Paula Lee Ltd. v. Robert Zehill Ltd. Adam Loewenstein, Magnus

Seminarium 3 Återförsäljaravtal - Paula Lee Ltd. v. Robert Zehill Ltd.
Adam Loewenstein, Magnus Melin
Bakgrund
Robert Zehill är sole agent för produkter tillverkade av Paula Lee Ltd . I avtalet
parterna emellan fanns en klausul om minimikvantiteter, enligt vilken Robert Zheill
åtog sig att sälja minst 16000 plagg per säsong. Robert Zehill har nu, vilket fastställts
av domstol, brutit mot kontraktet genom att säga upp avtalet två säsonger för tidigt.
Frågan som domstolen nu ska besvara är hur beräkningen av Paula Lees förlust ska
beräknas till följd av kontraktsbrottet.
Rättsfrågor
Frågan i fallet är hur köparens skada på grund av säljarens kontraktsbrott ska
beräknas. Närmare bestämt hur åtagandet om försäljning av minst 16000
plagg ska värderas.
Redogör för parternas yrkanden respektive bestridanden samt
grunderna för dessa.
Robert Zehill menar att de fullgör sitt åtagande genom att ersätta Paula Lee
Ltd för den uteblivna vinsten för 32000 plagg av den billigaste modellen. De
menar att de endast åtagit sig att sälja 16000 valfria plagg per säsong och att
något kontraktsbrott ej förelegat ifall de endast köpt in 16000 exemplar av den
billigaste modellen under 2 säsonger.
Paula Lee menar att ersättningen ska baseras på ett medelpris av alla plagg
som de erbjuder. Detta medelpris skulle grundas på en prognos av framtida
försäljning.
Redogör för utgången i målet samt de åberopade domskälen. Vilka
rättsregler eller principer använder sig domstolen av?
Domstolen gick först igenom tre olika utgångar, där det första alternativen var
att låta det billigaste plagget ligga till grund för beräkningen, det andra var att
använda sig av ett medelpris och det tredje var att göra en framtidsbedömning
av kommande försäljning baserad på tidigare historik. Enligt domstolen var
inget av dessa alternativ rimliga.
Enligt domstolen kunde Robert Zehill inte fullgöra sitt åtagande genom att
köpa in 16000 plagg per säsong av den billigaste modellen. Köpet av plaggen
skulle vara ämnade “för territoriet”. Detta tolkade domstolen som ett inbyggt
krav kläderna skulle väljas på ett omsorgsfullt sätt, för att kunna säljas på
marknaden. Däremot ansåg domstolen det inte föreligga någon skyldighet för
Robert Zehill att köpa lika dyra plagg som tidigare år, varför en bedömning
baserad på tidigare säsonger skulle vara orättvis. Enligt rättsfallet Abraham v.
Herbert Reiach Ltd. kan man inte bli skadeståndsskyldig för åtagande som
man enligt avtal inte är tvungen att vidta. Det enda åtagandet i detta fallet, var
att köpa in 16000 plagg ämnade “för territoriet”.
Vad domstolen slutligen kom fram till var att en bedömning måste göras med
båda parters intressen i åtanke. Åtagandet att köpa in 16000 plagg “för
territoriet” kan uppfyllas på flera olika sätt. Av dessa möjliga alternativ, ska det
som är minst som är betungande för svarande väljas.
Hur kan man formulera det prejudikat som domen lägger fast?
Rättsfallet ställer fast hur skada ska beräknas, då det funnits flera möjliga
alternativ för part att uppfylla ett åtagande. Det alternativet som är minst
betungande för parten som ska uppfylla åtagandet, bör läggas till grund för att
beräkna skadan.
Hade utgången blivit annorlunda med tillämpning av svensk rätt?
Vid avtalsbrott ska part, enligt svensk rätt, försätta motparten i samma
ekonomisk situation som om avtalsbrott ej förelegat. Med de aktuella
omständigheterna torde en liknande utgång funnits rimlig även enligt svenska
rätt, varför resultatet troligtvis att varit detsamma.