Jubileumsseminarium för Finland 100

INBJUDAN:
Jubileumsseminarium för Finland 100- demokrativeckan
Torsdagen den 30 mars 2017, riksdagen, Lilla parlamentets auditorium
Justitieministeriet och riksdagens framtidsutskott ordnar ett jubileumsseminarium kring demokratins
utveckling och framtid på torsdagen den 30 mars 2017 kl. 9-12. Seminariet avslutar Finland 100jubileumsårets demokrativeckor i slutet av mars. Vid seminariet håller sakkunniga och forskare anföranden
om den finska demokratins nuläge. Därtill diskuteras eventuella lösningar på den ökade ojämlikheten när
det gäller samhälleligt deltagande, vilken utgör ett hot mot demokratin. Även de projekt och åtgärder som
ingår i statsrådets demokratipolitiska handlingsprogram diskuteras vid seminariet. Dessutom presenteras
en sammanfattning av synpunkter som framförts vid de medborgarråd som ordnas under
demokrativeckorna.
Jubileumsseminariet öppnas av statsminister Juha Sipilä. Seminariet avslutas med att justitie- och
arbetsminister Jari Lindström och kommun- och reformminister Anu Vehviläinen delar ut
justitieministeriets Demokratipris och Demokratiutmärkelsen, som är en del av Finlands
partnerskapsprogram för öppen förvaltning som samordnas av finansministeriet.
År 2017 är det gemensamma temat för Demokratipriset och Demokratiutmärkelsen partnerskap.
Justitieministeriets Demokratipris på 10 000 euro delas år 2017 mellan tre pristagare. Priset delas ut för
fjärde gången till instanser eller aktörer inom det civila samhället som främjat demokrati.
Demokratiutmärkelsen delas ut för tredje gången som en del av partnerskapsprogrammet för öppen
förvaltning.
Programmet för seminariet ingår som bilaga till denna inbjudan. Seminariedeltagarna ombes anmäla sig
senast den 21 mars 2017 på adressen: https://www.webropolsurveys.com/S/28D0A8C89EF8BD1B.par
Välkommen!
Seminariedeltagarna bör vara på plats i Lilla parlamentet i god tid (senast kl. 8.55 i auditorium) och reservera tid för
säkerhetskontrollen. I samband med säkerhetskontrollen ska deltagarna styrka sin identitet (med en
identitetshandling med foto). Det är också möjligt att följa festseminariet på webben. Länken till webbsändningen
publiceras senare på adressen: https://www.eduskunta.fi/FI/Sivut/Live.aspx
Mer information om jubileumsseminariet: sakkunnig Liisa Männistö eller konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson,
justitieministeriet ([email protected], tfn 02951 6001 (växel)
Läs mer:
·
·
·
·
·
Statsrådets demokratipolitiska handlingsprogram: http://bit.ly/2kLQLSZ
Finland 100-demokrativecka: http://bit.ly/2jXNVKh
Demokratipriset 2017: http://bit.ly/2jvhfqP
Demokratiutmärkelse 2017: http://bit.ly/2jQ4drk
Webbplatsen Öppen förvaltning: http://bit.ly/2jmFBaN
Program
Jubileumsseminariet leds av direktör Johanna Suurpää från justitieministeriets enhet för demokrati, språk
och grundläggande rättigheter.
8.15
Anmälning och kaffeservering
9.00
Jubileumsseminariet öppnas
Statsminister Juha Sipilä
Framtidsutskottets välkomstord
Ordförande för riksdagens framtidsutskott, riksdagsledamot Thomas Blomqvist
9.20
Ojämlikhet som hot mot Finland och demokratin
Professor Heikki Hiilamo, Helsingfors universitet
Akademiforskare Hanna Wass, Helsingfors universitet
10.00
”Demokratins öde” – resultat av enkäten:
Hur är läget med demokratin i dagens Finland?
Ansvarig för samhälls- och medierelationer Olav S Melin, tankesmedjan Magma
10.10
Paneldiskussion: Demokratipolitik för att främja lika möjligheter
Diskussionen leds av professor Anu Kantola, Helsingfors universitet
Panelister:
Vice ordförande för riksdagens framtidsutskott, riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen
Ordförande för Finlands social och hälsa SOSTE rf Kristiina Kumpula
Företrädare för medborgarrådet NN (tbc.)
Akademiforskare Hanna Wass, Helsingfors universitet
Docent Sami Borg, Tammerfors universitet
Konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet
11.00
Utdelning av justitieministeriets Demokratipris och Demokratiutmärkelsen i ankytning till
Finlands handlingsplan för öppen förvaltning
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
11.45
Sammandrag och slutord
Professor Anu Kantola, Helsingfors universitet
Direktör Johanna Suurpää, justitieministeriet
12.00
Avslutning
Obs! Programmet kan ändras.