Tarras-Wahlberg och Hägglund leder PostkodStiftelsen

Tarras-WahlbergochHägglundlederPostkodStiftelsen
Hovetstidigareinformationschef,ElisabethTarras-Wahlberg,bildartillsammansmedförrekdledarenGöranHägglundettnyttpresidiumistyrelsenförSvenskaPostkodStiftelsen.Under
2016förmedladestiftelsen90miljonerkronortillideellsektor.
ElisabethTarras-WahlbergharutsettstillordförandeförSvenskaPostkodStiftelsen.Stiftelsen
arbetarförattfrämjaenhållbarutvecklingochharsedanstarten2005förmedlatöveren
miljardkronor.
-
Itidersomdessasompräglasavosäkerhetomvartvärldenärpåvägärideella
organisationerenalltviktigarekraft.SvenskaPostkodStiftelsenhargenomåren
förmedlatstödtillenradorganisationersomgjortstorskillnad–detärettarbetejagvill
bådefortsättaochförstärka,sägerElisabethTarras-Wahlberg.
SamtidigtutsågsGöranHägglund,tidigarekd-ledareochsocialminister,tillviceordförande:
SvenskaPostkodStiftelsengörpåtagligskillnadförmänniskorochmiljö,därförär
arbetetmeddensåmeningsfulltochlångsiktigthållbart.
Postenviceordförandeärnyochtillsammansmedordförandenbildardetvåettpresidiumsom
skaansvaraförattövergripandestyraverksamhetenochdenstrategiskainriktningenför
stiftelsen.CeciliaBergendahl,ManagingDirectorpåNovamediaSverigesomäroperatörsbolag
förSvenskaPostkodlotteriet,konstaterar:
- Detärenstorglädjeattbäggevaltattaxladetnyaansvaret.Vifårengediget
erfarenledningmedstorkunskapsomkanföradetviktigaarbetetmedSvenska
PostkodStiftelsenvidare.
PostkodStiftelsenärenavlotteriets55förmånstagare.Dessafickförraåretfickdelapå
närmare1,1miljarderkronor.
-
Förmerinformationkontakta
RogerMagnergård,presschefNovamediaSverigeAB
Telefon:0702-324080
E-post:[email protected]
NovamediaSverigedriverlotterierundervarumärketSvenskaPostkodlotterietochproducerarpopulär
underhållning.Måletmedverksamhetenärattbidratillettstarktcivilsamhällegenomatterbjudaunderhållande
lotterier,varsöverskottgårtillideellsektor.NovamediaSverigeverkarpådensvenskaregleradespelmarknaden
påuppdragavdenideellaföreningenSvenskaPostkodföreningen.
Novamedia Sverige AB
Telefon: 08-509 270 00
Box 193
101 23 STOCKHOLM
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63
Novamedia Sverige AB
Telefon: 08-509 270 00
Box 193
101 23 STOCKHOLM
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63