KRET§ÅR§trlöfr Ån zon

IGLLEL§E TIIL
KRET§ÅR§trlöfr Ån zon
rön CENTERPf,RTIET I
IIöN§TERÅs KoTI]ilUN
Härmed kallas du som medlem i Centerpartiet Mönsterås till ordinarie årsmöte.
Tid: Måndag den 13 februari k! 18.30
Plats: Blomstermåla Folkets Hus
- Kort tal av Distriktsordföranden Christer Jonsson - Centerpartiets mål och
strategi inför valet 2018
-
Kort tal av vår kommunalrådskandidat Anders Johansson
valet och framtiden i och för Mönsterås kommun
- Tankar inför
Under kvällen serveras förstärkt fika med smörgåstårta
Föredragningslista finns på omstående sida
Väl mött till ett årsmöte med bland annat viktiga beslut som följd av kommande
skifte på kommunalrådsposten
Om du vill ha nomineringskommitt6ns förslag i sin helhet, maila eller ring
Magnus Gustavsson 073-0382503
Medlemsinitiativ ställda till Centerpartiets kretsstyrelse skickas till
magnus [email protected]
UiiLKOM]rIA!
Centerparti et
FöR§LAG TILL FöREDRAGNIIIG§LI§TA
Kretsårsmöte i Blomstermåla Folkets Hus måndagen den 13 februari 2OL7
1.
2.
Mötet öppnas
Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordföranden
b. Sekreterare
c. Protokolljusterare
d. Pressreferent för mötet
Godkännande av kallelsen
Faststäl lande av röstlängd
Faststäl lande av föredragningslista
Ra pport från ful I mä ktigeg ruppen
Styrelsens berättelse om det gångna årets verksamhet och ekonomi
Revisorernas berättel se
Fastställande av balans och resultaträkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Kyrkoval 2OL7
- Information och eventuella beslut
Allmänna val 2018
- Information och eventuella beslut
Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen
Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen
Val av ordförande
Val av övriga ledamöter i styrelsen
Val av ombud till distriktsstämman
Val av ombud till partistämman
Val av ombud och ersättare till Mönsterås-Blomstermåla Teaterförening
Val av revisorer samt ersättare
Val av valberedning
Val som följd av under våren kommande skifte på kommunalrådsposten
Framställningar och förslag från kretsstyrelsen
Behandling av motioner
Redovisning av till kretsstyrelsen och KF-gruppen inkomna
medlemsinitiativ
Anta uttalande från kretsårsmötet
Vid mötet väckta frågor
Mötet avslutas
Centerparfiet