Protokoll styrelsemöte2016-10-04

Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen Skälby Trädgårdsstadssamfällighetsförening
Datum: 2016-10-04
Tid: 19:00
Plats: Birkagränd 10
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Patrik Johansson valdes till sekreterare
§ 3 Daniel Fagerberg och Urban Sölving valdes till justerare
§ 4 Dagordningen godkändes
§ 5 Föregående protokoll gicks igenom
§ 6 Ekonomisk förvaltning presenterades, ett utkast på budget 2017 tas fram av Daniel
§ 7 De nya lekplatserna är klara och besiktade, en mindre avvikelse åtgärdades
omedelbart av entreprenören.
§8 Söndagen den 9/10 är det dags för årets höststädning
§ 9 Vattenavläsning genomförd, fortsatt ca 20 hushåll som ej läser av sina mätare.
§ 10 Staket mot Växthusvägen, planeras och hanteras av BRF Sekatören
§ 11 Styrelsen fortsätter att undersöka ett ev. byte av leverantör av fiber/TV.
§ 12 Daniel redogjorde för inkomna frågor.
§ 13 Den nyinköpta pollaren monterad och driftsatt. Kostnad ca 12.000kr
§ 14 Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 24/1-17, Birkagränd 10.
§ 15 Mötets avslutande