null

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 7 februari 2017
(OR. en)
14322/06
DCL 1
RECH 267
ATO 116
CH 45
BORTTAGANDE AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERING1
för dokument:
av den:
Ny status:
Ärende:
14322/06 RESTREINT UE
23 oktober 2006
Offentlig
Rekommendation till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att
förhandla om en förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska
atomenergigemenskapen å ena sidan och Schweiziska edsförbundet
å andra sidan
För delegationerna bifogas ovannämnda dokument för vilket säkerhetsskyddsklassificeringen tagits
bort.
Texten är identisk med föregående version.
1
Europeiska kommissionen hävde sekretessen för handlingen den 6 februari 2017.
14322/06 DCL 1
np
DGF 3A
SV
RESTREINT UE
EUROPEISKA
UNIONENS RÅD
Bryssel den 23 oktober 2006 (24.10)
(OR. en)
14322/06
RESTREINT UE
RECH 267
ATO 116
CH 45
FÖLJENOT
från:
mottagen den:
till:
Ärende:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
4 oktober 2006
Javier SOLANA, generalsekreterare/hög representant
Rekommendation till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att
förhandla om en förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska
atomenergigemenskapen å ena sidan och Schweiziska edsförbundet
å andra sidan
För delegationerna bifogas kommissionens dokument – SEK(2006) 1240 slutlig.
________________________
Bilaga: SEK(2006) 1240 slutlig
14322/06
DG C II
RESTREINT UE
/mfo
1
SV
RESTREINT UE
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION
Bryssel den 3.10.2006
SEK(2006) 1240 slutlig
RESTREINT UE
Rekommendation till
RÅDETS BESLUT
om att bemyndiga kommissionen att förhandla om en förlängning av avtalet om
vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska
atomenergigemenskapen å ena sidan och Schweiziska edsförbundet å andra sidan
(framlagt av kommissionen)
SV
SV
RESTREINT UE
MOTIVERING
(1)
Den 8 januari 1986 ingick rådet och kommissionen ett ramavtal för vetenskapligt
och tekniskt samarbete (nedan kallat ”ramavtalet”) mellan Europeiska
gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen å ena sidan och
Schweiziska edsförbundet (nedan kallat ”Schweiz”) å andra sidan. I artikel 6 i
ramavtalet fastställs att det vetenskapliga och tekniska samarbetet skall
genomföras genom lämpliga avtal.
(2)
Genom sitt gemensamma beslut av den 4 april 2002 ingick rådet och
kommissionen ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan
Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen å ena sidan
och Schweiziska edsförbundet å andra sidan. Detta avtal trädde i kraft den 1 juni
2002.
(3)
Genom avtalet knöts Schweiz till de särskilda programmen inom femte
ramprogrammen (EG och Euratom). I enlighet med artikel 9.2 i avtalet kan det
förlängas om gemenskapen antar nya ramprogram.
(4)
Den 16 januari 2004 undertecknade gemenskapen och Schweiz en förlängning
av associeringsavtalet som provisoriskt och retroaktivt trädde i kraft den 1
januari 2004. Följaktligen är Schweiz associerat till sjätte ramprogrammet och
bidrar till dess budget.
(5)
Det ligger i gemenskapernas intresse att omförhandla detta avtal för att knyta
Schweiziska edsförbundet till sjunde ramprogrammen (EG och Euratom) 2 och
på så sätt utvidga det europeiska området för forskningsverksamhet.
(6)
Med beaktande av ovanstående rekommenderar kommissionen
2
SV
–
att rådet, enligt artikel 300.1 i EG-fördraget, bemyndigar kommissionen
att inleda och föra förhandlingar med Schweiz genom överenskommelse
mellan parterna om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete som täcker verksamheterna i Europeiska gemenskapens
ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration,
–
att rådet, eftersom kommissionen enligt artikel 300.1 i EG-fördraget
kommer att föra dessa förhandlingar på Europeiska gemenskapens
vägnar, utser en särskild kommitté som skall bistå kommissionen i denna
uppgift,
–
att rådet, enligt artikel 101.2 i Euratom-fördraget, bemyndigar
kommissionen att inleda och föra förhandlingar med Schweiz genom
överenskommelse mellan parterna om förlängning av avtalet om
vetenskapligt och tekniskt samarbete som täcker verksamheterna i
Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram för forskning, teknisk
utveckling och demonstration, och
–
att rådet antar förhandlingsdirektiven i bilagan.
KOM(2005) 119 slutlig.
2
SV
RESTREINT UE
Rekommendation till
RÅDETS BESLUT
om att bemyndiga kommissionen att förhandla om en förlängning av avtalet om
vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och
Europeiska atomenergigemenskapen å ena sidan och Schweiziska edsförbundet å
andra sidan
SV
(1)
Rådet bemyndigar härmed kommissionen att förhandla om en förlängning av
avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska
gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen å ena sidan och
Schweiziska edsförbundet å andra sidan.
(2)
Kommissionen kommer att föra förhandlingar som täcker verksamheterna i
Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning, teknisk utveckling och
demonstration med bistånd av den särskilda kommitté som skapats för detta
ändamål i enlighet med artikel 300.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen.
(3)
Rådet uppmanar kommissionen att föra förhandlingarna i enlighet med
förhandlingsdirektiven i bilagan.
(4)
Kommissionen skall hålla rådet underrättat om hur förhandlingarna framskrider.
3
SV
RESTREINT UE
BILAGA
UTKAST TILL FÖRHANDLINGSDIREKTIV
om en förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan
Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen å ena sidan och
Schweiziska edsförbundet å andra sidan
Syftet med förhandlingarna är att genom överenskommelse mellan parterna förlänga
ovannämnda avtal för den period som omfattas av de sjunde ramprogrammen för
FoTU-verksamhet (EG – 2007–2013 och Euratom – 2007–2011) 3, i enlighet med
förfarandet i artikel 9.2 i avtalet.
Villkoren och bestämmelserna i det befintliga avtalet skall anpassas till tillämpliga
regler för sjunde ramprogrammet, när det väl är antaget. Det bör införas bestämmelser
om en preliminär tillämpning av det förlängda avtalet som ger de schweiziska organen
möjlighet att delta i de sjunde ramprogrammens första ansökningsomgångar.
Det förlängda avtalet bör innehålla bestämmelser om adekvat skydd av Europeiska
gemenskapens ekonomiska intressen, bland annat i fråga om ekonomiska uppgifter,
revisioner och bedrägeribekämpning på plats, administrativt stöd och återbetalning.
Vid behov bör det förlängda avtalet även leda till undanröjande av de hinder som
skatte- och socialförsäkringssystem lägger i vägen till följd av forskares deltagande i
andra länders forskningsprojekt enligt avtalet, särskilt för Gemensamma
forskningscentrets personal, som omfattas av EG:s tjänsteföreskrifter.
3
SV
KOM(2005) 119 slutlig.
4
SV
RESTREINT UE
FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT
1.
FÖRSLAGETS BETECKNING:
Rekommendation till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att förhandla om
en förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska
gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen å ena sidan och Schweiziska
edsförbundet å andra sidan för den period som omfattas av de sjunde EG- och
Euratom-ramprogrammen.
2.
AKTIVITETSBASERAD FÖRVALTNING/BUDGETERING
Politisk strategi och samordning för i synnerhet generaldirektoraten RTD, JRC,
ENTR, INFSO och TREN.
3.
BERÖRDA BUDGETPOSTER
3.1.
Budgetposter (driftsutgifter med tillhörande tekniska och administrativa
stödutgifter – f.d. B.A-poster) med rubriker:
Administrativa budgetposter för de särskilda programmen i ramprogrammet för
Europeiska gemenskapen (08.01.05.03).
3.2.
Åtgärdens och budgetkonsekvensens varaktighet:
Sex månader från och med inledandet av förhandlingarna.
3.3.
Budgettekniska uppgifter (lägg till rader vid behov):
Budgetpost
08.01.05.03
Ickeoblig.
utg.
Icke-diff. 4
4.
ÖVERBLICK ÖVER RESURSER
4.1.
Finansiella resurser
4
SV
Typ av utgifter
Nya
EFTAbidrag
Bidrag från
kandidatlände
rna
Rubrik i
budgetplane
n
NEJ
JA
NEJ
Nr 3
Icke-differentierade anslag, nedan kallade IDA.
5
SV
RESTREINT UE
4.1.1.
Sammanfattning av åtagandebemyndiganden (ÅB) och betalningsbemyndiganden
(BB)
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
Typ av utgifter
Avsnitt
nr
År
2006
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
och
senar
e
Totalt
Driftsutgifter 5
Åtagandebemyndiganden
(ÅB)
8.1.
Betalningsbemyndiganden
(BB)
a
b
0
0
Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet 6
Tekniskt och administrativt
stöd (IDA)
8.2.4.
c
0,100
0,100
TOTALT REFERENSBELOPP
Åtagandebemyndiganden
a+c
0,100
0,100
Betalningsbemyndiganden
b+c
0,100
0,100
Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet 7
Personalresurser och utgifter
i samband därmed (IDA)
Administrativa, kostnader,
utom personalresurser och
kostnader
i
samband
därmed, som inte ingår i
referensbeloppet (IDA)
8.2.5.
d
0
0,000
0
8.2.6.
e
Total preliminär finansiell kostnad för stödet
5
6
7
SV
ÅB TOTALT inklusive
kostnad
för
personalresurser
a+c
+d+
e
0,100
0,100
BB TOTALT inklusive
kostnad
för
personalresurser
b+c
+d+
e
0,100
0,100
Utgifter som inte omfattas av kapitel xx 01 i avdelning xx.
Utgifter enligt artikel xx 01 04 i avdelning xx.
Andra utgifter inom kapitel xx 01 än artiklarna xx 01 04 och xx 01 05.
6
SV
RESTREINT UE
Samfinansieringsuppgifter
Ingen samfinansiering krävs
4.1.2.
Förenlighet med den ekonomiska planeringen

4.1.3.
Påverkan på inkomsterna

4.2.
Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering.
Förslaget påverkar inte inkomsterna.
Personalresurser (heltidsekvivalenter) (inklusive tjänstemän, tillfälligt anställda
och extern personal) – för närmare uppgifter se punkt 8.2.1.
Användning av befintlig personal. Kommissionen kräver inte ytterligare personal för
att förhandla fram avtalet.
5.
BUDGETTEKNISKA UPPGIFTER OCH MÅL FÖR ÅTGÄRDEN
5.1.
Behov på kort eller lång sikt
Detta lagstiftningsförslag är det första steget i det förfarande som syftar till en
fullständig associering av Schweiz i sjunde ramprogrammets verksamhet. Det
kommer att göra det möjligt för kommissionens företrädare att, tillsammans med de
schweiziska motparterna, förhandla fram texten till avtalet som associerar Schweiz
till ramprogrammen i syfte att ha ett avtal på plats då de nya ramprogrammen börjar.
5.2.
Mervärdet av gemenskapens medverkan, förslagets förenlighet med andra
finansieringsinstrument och eventuella synergieffekter
Så fort de sjunde ramprogrammen har antagits och avtalet som associerar Schweiz
till dessa har förhandlats fram och paraferats, kommer en finansieringsöversikt som
innehåller det schweiziska bidraget till EG-budgeten och eventuella andra utgifter
som är kopplade till denna verksamhet att bifogas till beslutet om att underteckna
avtalet.
5.3.
Aktivitetsbaserade mål, förväntade resultat och tillhörande indikatorer för
förslaget inom ramen för den aktivitetsbaserade förvaltningen
Anknutna mål i den årliga förvaltningsplanen 2006 FoTU:
• Att förbereda för en framgångsrik lansering av sjunde ramprogrammet i alla dess
områden och övergripande frågor (integrering av ett jämställdhetsperspektiv, etik,
SMF, internationellt vetenskapligt samarbete, socioekonomiska aspekter och
framsynthet).
Indikator: Undertecknande av vetenskapliga och tekniska associeringsavtal (FP7)
med Schweiz och Israel, på begäran av de berörda länderna.
SV
7
SV
RESTREINT UE
5.4.
Genomförandebestämmelser (preliminära)

Centraliserad förvaltning

Direkt av kommissionen
6.
ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING
6.1.
Övervakningssystem
Ej tillämpligt
6.2.
Utvärdering
Ej tillämpligt
7.
BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING
Ej tillämpligt
8.
NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSER
8.1.
Mål och finansiella behov för förslaget
Inga konsekvenser för driftsutgifter.
8.2.
Administrativa utgifter
8.2.1.
Antal och typ av personal
Användning av befintlig personal.
Typ av
tjänster
Personal som krävs för att förvalta åtgärden (befintliga plus ev. ytterligare
personalresurser) (antal tjänster/heltidsekvivalenter)
År 2006
Fast eller
tillfälligt
anställda 8
(XX 01 01)
Personal
finansieras 9
art. XX 01 02
8
9
SV
År n+1
År n+2
År n+3
År n+4
År n+5
A*/AD
B*,
C*/AST
som
genom
Denna kostnad ingår INTE i referensbeloppet.
Denna kostnad ingår INTE i referensbeloppet.
8
SV
RESTREINT UE
Övrig personal 10 som
finansieras genom art.
XX 01 04/05
TOTALT
8.2.2.
Beskrivning av de arbetsuppgifter som den planerade åtgärder för med sig
De kostnader som förväntas i samband med förhandlingarna av avtalet är för
seminarier och möten samt tjänsteresor för EU-experter och -tjänstemän till Schweiz.
Möten och seminarier
50 000 euro
Tjänsteresor
50 000 euro
Totalt
8.2.3.
Rekrytering (bland personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna)

8.2.4.
100 000 euro
Tjänster som för närvarande är avsedda för förvaltning av det program som
skall ersättas eller förlängas.
Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – Utgifter
för administration)
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
Budgetpost
XX 010503 01
År
2006
År
n+1
År
n+2
År
n+3
År
n+4
År
n+5
och
senare
TOTAL
T
1 Tekniskt och administrativt stöd (inkl.
relaterade personalkostnader)
Genomförandeorgan 11
Övrigt tekniskt och administrativt stöd
- internt
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
- externt
Totalt tekniskt och administrativt stöd
10
11
SV
Kostnader som täcks av referensbeloppet.
En hänvisning skall göras till den
genomförandeorganen.
särskilda
9
finansieringsöversikten
för
de
berörda
SV
RESTREINT UE
8.2.5.
Personalkostnader och utgifter i samband därmed som inte ingår i referensbeloppet
Enligt punkt 8.2.1.
Typ av personal
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
År 2006
År n+1
År n+2
År n+3
År n+4
År n+5
och
senare
Fast och tillfälligt anställda
(XX 01 01)
Personal som finansieras via
artikel XX 01 02 (t.ex.
extraanställda,
nationella
experter
eller
kontraktsanställda)
(ange budgetpost)
Summa personalkostnader
och utgifter i samband
därmed (som INTE ingår i
referensbeloppet)
8.2.6. Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet
Ej tillämpligt
SV
10
SV