) mkr, vilket motsvarar 4,76 (4,51)
kronor per aktie.
Nyckeltal
Intäkter (mkr)
1 500
1 000
200
500
100
0
0
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
2014
8
6
4
2
4 000
3 000
2 000
1 000
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2016
Deponeringar¹ (mkr)
5 000
Rörelseresultat (mkr)
300
000
000
000
000
0
2015
2016
Bruttoomsättning¹ Sportbok (mkr)
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2016
2014
2015
2016
¹Deponeringar och bruttoomsättning i Sportboken avser samtliga spellösningar.
Kommentar från Ulrik Bengtsson, VD Betsson AB
”Betsson fortsätter utvecklas positivt och det första kvartalet 2017 har börjat starkt. Den stabila
kasinoverksamheten stod i det fjärde kvartalet för 74 procent av intäkterna och Betssons varumärken fortsätter
att ta marknadsandelar inom segmentet. Även Betssons största region, Norden, växte mer än marknaden och
region Västeuropa visade åter tillväxt. En ökning av deponeringar med 14 procent och rekordnivå i antal aktiva
kunder visar på ett starkt underliggande momentum. Sammanlagt var tillväxten i kvartalet 7,4 procent, trots
nedgång i region Central- och Östeuropa och Centralasien (CEECA), jämfört med fjärde kvartalet 2015.
Under 2016 har Betsson gjort betydande investeringar i produktutveckling, vilket har drivit kasinotillväxten. De
investeringar som gjorts i sportboken förväntas ge resultat under 2017. Förvärvet av hästspelsoperatören
RaceBets adderar en viktig produkt till Betssons Sportbokserbjudande och tillför intäkter främst från lokalt
reglerade marknader. Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader ökar, i enlighet med vår strategi, och är
nu nära 20 procent.
Ökade investeringar i produktutveckling, ökad andel intäkter från lokalt reglerade marknader och lägre intäkter
från länder med hög marginal har belastat resultatet under året. Rörelsemarginalen för helåret uppgick till 23
procent trots ett mycket svagt andra kvartal. Detta visar att Betsson har en bra balans i verksamheten och
över tid kan absorbera såväl temporära intäktsnedgångar som ökade kostnader.”
BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM — SJÄLVA ELLER VIA
PARTNERSAMARBETEN — ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER,
LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR
NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
1(11)
STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
Fjärde kvartalet 2016
Produkter
Koncernens intäkter uppgick till 1 118,5
(1 041,1) mkr. Bruttoresultatet uppgick till 830,6
(671,4) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 265,1
(174,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,7 (16,7)
procent. Koncernens resultat före skatt uppgick till
259,6 (171,4) mkr och resultatet efter skatt uppgick
till 243,6 (159,1) mkr, vilket motsvarar 1,76 (1,15)
kronor per aktie.
Intäkter i Kasino uppgick under fjärde kvartalet
till 823,7 (684,0) mkr, en ökning med 20 procent.
Sammantaget stod Kasino för 74 (66) procent av
koncernens intäkter. Betydande investeringar har
gjorts i Betssons Kasino under året och erbjudandet
omfattar nu 1 758 olika kasinospel, varav 1 246 är
tillgängliga på mobila enheter.
Valutakursförändringar hade en positiv påverkan på
intäkterna om 25,1 mkr, medan kostnaderna
påverkades negativt med 30,9 mkr, jämfört med de
valutakurser som tillämpades motsvarande period
föregående år. Den sammantagna effekten av
valutakursrörelser medförde en negativ effekt på
rörelseresultatet om 5,8 mkr.
Under fjärde kvartalet uppgick licensintäkter för
systemleverans till speloperatören Realm
Entertainment ltd. till 139,4 (170,0) mkr,
motsvarande 12 (16) procent av de totala
intäkterna. Trots fortsatta negativa
valutakursförändringar ökade licensintäkterna med
6 procent jämfört med tredje kvartalet.
Rörelsens kostnader uppgick till 565,5 (497,1)
mkr. Ökningen är framför allt hänförlig till löpande
investeringar i teknik- och produktutveckling som
görs för att stärka Betssons konkurrenskraft.
Marknadsföringskostnaderna uppgick till 206,3
(215,2) mkr. Provision till affiliates och partners
ingår i kostnad sålda tjänster och uppgick under
fjärde kvartalet till 84,6 (82,9) mkr.
Personalkostnader uppgick till 175,9 (152,1) mkr.
Ökningen jämfört med föregående år avser
planerade investeringar i teknik och
produktutveckling.
Bruttoomsättningen i Sportboken, i Betssons
samtliga spellösningar, uppgick under fjärde
kvartalet till 6 117,7 (6 428,8) mkr. Den mobila
bruttoomsättningen i sportboken utgjorde under
fjärde kvartalet 67 (55) procent av den totala
bruttoomsättningen i Sportboken.
Marginal efter fria vad i Betssons samtliga
spellösningar i Sportboken uppgick till 6,6 (7,1)
procent. Sportboksmarginalen påverkades negativt
av utfallet i ett antal stora fotbollsmatcher i
december. Genomsnittlig marginal de senaste åtta
kvartalen uppgick till 6,6 procent.
I begreppet ”samtliga spellösningar” ingår B2Bsamarbeten vilka inte bedrivs under Betssons
licenser.
Intäkter från Sportboken uppgick under fjärde
kvartalet till 264,4 (312,6) mkr. Sportboken
utgjorde 24 (30) procent av koncernens intäkter.
Nedgången är främst hänförlig till minskade
licensintäkter från Realm Entertainment ltd. och att
Betsson lämnat ett antal marknader av
regulatoriska skäl.
Under 2016 har investeringar i Sportboken lett till
förbättrad prestanda, lansering av ny funktionalitet,
som exempelvis cashout, samt ett bredare
erbjudande.
Övriga externa kostnader uppgick till 166,4 (127,9)
mkr. Ökningen avser primärt vidareutveckling av
Sportboken.
Intäkter från Poker uppgick under fjärde kvartalet
till 28,3 (34,2) mkr. Aktiviteten i Betssons
pokernätverk fortsätter att minska, till följd av
minskad efterfrågan.
Fjärde kvartalet innehåller förvärvsrelaterade
kostnader om 10,3 (0) mkr.
Intäkter från övriga produkter uppgick under
fjärde kvartalet till 2,1 (10,3) mkr.
Aktivering av utvecklingskostnader uppgick till 55,6
(42,5) mkr.
Mobila intäkter uppgick under fjärde kvartalet till
546,8 (373,3) mkr, vilket motsvarar en ökning med
46 procent. Den mobila kasinotillväxten uppgick till
83 procent och den mobila sportbokstillväxten var 5
procent. Mobila intäkter utgör nu 49 (36) procent av
koncernens intäkter.
Helårsperioden
Koncernens intäkter uppgick till 4 117,3 (3 722,0)
mkr, en ökning med 11 procent. Bruttoresultatet
uppgick till 3 078,0 (2 675,6) mkr, en ökning med
15 procent. Rörelseresultatet uppgick till 946,4
(886,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,0 (23,8)
procent. Resultatet före skatt uppgick till 936,0
(883,0) mkr och resultatet efter skatt uppgick till
878,0 (831,7) mkr. Resultat per aktie uppgick till
6,34 (6,02) kr.
Operativa verksamheten
Betsson AB (Betsson) erbjuder via dotterbolag
internetspel till slutkunder via egna spelportaler och
partnersamarbeten. Vidare erbjuder Betsson
systemlösningar till andra operatörer.
BETSSON AB (PUBL)
Betsson har lanserat en egenutvecklad frontendteknologi (OBG) som möjliggjort ett ökat utbud och
förbättrad funktionalitet i Betssons mobila
Kasinoerbjudande. Under 2017 kommer även
Sportbok lanseras via OBG.
Deponeringar
Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar
uppgick under fjärde kvartalet till 3 947,1 (3 471,4)
mkr, en ökning med 14 procent. Tillväxten i
deponeringar bör till följd av normala kvartalsvisa
svängningar utvärderas över längre tidsperiod än
ett kvartal.
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
2(11)
STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
I begreppet ”samtliga spellösningar” ingår B2Bsamarbeten vilka inte bedrivs under Betssons
licenser.
Kunder
Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick antalet
registrerade kunder till 10,1 (9,0) miljoner, en
ökning med 12 procent. Nyckeltalet innehåller 0,2
miljoner registrerade kunder från de under året
förvärvade verksamheterna Tonybet och RaceBets.
Aktiva kunder uppgick under kvartalet till
573 277 (526 291), en ökning med 9 procent. Här
ingår 12 929 aktiva kunder i TonyBet. Aktiva kunder
från Racebets har inte räknats in då köpet av
Racebets slutfördes 30 december 2016. Nyckeltalet
aktiva kunder påvisar aktiviteten i Betssons
spellösningar utan krav på deponering.
slutkunder spel över internet. Bolaget tillhandahåller
och säljer interna tjänster till vissa koncernbolag
avseende finans, kommunikation, redovisning och
administration.
Omsättningen under helåret uppgick till 17,2 (16,8)
mkr och resultatet före skatt uppgick till 919,3
(789,0) mkr.
Likvida medel i moderbolaget uppgick till 45,3
(103,3) mkr.
Ägarförhållanden
Eget kapital i koncernen uppgick till 3 502,9
(3 153,7) mkr, motsvarande 25,31 (22,78) kronor
per aktie.
Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm
Large Cap, (BETS). Bolaget hade vid periodens
utgång 41 056 (35 156) aktieägare. De tre
röstmässigt starkaste ägarna var Per Hamberg
inklusive bolag med 3,8 procent av utestående
kapital och 18,0 procent av utestående röster,
familjen Knutsson med bolag med 5,1 procent av
utestående kapital och 11,0 procent av utestående
röster samt familjen Lundström med bolag med 3,2
procent av utestående kapital och 9,6 procent av
utestående röster.
Likvida medel och spelarskulder
Utestående aktier
Eget kapital
Likvida medel uppgick vid slutet av december till
444,3 (524,9) mkr. Vid utgången av fjärde kvartalet
uppgick tillgängliga krediter hos kreditinstitut till
1 366,8 (1 522,2) mkr. Av dessa var 334,8 (733,5)
mkr nyttjade och 1 032,0 (788,6) mkr outnyttjade.
För att stärka Betssons finansiella ställning, främst i
syfte att göra förvärv, emitterade bolaget under
fjärde kvartalet ett seniort icke-säkerställt
obligationslån om 1 miljard kronor inom ett totalt
rambelopp om 2 miljarder kronor. Obligationslånet
har en årlig rörlig kupongränta motsvarande Stibor
3m plus 3,5 procentenheter och en löptid på 3 år
med slutligt förfall den 28 november 2019.
Obligationslånet noterades för handel vid Nasdaq
Stockholm den 23 december 2016.
Kassaflöde från den löpande verksamheten under
helårsperioden uppgick till 1 168,5 (1 154,5) mkr.
Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade
jackpots uppgick till 380,9 (366,7) mkr. Detta
belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida
medel som en följd av spelmyndigheters regler.
Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för
ännu ej avräknade kundinbetalningar uppgick till
307,0 (316,2) mkr.
Personal
Vid slutet av fjärde kvartalet var totalt 1 821
(1 639) personer anställda inklusive samtliga
anställda i nyligen förvärvade bolag. Medelantalet
anställda under helåret uppgick till 1 661 (1 584) i
koncernen, varav 952 (760) personer i Malta.
I tillägg till det hade koncernen vid utgången av
kvartalet 224 (151) konsulter engagerade på heltid,
främst inom produktveckling.
Moderbolaget
Moderbolaget Betsson ABs (publ) verksamhet består
i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som
själva eller via partnersamarbeten erbjuder
BETSSON AB (PUBL)
Totala antalet aktier och röster i Betsson uppgår till
144 493 238 respektive 290 833 238, fördelat på
16 260 000 A-aktier med tio röster vardera,
122 155 730 B-aktier med en röst vardera samt
6 077 508 C-aktier med en röst vardera, vilka inte
kan företrädas på bolagstämmor. Betssons innehav
av egna aktier uppgår till 1 084 B-aktier vilka under
tidigare år förvärvats till en snittkurs på 19,42
kronor samt 6 077 508 C-aktier.
Händelser efter kvartalets utgång
I inledningen av 2017 var intäkterna väsentligt
högre än de genomsnittliga intäkterna i det första
kvartalet 2016 och högre än de genomsnittliga
intäkterna i det fjärde kvartalet 2016.
Från och med 1 januari 2017 har spelskatten på
bruttoomsättningen i sportspel höjts samtidigt som
den årliga licensavgiften höjts i Georgien. I det fall
detta hade varit tillämpligt i fjärde kvartalet 2016,
och allt annat lika, hade rörelseresultatet påverkats
negativt med 5,7 mkr. Ledningens uppfattning är
att en välbalanserad reglering, där alla
marknadsaspekter beaktas, är positiv för Betssons
långsiktiga intjäningsförmåga.
En tilläggsköpeskilling, som var reserverad under
2016, på EUR 2,0 miljoner avseende förvärvet av
Lošimų strateginė grupė, UAB (TonyBet) har
utbetalats under 2017 efter att vissa milstolpar
uppnåtts.
Betsson AB och NetPlay TV plc (”NetPlay”) har nått
en överenskommelse avseende villkoren för ett
rekommenderat offentligt kontant
uppköpserbjudande genom vilket Betsson förvärvar
samtliga aktier i NetPlay, ett bolag noterat på
London Stock Exchanges AIM-lista. Erbjudandet
uppgår till 0,09 GBP per aktie i kontanter,
motsvarande en total köpeskilling om 26,4 MGBP
(vid full utspädning). Erbjudandet är villkorat, bland
annat av godkännande från NetPlays aktieägare och
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
3(11)
STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
därutöver även av brittisk domstol (High Court of
Justice) och förväntas slutföras i april 2017.
Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga
händelser efter periodens utgång.
Ledningens bedömningar
Ledningen bedömer att rörelsens kostnader i första
kvartalet 2017, inklusive förvärvade bolag, kommer
att öka med höga ensiffriga tal procentuellt, jämfört
med rapporterade rörelsekostnader i det fjärde
kvartalet 2016.
Valutaeffekter bedöms ha fortsatt negativ påverkan
på intäkterna i region Central- och Östeuropa och
Centralasien (CEECA).
Under helåret 2017 bedöms kostnaderna för
produktutveckling öka i en lägre takt än under
2016. Ledningen ser samtidigt goda möjligheter att
marknadsföra Bolagets produkter under året.
Baserat på analyser från bland annat H2 Gambling
Capital bedömer ledningen att Betssons
sammanvägda marknader kommer att växa med
8,5 procent årligen under perioden 2017-2020.
Betssons målsättning är att organiskt växa mer än
marknaden över tid samt att därutöver växa genom
förvärv.
Ledningen bedömer att andelen intäkter från lokalt
reglerade marknader med lokal spelskatt kommer
att öka över tid. Bolaget har idag stark tillväxt på
lokalt reglerade marknader samtidigt som flera av
Betssons huvudmarknader planerar för nya lokala
spelregleringar. Betssons ambition är att fortsätta
förvärva verksamheter på marknader som redan är
lokalt reglerade eller som planerar att införa lokal
spelreglering.
Marknad
Marknaden för spel över internet förväntas fortsätta
att utvecklas starkt. Ökad tillgänglighet till digitala
plattformar och användandet av flera skärmar
parallellt ökar konsumtionen av onlinetjänster vilket
utgör en drivkraft för branschen. Tilltron till internet
som handelsplats ökar och allt fler använder
internet till bankärenden, aktieaffärer,
försäkringsärenden och övrig handel. Detta
beteende och ökande förtroende för e-handel är
viktigt för marknadsutvecklingen.
Redovisningsprinciper
Betsson följer de av EU antagna IFRS-standarderna
och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna
bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med
IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets
finansiella rapporter har upprättats i enlighet med
RFR 2.
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer
med vad som framgår av årsredovisningen 2015.
Närmare information om koncernens redovisningsoch värderingsprinciper framgår av årsredovisningen för 2015 (not 2) vilken finns tillgänglig på
www.betssonab.com eller på huvudkontoret.
I den här bokslutskommunikén hänvisas till
nyckeltal som Betsson och andra använder vid
utvärderingen av Betssons resultat vilka inte
uttryckligen är definierade i IFRS. Dessa mått förser
ledningen och investerare med betydelsefull
information för att analysera trender i bolagets
affärsverksamhet. Dessa icke-IFRS mått är tänkta
att komplettera, inte ersätta, finansiella mått som
presenteras i enlighet med IFRS.
Nyckeltalsdefinitioner
Tillväxt i Intäkter per kvartal: Skillnaden i Intäkter
mellan innevarande kvartal och föregående kvartal,
i procent av föregående kvartals intäkter.
Tillväxt i Intäkter jmf med motsvarande period fg
år: Skillnaden i Intäkter mellan innevarande kvartal
och motsvarande kvartal föregående år, i procent
av intäkterna motsvarande kvartal föregående år.
Bruttomarginal: Bruttoresultat i procent av intäkter.
EBITDA-marginal (intäkter): Rörelseresultat ökat
med avskrivningar, i procent av Intäkter.
EBITDA-marginal (bruttoresultat): Rörelseresultat
ökat med avskrivningar, i procent av
Bruttoresultatet.
Rörelsemarginal (intäkter): Rörelseresultat i procent
av Intäkter.
Rörelsemarginal (bruttoresultat): Rörelseresultat i
procent av Bruttoresultat.
Vinstmarginal (intäkter): Resultat före skatt i
procent av Intäkter.
Fler länder i Europa inför lokala regleringar av spel
och aktörer väljer i allt högre grad att söka lokala
spellicenser och därmed betala lokal spelskatt.
Betssons ambition är att fortsätta söka lokal licens
på marknader där det är kommersiellt gångbart.
Vinstmarginal (bruttoresultat): Resultat före skatt i
procent av Bruttoresultat.
Det finns bestående värden i såväl de lokalt
omreglerade marknaderna som i de internationellt
reglerade marknaderna. Utvalda internationellt
reglerade marknader utgör under överskådlig
framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet.
Marknadsföring (bruttoresultat):
Marknadsföringskostnader i procent av
Bruttoresultat.
Betsson har idag spellicenser i Danmark, Estland,
Georgien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta,
Storbritannien och Tyskland.
BETSSON AB (PUBL)
Marknadsföring (intäkter):
Marknadsföringskostnader procent av Intäkter.
Resultat per aktie (kronor): Periodens resultat
fördelat på periodens genomsnittligt antal
utestående aktier.
Operativt kassaflöde per aktie (kronor): Kassaflöde
från den löpande verksamheten fördelat på
periodens genomsnittliga antal utestående aktier.
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
4(11)
STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
Eget kapital per aktie (kronor): Utgående Eget
kapital fördelat på antal utestående aktier vid
periodens slut.
Soliditet (procent): Utgående Eget kapital i procent
av Tillgångar.
Överföring till aktieägare
Betssons styrelse har beslutat föreslå årsstämman
att genom inlösenförfarande överföra 658,9 (624,3)
mkr, motsvarande 4,76 (4,51) kronor per aktie, till
aktieägarna.
Årsstämma 2017
Risker och osäkerheter
Den legala situationen för spel över internet ändras
löpande både på EU-nivå och på olika lokala
geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck
på länderna inom EU att anpassa den inhemska
lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, framför allt vad
gäller restriktioner i fri rörlighet av varor och
tjänster. Flera länder har aviserat att de arbetar
med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EUs
krav och i vissa länder har konkreta lagstiftningsförslag lagts fram, samt ny lagstiftning antagits. Det
är fortsatt oklart när sådan ny lagstiftning kan
komma att införas på de av Betssons huvudmarknader som ännu inte omreglerats.
Ny lagstiftning kan komma att leda till att
marknadsvillkoren i fråga om t.ex. skatter,
produktutbud och lokala licensavgifter förändras
vilket kan påverka Betssons lönsamhet negativt.
Samtidigt kan ny lagstiftning medföra stark
marknadstillväxt och att Betsson ges förbättrade
möjligheter till marknadsföring och
marknadsnärvaro.
Norge utvidgade under 2010 sitt förbud mot
främjande av i utlandet arrangerade spel. Förbudet
träffar banker genom att inlösentjänster i samband
med betalningar av spel via kredit- och betalkort till
spelbolag kriminaliserats. Det pågår en diskussion
om att omreglera den norska spelmarknaden men
nuvarande regering har uttryckt en vilja att bevara
spelmonopolet.
I Sverige råder en bred samsyn bland de olika
riksdagspartierna att omreglera den svenska
spelmarknaden. Regeringen har kommunicerat en
tidsplan som, i det fall den genomförs, innebär att
Sverige inför en ny reglering under 2018.
Införandet av lokal spelreglering i Nederländerna
kan komma att försenas ytterligare på grund av den
politiska processen i Nederländerna.
Årsstämma i Betsson AB kommer att hållas
torsdagen den 11 maj 2017 i Stockholm, (tid och
plats meddelas senare).
Aktieägare som vill lägga fram förslag till
valberedningen kan göra detta via e-post till
[email protected] eller per post
under adress; Betsson AB, Valberedning,
Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm.
Nästkommande finansiella rapport
Kv1 2017: 27 april 2017
Januari-juni och kv 2 2017: 19 juli 2017
Januari-september och kv 3 2017: 20 oktober 2017
Bokslutskommuniké och kv 4 2017: 8 februari 2018
Presentation av bokslutskommuniké
Idag, torsdag 9 februari klockan 9:00 CET,
presenterar Betssons VD Ulrik Bengtsson,
bokslutskommunikén på Betssons kontor,
Regeringsgatan 28, Stockholm, samt via webcast på
www.betssonab.com eller http://edge.mediaserver.com/m/p/ezwbg5y6 och via telefon på
+46 (0)8 505 564 74 (SE), +44 (0)203 364 53 74
(UK), +1 (0) 855 753 22 30 (US). Presentationen
hålls på engelska och följs av en frågestund.
Stockholm den 9 februari 2017
Ulrik Bengtsson
VD och koncernchef
Betsson AB (publ),
Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556090-4251
Betsson har licensintäkter för systemleverans till
speloperatören Realm Entertainment ltd., där delar
av intäkterna härrör från spelare i Turkiet. Intäkter
som härrör från dessa spelare kan bedömas ha
högre operativ risk än intäkter från andra
marknader.
För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef
+46 (0) 8 506 403 00
Fredrik Rüdén, CFO, +46 (0) 8 506 403 00
[email protected]
Pia Rosin, VP Corporate Communications,
+46 (0)736 00 85 00, [email protected]
För en fördjupad beskrivning av ovanstående risker
samt övriga risker och osäkerheter hänvisas till
årsredovisningen för 2015.
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för
översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner har ägt rum mellan Betsson och
närstående som väsentligen påverkat Betssons
ställning och resultat under kvartalet.
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
5(11)
STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
Rörelseförvärv
Lošimų strateginė grupė, UAB
Under tredje kvartalet tecknades avtal om förvärv
av Lošimų strateginė grupė, UAB, vilket bedriver
verksamt som TonyBet i Litauen. Förvärvet
slutfördes under fjärde kvartalet. TonyBet är den
näst största onlineoperatören i Litauen och i och
med förvärvet stärker Betsson sin ställning i
Baltikum med lokala licenser i Estland, Lettland och
Litauen.
Den initiala köpeskillingen uppgick till EUR 4,0
miljoner och betalades under fjärde kvartalet. Under
de första sex månaderna 2016 uppgick intäkterna i
den förvärvade verksamheten till EUR 3,0 miljoner
och justerad EBIT var EUR 0,55 miljoner.
Annualiserad förvärvsmultipel är omkring 3,6x EBIT.
En tilläggsköpeskilling på EUR 2,0 miljoner har
utbetalats under 2017 efter att vissa milstolpar
uppnåtts. Total köpeskilling motsvarar då maximalt
7,25x justerad annualiserad EBIT för 2016.
Förvärvet konsolideras från fjärde kvartalet men är
inte materiellt nog att särredovisas.
RaceBets
Under fjärde kvartalet förvärvades speloperatören
RaceBets. Förvärvet kompletterar Betssons
erbjudande med en konkurrenskraftig
hästspelsprodukt och ett erfaret trading-team för
spel på hästar. Hästspel kommer att läggas till
Betssons produkterbjudande, till nytta för alla
Betssons varumärken. RaceBets har licenser i
Storbritannien, Irland, Malta och Tyskland.
RaceBets redovisade intäkter för 2015 uppgick till
EUR 9,3 miljoner och justerad EBIT uppgick till EUR
3,36 miljoner. Den årliga tillväxten 2013-2015 var
12 procent.
Den initiala köpeskillingen för verksamheten uppgår
till EUR 34 miljoner att betalas kontant.
Förvärvsmultipeln är 10,1x 2015 EBIT. En
tilläggsköpeskilling om EUR 6 miljoner kan komma
att utbetalas förutsatt att vissa finansiella och ickefinansiella milstolpar nås. Den totala köpeskillingen
uppgår maximalt till EUR 40 miljoner. Betsson har
även betalat 12,5 mkr för överlikviditet i bolaget.
BETSSON AB (PUBL)
Förvärvet av RaceBets slutfördes 30 december
2016. Det innebär att Racebets balansräkning ingår
i Betssons balansräkning sista december 2016 men
Racebets resultaträkning kommer att bidra till
Betssons resultat från första januari 2017. RaceBets
rörelseresultat kommer att belastas med 750 KEUR
under 2017 till följd av omstrukturering i det
förvärvade bolaget.
Förvärvade licenser, integrering och
kostnadssynergier gällande utvecklingen av de
förvärvade bolagen samt intäktssynergier förklarar
sammantaget övervärdet i goodwill. Ingen del av
redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid
inkomstbeskattning.
Redovisning av förvärv
Förvärven har inte haft någon materiell påverkan på
Betssons resultat under 2016 men ingår i bolagets
konsoliderade räkenskaper per sista december
2016.
Förvärvsanalys avseende förvärv gjorda
2016 (mkr)
Köpeskilling
Erlagd köpeskilling (likvida medel)
Tilläggsköpeskilling (villkorad)
Summa köpeskilling
370,0
83,8
453,8
Redovisat belopp på identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna
skulder
Likvida medel
Materiella anläggningstillgångar
Kundbas
Varumärken
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder
35,0
2,3
15,8
114,2
31,7
-45,0
Summa identifierbara nettotillgångar
154,1
Goodwill
299,7
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
6(11)
STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
Koncernens resultaträkningar, mkr
Intäkter
Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Helår
2016
Helår
2015
3 722,0
1 118,5
1 041,1
4 117,3
Kostnad sålda tjänster
-288,0
-369,6
-1 039,3
-1046,4
Bruttoresultat
Marknadsföringskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Aktiverade utvecklingskostnader
Avskrivningar
Övriga rörelseintäkter/-kostnader
Rörelsens kostnader
830,6
-206,3
-175,9
-166,4
55,6
-61,8
-10,6
-565,5
671,4
-215,2
-152,1
-127,9
42,5
-44,7
0,4
-497,1
3 078,0
-822,3
-657,9
-638,4
211,8
-211,9
-12,9
-2 131,6
2 675,6
-752,9
-543,5
-475,2
146,9
-160,7
-3,8
-1 789,2
Rörelseresultat
265,1
174,4
946,4
886,4
-5,5
-3,0
-10,4
-3,4
259,6
171,4
936,0
883,0
-16,0
-12,3
-58,0
-51,2
243,6
159,1
878,0
831,7
1,76
1,76
23,7
31,9
23,2
138,4
138,4
1,15
1,15
16,7
26,0
16,5
138,4
138,4
6,34
6,34
23,0
30,7
22,7
138,4
138,4
26
16
19
6,02
6,02
23,8
33,1
23,7
138,2
138,4
27
17
19
Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Helår
2016
Helår
2015
243,6
159,1
878,0
831,7
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie före utspädning (kronor)
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)
Rörelsemarginal (i procent av intäkter)
Rörelsemarginal (i procent av bruttoresultat)
Vinstmarginal (procent)
Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner)
Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner)
Räntabilitet på eget kapital (procent)
Räntabilitet på totalt kapital (procent)
Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent)
Koncernens rapport över totalresultat, mkr
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital
Säkring av nettoinvesteringar i utl. valuta inkl uppskjuten
skatt
-12,0
22,6
-51,6
28,4
Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter
-72,6
-116,0
143,9
-209,6
Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt)
-84,6
-93,4
92,3
-181,2
Summa totalresultat för perioden
159,0
65,7
970,3
650,5
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
7(11)
STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
Koncernens balansräkningar, mkr
2016-12-31
2015-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
4 627,5
85,9
12,6
34,9
4 760,8
3 980,3
57,0
16,9
21,2
4 075,5
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
1 057,4
444,3
1 501,7
1 126,9
524,9
1 651,8
6 262,5
5 727,4
3 502,9
3 153,7
20,1
1,0
109,9
5,9
21,0
115,8
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättning spelskatter
Uppskjutna skatteskulder
Summa avsättningar
Obligationslån
990,8
Långfristiga skulder till kreditinstitut
334,8
505,2
Summa långfristiga skulder
1 325,6
505,2
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
1 412,9
1 412,9
228,4
1 724,3
1 952,7
Summa eget kapital och skulder
6 262,5
5 727,4
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Helår
2016
936,0
217,8
-101,9
Helår
2015
883,0
280,5
-27,7
1 051,8
116,6
1 135,8
18,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Avyttrade materiella anläggningstillgångar
Förvärv av likvida medel
Förvärv av aktier i dotterbolag
1 168,5
-316,7
2,8
35,0
-370,0
1 154,5
-200,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Utbetalning vid lösen av teckningsoptioner
Reglering av spelskatt
Upptagna obligationslån
Erlagda tilläggsköpeskillingar
Upptagna banklån
Återbetalning av banklån
Inlösenprogram
Köpoptionspremier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-648,9
-0,7
-90,2
993,0
-430,7
-464,8
-624,3
0,7
-616,9
-620,5
-21,0
Koncernens kassaflödesanalyser, mkr
22,9
-443,0
0,0
-137,1
436,7
-200,1
-549,7
2,0
-469,2
Förändring av likvida medel
-97,4
64,7
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
524,9
16,8
444,3
478,1
-18,0
524,9
Förändringar i koncernens eget kapital, mkr
Helår
Helår
Ingående balans
Summa totalresultat för perioden
2016
2015
3 153,7
3 073,8
970,3
650,5
970,3
-624,3
0,7
-0,7
3,1
3 502,9
650,5
-549,7
2,0
-25,1
2,2
3 153,7
3 502,9
3 502,9
3 153,7
3 153,7
Förmögenhetsförändringar exklusive
transaktioner med bolagets ägare
Inlösenprogram
Köpoptioner - betald optionspremie
Återköp av teckningsoptioner
Personaloptioner - värdet av anställdas prestationer
Eget kapital vid periodens slut
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse
Totalt eget kapital
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
8(11)
STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
Moderbolagets resultaträkningar,
mkr
Helår
2016
Helår
2015
Intäkter
17,2
16,8
Rörelsens kostnader
-62,9
-57,4
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
-45,6
964,9
919,3
0,0
919,3
-40,6
829,6
789,0
0,0
789,0
2016-12-31
2015-12-31
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
2,6
4 741,6
1,2
3 912,6
Summa anläggningstillgångar
4 744,2
3 913,8
572,1
45,3
426,9
103,3
Moderbolagets balansräkningar,
mkr
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
617,4
530,1
Summa tillgångar
Summa omsättningstillgångar
5 361,6
4 444,0
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
349,6
3 397,8
348,7
3 104,3
Summa eget kapital
3 747,4
3 453,0
990,8
313,6
502,2
1 304,4
502,2
Skulder till kreditinstitut-kortfristiga
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
309,8
309,8
221,3
267,4
488,7
Summa eget kapital och skulder
5 361,6
4 444,0
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut-långfristigt
Summa långfristiga skulder
Översikter koncernen
Resultaträkningar, mkr
(kvarvarande verksamhet)
Intäkter
2016
K4
2016
K3
2016
K2
2016
K1
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2016
Helår
1 118,5
1 063,3
935,4
1 000,1
1 041,1
972,9
860,6
847,4
4 117,3
Kostnad sålda tjänster
-288,0
-256,2
-240,9
-254,3
-369,6
-237,6
-229,4
-209,8
-1 039,3
Bruttoresultat
Marknadsföringskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Aktiverade utvecklingskostnader
Avskrivningar
Övriga rörelseintäkter/-kostnader
830,6
-206,3
-175,9
-166,4
55,6
-61,8
-10,6
807,0
-200,1
-171,2
-167,2
59,5
-56,0
0,9
694,6
-219,2
-160,6
-156,7
50,8
-49,3
-1,3
745,8
-196,7
-150,2
-148,0
45,9
-44,7
-2,0
671,4
-215,2
-152,1
-127,9
42,5
-44,7
0,4
735,3
-205,5
-138,7
-127,1
40,1
-43,1
-0,7
631,2
-166,0
-128,1
-115,0
30,9
-36,7
-2,5
637,6
-166,2
-124,6
-105,2
33,4
-36,2
-1,0
3 078,0
-822,3
-657,9
-638,4
211,8
-211,9
-12,9
Summa rörelsekostnader
-565,5
-534,2
-536,3
-495,7
-497,1
-475,1
-417,4
-399,6
-2 131,6
265,1
272,9
158,3
250,1
174,4
260,2
213,8
238,0
946,4
-5,5
-1,8
-1,9
-1,2
-3,0
2,7
-1,5
-1,6
-10,4
259,6
271,1
156,4
248,9
171,4
262,9
212,3
236,4
936,0
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
-16,0
-17,0
-10,1
-14,9
-12,3
-15,9
-10,7
-12,3
-58,0
Resultat efter skatt
243,6
254,1
146,4
234,0
159,1
247,0
201,6
224,1
878,0
Balansräkningar, mkr
2016
K4
2016
K3
2016
K2
2016
K1
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2016
Helår
Anläggningstillgångar
4 760,8
4 372,1
4 256,2
4 126,2
4 075,5
4 151,4
3 388,1
3 418,2
4 760,8
Omsättningstillgångar
1 501,7
1 576,3
1 457,1
1 601,0
1 651,8
1 537,0
1 346,6
1 610,3
1 501,7
Summa tillgångar
6 262,5
5 948,4
5 713,2
5 727,2
5 727,4
5 688,4
4 734,6
5 028,5
6 262,5
Eget kapital
Avsättningar & Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
3 502,9
1 346,7
1 412,9
3 343,3
721,2
1 883,9
3 028,1
701,0
1 984,2
3 412,1
677,7
1 637,4
3 153,7
620,9
1 952,7
3 087,2
968,6
1 632,6
2 849,6
696,5
1 188,6
3 233,5
516,0
1 278,9
3 502,9
1 346,7
1 412,9
Summa eget kapital och skulder
6 262,5
5 948,4
5 713,2
5 727,2
5 727,4
5 688,4
4 734,6
5 028,5
6 262,5
2016
K4
2016
K3
2016
K2
2016
K1
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2016
Helår
Kassaflödesanalyser, mkr
(kvarvarande verksamhet)
Operativt kassaflöde
kassaflöde från investeringsverksamheten
kassaflöde från finansieringsverksamheten
Summa kassaflöde
BETSSON AB (PUBL)
332,2
294,4
211,9
330,0
278,2
412,2
232,2
231,9
1 168,5
-426,1
20,4
-82,2
-115,2
-78,1
-182,3
-62,6
-339,8
-54,8
-203,3
-494,3
243,2
-37,0
-372,0
-34,4
-137,1
-648,9
-616,9
-73,5
97,1
-48,6
-72,3
20,1
161,1
-176,7
60,4
-97,4
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
9(11)
STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
Nyckeltal
2016
K4
2016
K3
2016
K2
2016
K1
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
5
7
74,3
29,2
39,4
23,7
31,9
23,2
31,3
18,4
24,8
1,76
2,40
25,31
14
9
75,9
30,9
40,8
25,7
33,8
25,5
33,6
18,8
24,8
1,84
2,13
24,15
-4
18
74,6
29,5
39,5
25,0
33,5
24,9
33,4
19,7
26,4
1,69
2,34
24,65
7
28
64,5
21,0
32,6
16,7
26,0
16,5
25,5
20,7
32,1
1,15
2,01
22,78
13
24
75,6
31,2
41,3
26,8
35,4
27,0
35,8
21,1
27,9
1,78
2,98
22,30
79,61
94,80
96,20
63,05
56
82,2
1 595
1 680
42 237
143,1
125,14
126,00
153,00
104,30
60
56,7
1 554
1 631
36 771
143,1
145,12
155,50
160,00
127,10
55
83,2
1 584
1 639
35 156
143,1
141,94
140,80
157,00
120,40
54
80,6
1 610
1 692
30 878
139,6
2
14
73,3
29,1
39,7
24,8
33,9
24,7
33,6
19,3
26,3
1,46
1,68
20,63
3,98
118,60
119,80
132,40
106,30
60
37,0
900
928
27 727
139,6
4
24
75,2
32,3
43,0
28,1
37,3
27,9
37,1
19,6
26,1
1,62
1,68
23,42
88,47
87,90
96,05
79,25
56
91,1
1 661
1 821
41 056
144,5
-6
9
74,2
22,2
29,9
16,9
22,8
16,7
22,5
23,4
31,6
1,06
1,53
21,88
4,51
94,88
70,10
128,30
63,35
53
80,9
1 624
1 766
41 492
143,1
100,35
107,93
110,97
91,33
64
34,4
875
905
25 234
139,6
11
74,8
28,1
37,6
23,0
30,7
22,7
30,4
20,0
26,7
6,34
8,44
25,31
4,51
93,80
87,90
153,00
63,05
56
316,7
1 661
1 821
41 056
144,5
2016
K4
2016
K3
2016
K2
2016
K1
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2016
Helår
10 101,0
4
12
573,3
11,3
9
6
9 676,3
2
10
515,1
-8,5
5
5
9 488,9
3
17
563,2
4,7
58
6
9 244,3
2
17
538,1
2,2
45
6
9 022,2
2
17
526,3
6,9
35
6
8 804,6
9
17
492,2
37,6
35
6
8 096,6
2
10
357,6
-3,9
-6
4
7 924,0
2
10
372,1
-4,8
3
5
10 101,0
2016
K4
2016
K3
2016
K2
2016
K1
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2016
Helår
Deponerat belopp (mkr)
Tillväxt per kvartal (procent)
Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent)
3 090,8
13
19
2 737,1
4
12
2 624,1
0
18
2 630,7
1
21
2 605,0
7
22
2 439,8
10
18
2 222,0
2
15
2 170,4
2
38
11 082,7
Deponerat belopp, alla spellösningar (mkr)
Tillväxt per kvartal (procent)
Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent)
3 947,1
12
14
3 521,2
1
9
3 472,8
-1
11
3 516,6
1
11
3 471,4
7
17
3 237,7
4
18
3 116,6
-2
19
3 173,6
7
43
14 457,6
2016
K4
2016
K3
2016
K2
2016
K1
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2016
Helår
6 117,7
5 548,0
6 008,7
6 717,7
6 428,8
5 506,1
5 385,7
6 054,4
24 392,1
10,3
-7,7
-10,6
4,5
16,8
2,2
-11,0
19,3
(Kvarvarande verksamhet)
Tillväxt (intäkter) per kvartal (procent)
Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent)
Bruttomarginal (procent av intäkter)
EBITDA-marginal (procent av intäkter)
EBITDA-marginal (procent av bruttoresultat)
Rörelsemarginal (procent av intäkter)
Rörelsemarginal (procent av bruttoresultat)
Vinstmarginal (procent av intäkter)
Vinstmarginal (procent av bruttoresultat)
Marknadsföring (procent av intäkter)
Marknadsföring (procent av bruttoresultat)
Resultat per aktie (kronor)
Operativt kassaflöde per aktie (kronor)
Eget kapital per aktie (kronor)
Genomförd utdeln./inlösen per aktie (kronor)
Genomsnittlig börskurs (kronor)
Börskurs vid periodens slut (kronor)
Högsta notering (kronor)
Lägsta notering (kronor)
Soliditet (procent)
Investeringar (mkr)
Medeltal antal anställda (ackumulerat)
Antal anställda vid periodens slut
Antal aktieägare vid periodens slut
Antal miljoner aktier
Antal kunder
Antal registrerade kunder (tusental)
Tillväxt per kvartal (procent)
Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent)
Antal aktiva kunder (tusental)
Tillväxt per kvartal (procent)
Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent)
Aktivitetsgrad, aktiva/registrerade kunder (procent)
Deponeringar
Bruttomarginal, Sportbok
Bruttoomsättning, samtliga spellösningar (mkr)
Tillväxt per kvartal (procent)
Tillväxt jmf motsv. period föreg.år (procent)
Varav bruttoomsättning Live spel (mkr)
Andel Live spel (procent)
Tillväxt per kvartal (procent)
Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent)
Marginal efter fria vad (procent)
Intäkter (mkr)
Marginal Sportbok (procent)
1)
1)
12
573,3
9
6
17
11
-5
1
12
11
27
36
30
60
4
4 492,0
4 216,9
4 326,1
5 029,4
4 715,1
4 294,9
4 148,9
4 575,3
18 064,4
73,4
76,0
72,0
74,9
73,3
78,0
77,0
75,6
74,1
6,5
-2,5
-14,0
6,7
9,8
3,5
-9,3
23,9
-5
-2
4
10
28
45
46
75
2
6,6
7,6
5,7
6,1
7,1
7,3
6,3
6,2
6,5
264,4
300,2
223,0
292,8
312,6
276,0
206,4
217,7
1 080,4
4,3
5,4
3,7
4,4
4,9
5,0
3,8
3,6
4,4
Marginal Intäkter/Bruttomsättning samtl. spellösningar
BETSSON AB (PUBL)
2016
Helår
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
10(11)
STOCKHOLM 9 FEBRUARI 2017
Intäkter per produkt
2016
K4
2016
K3
2016
K2
2016
K1
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2016
Helår
823,7
28,3
264,4
2,1
1 118,5
731,8
28,8
300,2
2,5
1 063,3
683,2
26,1
223,0
3,1
935,4
669,1
33,3
292,8
4,9
1 000,1
684,0
34,2
312,6
10,3
1 041,1
656,8
29,7
276,0
10,4
972,9
617,8
24,6
206,4
11,8
860,6
585,0
29,3
217,7
15,4
847,4
2 907,8
116,5
1 080,4
12,6
4 117,3
73,6
2,5
23,6
0,2
68,8
2,7
28,2
0,2
73,0
2,8
23,8
0,3
66,9
3,3
29,3
0,5
65,7
3,3
30,0
1,0
67,5
3,1
28,4
1,1
71,8
2,9
24,0
1,4
69,0
3,5
25,7
1,8
70,6
2,8
26,2
0,3
Tillväxt per kvartal (procent)
Kasino
Poker
Sportbok
Övriga produkter
Totalt alla produkter
13
-2
-12
-16
5
7
10
35
-19
14
2
-22
-24
-37
-6
-2
-3
-6
-52
-4
4
15
13
-1
7
6
21
34
-12
13
6
-16
-5
-24
2
1
1
13
21
4
Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år
(procent)
Kasino
Poker
Sportbok
Övriga produkter
Totalt alla produkter
20
-17
-15
-80
7
11
-3
9
-76
9
11
6
8
-74
9
14
14
34
-68
18
18
18
62
-19
28
25
17
24
-1
24
16
-9
16
-7
14
28
-15
17
69
24
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2016
K4
K3
K2
K1
K4
K3
K2
K1
Helår
Sportbok
Norden
Västeuropa
Central- och Östeuropa och Centralasien
Övrigt
Totalt
118,0
11,5
127,1
7,8
264,4
152,5
15,6
119,1
13,0
300,2
80,0
7,6
128,3
7,1
223,0
112,0
41,6
131,8
7,4
292,8
113,0
51,1
145,1
3,4
312,6
91,5
43,2
136,3
4,9
276,0
94,5
7,2
99,1
5,6
206,4
84,1
7,0
122,3
4,3
217,7
462,4
76,4
506,4
35,2
1 080,3
Övriga produkter – kasino, poker och andra
spel
Norden
Västeuropa
Central- och Östeuropa och Centralasien
Övrigt
Totalt
438,9
244,3
152,0
18,9
854,1
402,1
202,7
139,7
18,6
763,1
355,2
200,8
138,8
17,6
712,4
355,1
202,1
136,3
13,9
707,4
362,4
192,3
159,4
14,4
728,5
361,7
194,9
126,7
13,6
696,9
343,4
195,2
97,1
18,5
654,2
351,1
160,8
104,6
13,3
629,7
1 551,3
849,9
566,7
69,0
3 036,9
Totalt per region
Norden
Västeuropa
Central- och Östeuropa och Centralasien
Övrigt
Totalt
556,9
255,9
279,1
26,6
1 118,5
554,6
218,3
258,7
31,6
1 063,3
435,1
208,4
267,2
24,7
935,4
467,1
243,7
268,1
21,2
1 000,1
475,5
243,3
304,5
17,9
1 041,1
453,3
238,1
263,0
18,5
972,9
437,9
202,4
196,2
24,0
860,6
435,1
167,8
226,9
17,6
847,4
2 013,8
926,2
1 073,1
104,2
4 117,3
Andel av total
Norden
Västeuropa
Central- och Östeuropa och Centralasien
Övrigt
50
23
25
2
52
21
24
3
47
22
29
3
47
24
27
2
46
23
29
2
47
24
27
2
51
24
23
3
51
20
27
2
49
22
26
3
0
17
8
-16
27
5
-3
28
-7
-14
0
16
-2
0
-12
19
5
2
16
-3
4
18
34
-23
1
21
-14
37
-3
-2
27
22
12
9
8
34
17
5
-8
49
22
-8
-2
71
-1
3
36
3
7
45
18
21
6
42
70
24
1
66
49
20
5
29
20
62
4
83
36
63
12
9
8
34
Intäkter
Kasino
Poker
Sportbok
Övriga produkter
Summa
Andel av total (procent)
Kasino
Poker
Sportbok
Övriga produkter
Intäkter per region
14
-1
7
-74
11
Tillväxt på kvartalsbasis och YoY (procent)
Norden
Västeuropa
Central- och Östeuropa och Centralasien
Övrigt
Tillväxt jämfört med samma period förra året
(procent)
Norden
Västeuropa
Central- och Östeuropa och Centralasien
Övrigt
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
11(11)