Exempel på tidigare temaområden (pdf-fil, 71 kB

Skyltfondens tidigare förslag till områden
Dessa områden är exempel på områden där vi tidigare särskilt önskat få in nya idéer, därutöver tar vi
förstås emot även andra förslag för att främja vägtrafiksäkerheten.
•
Tekniska hjälpmedel som hindrar berusade människor att framföra
motorfordon - gav oss bl a projekten med alkolås; Saabs nyckel, Volvos alkolås och
Volkswagens pågående projekt. (2003 – första temaområdet)
•
Förslag på projektområden som stödjer polisens
trafiksäkerhetsfrämjande arbete – här stöttade vi bl a polisen med
sållningsinstrumenten, en till varje polisman inte bara till trafikpolisen, projekt om
polisbilskörning, mtrl t polisutbildningen boken ”Trafiknykterhetsbrott”, utbyggd
analysfunktion i Kiruna (ATK). (2007)
•
Projekt som ökar trafiksäkerheten för motorcykeltrafiken på våra
vägar samt förbättrar säkerhetsutrustning och säkerhetsegenskaper för
fyrhjulingar, till exempel när det gäller instabilitet och vältning – pågående
projekt – bl a studie av olycksreducerande effekter av ABS-bromsar på MC bör leda till
standard, flera forskningsprojekt om skadedata MC och MC kontra vägräcken
•
Projekt som främjar säker mobilitet för äldre - både säkerhet och tillgänglighet i
detta, bör även främja jämställdhet..
•
Hastighetsdämpande åtgärder som alternativ till gupp inom tätort –
guppen är inte den ultimata lösningen, straffar ju alla även de som sköter sig. Vi vill hitta
smartare riktade lösningar.
•
Innovativa projekt om kopplingen mellan trafikförsäkring och
trafiksäkerhet.
•
Analyser av hela resans säkerhet - hur ser riskerna ut dörr till dörr och för kedjor
som täcker alla trafikslag och trafikantslag (d v s allt från gående till t ex resa med tåg) (2011)
•
Självmord i transportsystemet – analyser och lösningar (2011)
•
Fordons förmåga att läsa trafikskyltar och vägmarkeringar Fler och fler bilar
utrustas med kamera för att kunna läsa väglinjer m m. En funktion som nyss
introducerats är avläsning av hastighetsskyltar. För att en sådan funktion ska vara
pålitlig fordras att skyltar är läsbara och står placerade så att den ligger inom
kamerans siktområde. Detta behöver utvärderas, särskilt om de också avser
hastighetsskyltning inom tättbebyggt område. (2011)
•
Flerfunktionell cykelhjälm Cykelhjälmen är nödvändig för en säker cykling. För att
göra hjälmen mer attraktiv skulle man kunna tänka sig att den innehöll flera
funktioner som cyklisten skulle ha nytta av. (2012)
•
ISO 39001 Sedan några år tillbaka pågår utvecklingen av ett globalt ledningssystem för
trafiksäkerhet, ISO 39001. Under 2012 kommer beslut att fattas om det slutliga utseendet på
standarden. Standarden kan komma att påverka en stor del av samhället på sikt, och man
kan förvänta sig många typer av användare. Dessa användare kommer att behöva stöd och
exempel på hur man kan använda standarden.
Det är också viktigt att följa utvecklingen av standarden, hur den sprids och vilka effekter den
kan få. Skyltfonden välkomnar ansökningar som tar upp alla dessa frågeställningar, det vill
säga såväl verktyg för att kunna använda standarden, goda exempel samt studier av
genomslaget och effekterna.
Förtydligande om standardiseringen: http://www.sis.se/ledningssystem/sis-tk-511 (2012)
•
Helt eller delvis automatiserad trafik och bilkörning – flera biltillverkare är nära
att introducera möjligheten att under vissa förhållanden låta fordonet ta över stora delar av
körningen, till exempel i köer eller på motorvägar. Denna möjlighet öppnar för
säkerhetsvinster och andra fördelar, men är givetvis också en utmaning för trafiksäkerheten.
Frågan om vilka möjligheter det finns – om det kan finnas lösningar och förutsättningar vi
inte tänkt på än – och vilka säkerhetsfrågor som kan vara intressanta vill vi gärna få belyst.
En mycket närliggande fråga i sammanhanget är vad uppkoppling av fordon på nätet kan
innebära, vilket är något vi också gärna vill stimulera till nytänk i kring.
•
Lösningar som skyddar cyklister från (allvarliga) skador vid
omkullkörning – utöver cykelhjälm och åtgärder kopplade till drift och underhåll av
vägar och cykelbanor
•
Projekt som för att höja säkerheten för vintercyklister
Det kan handla om innovativa nya åtgärder rörande
- drift- och underhållsåtgärder inkl dess organisering
- utformningen av fordonet; till exempel fordonets däck
- utformningen på infrastrukturen/vägmiljön
- cyklistens strategier, till exempel; vägvals-, hastighets- och exponeringsrelaterade.