kallelse - Ullvi by

KALLELSE
Ullvi byalag och Byggnadsföreningen Hildur u.p.a.
håller gemensamt årsmöte i Ullvi bystuga
Söndagen den 19 februari 2017, kl 14.00
DAGORDNING
Mötet öppnas
1. Godkännande av dagordning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av kallelse
5. Årsberättelse för år 2016
6. Kassarapport och revisionsberättelse för 2016.
7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016.
8. Val av:
a. ordförande
b. styrelsemedlemmar
c. suppleanter
d. revisorer
e. revisorssuppleant/er
f. valberedning med en person som sammankallande
9. Godkännande av förslag till budget för år 2017
10. Övriga frågor.
Efter Byalagets och Byggnadsföreningen Hildurs årsmöte håller
Ullvi Kyrkbåtsroddare sitt årsmöte
KAFFE SERVERAS