null

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 9 februari 2017
(OR. en)
6144/17
ADD 1
Interinstitutionellt ärende:
2017/0021 (NLE)
COLAC 10
PVD 1
WTO 27
UD 23
FÖRSLAG
från:
inkom den:
till:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
8 februari 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2017) 65 final - ANNEX 1
Ärende:
BILAGA till förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på
Europeiska unionens vägnar i gemensamma kommittén EU–Mexiko
beträffande ändringar av bilaga III till beslut av Gemensamma rådet EG–
Mexiko nr 2/2000 av den 23 mars 2000 om definition av begreppet
ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete
För delegationerna bifogas dokument – COM(2017) 65 final - ANNEX 1.
Bilaga: COM(2017) 65 final - ANNEX 1
6144/17 ADD 1
np
DGC 1
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 8.2.2017
COM(2017) 65 final
ANNEX 1
BILAGA
till
förslag till rådets beslut
om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma
kommittén EU–Mexiko beträffande ändringar av bilaga III till beslut av Gemensamma
rådet EG–Mexiko nr 2/2000 av den 23 mars 2000 om definition av begreppet
ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete
SV
SV
BESLUT nr X/XXXX AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–MEXIKO
av den XX XXXXXX XXXX
om ändring av bilaga III till beslut av Gemensamma rådet EG–Mexiko nr 2/2000
av den 23 mars 2000 om definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder
för administrativt samarbete
GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av beslut av Gemensamma rådet EG–Mexiko nr 2/2000 av den 23 mars
2000 (nedan kallat beslut nr 2/2000), och bilaga III till detta, särskilt artikel 38, och
av följande skäl:
(1) I bilaga III till beslut nr 2/2000 fastställs ursprungsreglerna för produkter med
ursprung i avtalsparternas territorier.
(2) De produktspecifika ursprungsregler som fastställs i tillägg II till bilaga III till
beslut nr 2/2000 för produkter som klassificeras enligt nummer 2914 och 2915 i
Harmoniserade systemet bör ändras för att möjliggöra tillfällig tillämpning från och
med den 1 juli 2014 till och med den 31 december 2019 av de produktspecifika
regler som fastställs i anmärkningarna 2 och 3 i tillägg II a till bilaga III till beslut
nr 2/2000, och uppdateras för att möjliggöra en moderniserad produktspecifik
ursprungsregel i överensstämmelse med nyare handelsavtal. Det nya undantaget bör
tillämpas retroaktivt från och med den 1 juli 2014 för att de befintliga ekonomiska
villkoren inte ska störas.
(3) I tillägg V till bilaga III till beslut nr 2/2000 fastställs tidsfristerna för vardera
parten att godta varucertifikat EUR.1 som utfärdats i efterhand i enlighet med
artikel 17.3 i den bilagan, eller för exportören att visa upp en fakturadeklaration för
den importerande partens tullmyndigheter efter export av produkterna enligt artikel
20.6 i bilaga III till beslut nr 2/2000.
(4) För produkter som omfattas av nummer 2914 och 2915 i Harmoniserade systemet
och som importerats till EU under perioden 1 juli 2014–30 juni 2015 bör tidsfristen
för framläggande förlängas till tre år med hänsyn till de retroaktiva ändringarna av
de produktspecifika ursprungsreglerna för dessa produkter
(5) Rubriken till tillägg V till bilaga III till beslut nr 2/2000 bör ändras för att anpassa
den till den ändrade tidsfristen och till artiklarna 17.3 och 20.6 i bilaga III till beslut
nr 2/2000.
(6) Bilaga III till beslut av Gemensamma rådet EG–Mexiko nr 2/2000 bör därför
ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
SV
2
SV
1. Tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 ska ändras i enlighet med bilaga I till
detta beslut.
2. Tillägg V till bilaga III till beslut nr 2/2000 ska ersättas i enlighet med bilaga II till
detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft fyrtiofem dagar efter det att det har antagits.
Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.
Utfärdat i XXXX, den XX XXXX 2017.
På gemensamma kommitténs vägnar
SV
3
SV
BILAGA I
Tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 ska ändras på följande sätt.
(1)
Följande post ska införas:
”HS-nummer
Varubeskrivning
(1)
(2)
ex 2914*

Diacetonalkohol

Metylisobutylketon

Mesityloxid
(3)
Tillverkning
aceton
utgående
eller
från
(4)
Tillverkning vid vilken det
sker en kemisk reaktion**
*
Tillämpligt från och med den 1 juli 2014 till och med den 31 december 2019.
Med ”kemisk reaktion” avses en process (inklusive en biokemisk process) som
ger upphov till en molekyl med en ny struktur genom att bindningar i molekylen
bryts eller att nya bindningar inom molekylen skapas, eller genom att atomernas
placering i molekylen ändras.
Följande processer bör inte beaktas i fråga om ursprung:
a)
Upplösning i vatten eller annat lösningsmedel.
b)
Avlägsnande av lösningsmedel, inklusive lösningsmedlet vatten.
Tillsats eller avlägsnande av kristallvatten.”
c)
(2)
Posten för HS-nr 2915 ska ersättas med följande:
**
”HS-nummer
Varubeskrivning
(1)
(2)
2915*
Mättade acykliska monokarboxylsyror samt
deras anhydrider, halogenider, peroxider
och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar med
undantag för

*
**
SV
Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som
ger ursprungsstatus
ättiksyraanhydrid, etylacetat, nbutylacetat, vinylacetat,
isopropylacetat, metylamylacetat,
mono-, di- eller triklorättiksyra, salter
och estrar av dessa
Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som
ger ursprungsstatus
(3)
eller
(4)
Tillverkning utgående från
material
enligt
vilket
tulltaxenummer som helst.
Värdet av allt använt material
enligt nr 2915 och 2916 får
dock inte överstiga 20 % av
produktens pris fritt fabrik
Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
Tillverkning utgående från
material
enligt
vilket
tulltaxenummer som helst.
Värdet av allt använt material
enligt nr 2916 får dock inte
överstiga 20 % av produktens
pris fritt fabrik
Tillverkning vid vilken det
sker en kemisk reaktion**
Tillämpligt från och med den 1 juli 2014 till och med den 31 december 2019.
Med ”kemisk reaktion” avses en process (inklusive en biokemisk process) som
ger upphov till en molekyl med en ny struktur genom att bindningar i molekylen
4
SV
bryts eller att nya bindningar inom molekylen skapas, eller genom att atomernas
placering i molekylen ändras.
Följande processer bör inte beaktas i fråga om ursprung:
a)
Upplösning i vatten eller annat lösningsmedel.
b)
Avlägsnande av lösningsmedel, inklusive lösningsmedlet vatten.
c)
Tillsats eller avlägsnande av kristallvatten.”
SV
5
SV
BILAGA II
Tillägg V till bilaga III till beslut nr 2/2000 ska ersättas med följande:
”TILLÄGG V
TIDSFRIST FÖR TULLMYNDIGHETERNAS GODTAGANDE AV ETT
VARUCERTIFIKAT EUR.1 SOM UTFÄRDATS I EFTERHAND I ENLIGHET
MED ARTIKEL 17.3 I BILAGA III OCH FÖR UPPVISANDE AV EN
FAKTURADEKLARATION ENLIGT ARTIKEL 20.6 I SAMMA BILAGA
1. För import till Europeiska unionen: Tidsfristen är två år räknat från den tidpunkt då
de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser importerades. För produkter som
omfattas av HS-nummer ex 2914 och 2915 enligt tillägg II och som införts till
Europeiska unionen mellan den 1 juli 2014 och den 30 juni 2015 ska tidsfristen vara tre
år räknat från den tidpunkt då de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser
importerades.
2. För import till Mexiko: Tidsfristen är ett år räknat från den tidpunkt då de produkter
som varucertifikatet EUR.1 avser importerades.
SV
6
SV