energipolicy

ENERGIPOLICY
Fors högsta ledning säkerställer ständiga förbättringar i verksamhetens energiprestanda genom
att:

Samtliga medarbetare innehar utbildning relevant till deras befattning i energifrågor samt
har tillgång till information om verksamhetens energiprestanda för att kunna ta ett dagligt
och personligt ansvar i förbättringsarbetet.

Verksamheten genomsyras av energihushållning både avseende metoder och materiel.

Vid förändringar av processer eller flöden samt vid utbyte eller inköp av komponenter och
tjänster skall energieffektivisering prioriteras i valet mellan likvärdiga alternativ.

Verksamhetens energipolicy och energikartläggning utgör grunden för
energieffektiviserings- och målarbetet, därmed ansvarar högsta ledningen för att policyn
hålls uppdaterad samt att förändringar kommuniceras i organisationen.

Verksamhetens mål på energiområdet utvärderas regelbundet för att säkerställa ständigt
fokus på förbättringar i verksamheten. Energiprestanda, resursbehov samt efterlevnad av
lagar och andra krav bedöms, och vid behov korrigeras.