Dagordning för styrelsemöte den 17 februari

K A L L E L S E
Till Styrelsen i Finansinspektionen
Härmed kallas styrelsen till sammanträde fredagen den 17 februari 2017 kl. 09.30
Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3
Dagordning för sammanträdet
1. Sammanträdet öppnas
2. Protokoll från föregående sammanträde
3. Aktuella tillsynsfrågor (information)
4. Form för beslut om kontracykliskt buffertvärde (beslut)
5. Internrevisionens årsrapport 2016 (information)
6. Intern styrning och kontroll (information)
7. Årsredovisning 2017 (beslut)
8. Budgetunderlag 2018-2020 (beslut)
9. Tertialuppföljning 3 (information)
10. Rapport ”Tillsynen över den svenska värdepappersmarknaden” (information)
11. Överklagade ärenden (information)
12. Pågående och kommande regelprojekt (information)
13. Aktuella remisser (information)
14. Övriga frågor
15. Styrelsens egen tid
16. Sammanträdet avslutas
Material till punkterna 2, 4-9 samt 13 bifogas.
Förhinder att delta i sammanträdet anmäls till Jennie Westerberg, tfn 408 981 57 eller
[email protected]
Stockholm den 8 februari 2017
Charlotte Rydin
Chefsjurist