Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή
αγγλικά
σουηδικά
Dear Sir,
Bäste herrn,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Dear Madam,
Bästa fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på
mottagarens befattning),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
I wish to apply for the post of…which you
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat
advertised in…on… .
om i ... den ... .
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα
περιοδικό
I am writing in response to your advertisement
Σελίδα 1
24.04.2017
Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
posted on…
Jag skriver gällande er annons på ...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
I refer to your advertisement in…dated… .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
I read your advertisement for an experienced…in
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren
the…issue of…with great interest.
... och jag passar beskrivningen.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα
περιοδικό
I have pleasure in applying for the advertised
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
position, as…
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
I would like to apply for the position of…
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Currently I am working for… and my
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina
responsibilities include…
ansvarsområden är ...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση
Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα
αγγλικά
σουηδικά
I am particularly interested in this job, as…
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
I would like to work for you, in order to…
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
My strengths are…
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
Mina främsta styrkor är ...
I would say that my only weakness / weaknesses
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag
are… . But I am looking to improve in this / these
stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ...
area/s.
.
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
I would be well suited to the position because…
Jag är övertygad om att denna position passar mig
eftersom ... .
Σελίδα 2
24.04.2017
Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Although I have no previous experience in…, I
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har
have had…
jag haft ...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να
επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
My professional qualifications / skills appear to be
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer
well suited to your company's requirements.
verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
During my time as ..., I improved / furthered /
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade
extended / my knowledge of…
jag mitt kunnande inom följande områden ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες
δεξιότητες.
My area of expertise is…
Mitt kompetensområde är ...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
Whilst working at… I became highly competent
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket
in…
erfarenhet inom/av ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Even when working at high speed, I do not neglect
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket
accuracy and would therefore be particularly
noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för
suitable for the demands of working as ….
tjänsten som ... .
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Even under pressure I can maintain high standards.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög
standard.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
And thus I would have the opportunity to combine
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina
my interests with this placement.
personliga intressen.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
I have a lively interest in … and would appreciate
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta
the opportunity / chance to broaden my knowledge
möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta
by working with you.
hos er.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Σελίδα 3
24.04.2017
Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
As you can see from my enclosed résumé, my
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina
experience and qualifications match this position's
erfarenheter och kvalifikationer väl överens med
requirements.
tjänstens anställningskrav.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
My current position as…for...has provided me with
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag
the opportunity to work in a high-pressure, team
arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor
environment, where it is essential to be able to
för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att
work closely with my colleagues in order to meet
inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
deadlines.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
In addition to my responsibilities as..., I also
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina
developed…skills.
färdigheter i/gällande ... .
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας.
Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας
Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες
αγγλικά
σουηδικά
My native language is…, but I can also speak…
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
I have an excellent command of…
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
I have a working knowledge of…
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
I have …years experience of working…
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
I am an experienced user of…
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Jag är en erfaren användare av ...
I believe I possess the right combination of...and…
.
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett
kompletterande förhållande.
Excellent communication skills
Utmärkt kommunikationsförmåga
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Σελίδα 4
24.04.2017
Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
Deductive reasoning
God slutledningsförmåga
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Logical thinking
Logiskt tänkande
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Analytical skills
Analytisk förmåga
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Good interpersonal skills
Bra samarbetsförmåga
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Negotiation skills
Bra förhandlingsteknik
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Presentation skills
Bra presentationsteknik
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα
Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο
αγγλικά
σουηδικά
I am highly motivated and look forward to the
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det
varied work which a position in your company
varierande arbete som en position inom ert företag
would offer me.
skulle innebära.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
I see new tasks / this position as a welcome
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en
challenge, which I look forward to.
välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
I would welcome the opportunity to discuss further
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera
details of the position with you personally.
detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας
συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
I can supply references from…if required.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser
från ... .
Σελίδα 5
24.04.2017
Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
References can be requested from…
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
I am available for interview on…
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Thank you for your time and consideration. I look
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min
forward to the opportunity to personally discuss
ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen
why I am particularly suited to this position. Please
få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna
contact me via…
tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
Respectfully yours,
Vördsamt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Σελίδα 6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
24.04.2017