6092/17 /sk DGE 2A För delegationerna bifogas dokument – C(2017

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 8 februari 2017
(OR. en)
6092/17
TRANS 52
DELACT 25
FÖLJENOT
från:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
inkom den:
till:
2 februari 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
C(2017) 393 final
Ärende:
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den
2 februari 2017 om anpassning av bilaga III till Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad
av det transeuropeiska transportnätet
För delegationerna bifogas dokument – C(2017) 393 final.
Bilaga: C(2017) 393 final
6092/17
/sk
DGE 2A
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 2.2.2017
C(2017) 393 final
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…
av den 2.2.2017
om anpassning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet
(Text av betydelse för EES)
SV
SV
MOTIVERING
1.
BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN
Bilaga III till förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det
transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (nedan kallad
förordningen) innehåller vägledande kartor över det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
för vissa grannländer som unionen har ett nära samarbete med i transportfrågor. Det rör sig
om Island, Norge och Liechtenstein (Efta), Schweiz (avtal om landtransport), västra Balkan
(transportobservatoriet för sydöstra Europa – Seeto), Turkiet (kandidatland), Armenien,
Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ukraina och Ryssland (det östliga
partnerskapet/partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen).
Genom förordningen ges möjlighet att anta delegerade akter för att anpassa dessa vägledande
kartor på grundval av avtal på hög nivå om transportinfrastrukturnät mellan unionen och
berörda grannländer (artikel 49.6).
Sådana avtal på hög nivå mellan unionen och länderna i det östliga partnerskapet (Armenien,
Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina) samt mellan unionen och
Turkiet, slöts den 21 juni 2016 vid ministermötet på hög nivå i samband med TEN-T-dagarna
i Rotterdam. De ansvariga ministrarna har också antagit en ministerdeklaration om att
utveckla den externa dimensionen av TEN-T, vilket är en bekräftelse av att det slutits ett avtal
på hög nivå om de vägledande kartorna.
Det avtal som godkändes den 21 juni 2016 i Rotterdam är resultatet av en process som förts
med länderna inom det östra partnerskapet och Turkiet, och det rör ändring av den vägledande
utvidgningen av de övergripande TEN-T-kartorna samt identifiering av stomnätsanslutningar
på kartorna över det övergripande nätet vilka ändrats i enlighet med detta. Målet är att
unionen bättre ska kunna samordna sitt samarbete, också i form av ekonomiskt stöd, med
länderna inom det östliga partnerskapet och Turkiet.
2.
SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN
Kommissionen samrådde med sakkunniga från medlemsstaternas behöriga myndigheter i
närvaro av företrädare för Europaparlamentet vid ett möte den 9 december 2015, den 16 mars,
den 28 september och den 7 december 2016.
3.
DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER
Genom den delegerade akten anpassas de vägledande kartorna över tredjeländer i bilaga III
till förordningen i dess senast ändrade lydelse.
SV
2
SV
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…
av den 2.2.2017
om anpassning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den
11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet
och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU 1, särskilt artikel 49.6, och
av följande skäl:
SV
(1)
Genom förordning (EU) nr 1315/2013 ges möjlighet att anpassa de vägledande
kartorna över det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som utvidgats till att omfatta
vissa grannländer på grundval av avtal på hög nivå om transportinfrastrukturnät
mellan unionen och de berörda grannländerna.
(2)
Ett avtal på hög nivå om anpassning av den vägledande utvidgningen av de
övergripande TEN-T-kartorna och om identifiering av stomnätsanslutningar på
kartorna över det övergripande nätet mellan unionen och länderna i det östliga
partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och
Ukraina) och mellan EU och Turkiet – slöts den 21 juni 2016 vid ministermötet på hög
nivå i samband med TEN-T-dagarna i Rotterdam. Detta avtal avser linjer i järnvägsoch vägnäten samt hamnar och flygplatser. Anpassningen av de vägledande kartorna
över det övergripande nätet och, framförallt, identifieringen av det vägledande
stomnätet kommer att göra det möjligt för unionen att bättre samordna sitt samarbete,
vilket inbegriper ekonomiskt stöd, med länderna inom det östra partnerskapet och
Turkiet.
(3)
Förordning (EU) nr 1315/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
1
EUT L 348, 20.12.2013, s. 1.
3
SV
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilaga III till förordning (EU) nr 1315/2013 ska ändras i enlighet med bilagan till den här
förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2.2.2017
På kommissionens vägnar
Ordförande
Jean-Claude JUNCKER
SV
4
SV