47532_IFU.PI.2073 RevB_SWE.indd

BRUKSANVISNING
n Parasite Suspensions i formalin
AVSEDD ANVÄNDNING
SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
Dessa typer av prover används normalt i undervisningssyften och för att testa färdigheter hos
personal vad gäller identifiering och analys av särskilda organismer.
PRINCIPER
Produkten är avsedd att användas med en eller flera av följande tekniker beroende på
organismens egenskaper:
• Immunoassay för detektering av antigener
• Mikroskopering av våtpreparat för att observera organismens morfologiska egenskaper
• Acid-Fast-färgning för att organismens färgning och morfologiska egenskaper
SAMMANSÄTTNING
• Parasiter (Se katalog eller webbplats: www.microbiologics.com för närmare uppgifter
om varje parasit)
• Fekalt material
• Formalinlösning, neutral buffrad, 10 %
PI.2073.SWE Rev B
2012.DEC.21
Svenska
Sidan 1 av 6
PARASITE SUSPENSIONS
Microbiologics Parasite Suspensions stöder kvalitetssäkringsprogram genom att tjäna
som kvalitetskontrollspreparat innehållande särskilda parasitpopulationer med kända
egenskaper. Dessa prover stöder formella kvalitetssäkringsprogram genom att tjäna som
kvalitetskontrollspreparat för att dokumentera personalens färdigheter vid utförande
av procedurer och för att korrekt tolka mikroskopiska testresultat. Microbiologics Parasite
Suspensions kan även användas i undervisningssyften i en utbildningsmiljö.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET
FARA. Giftigt vid förtäring. Giftigt vid inandning. Potentiell cancerrisk.
• Endast för in vitro-diagnostisk användning.
• Endast för yrkesmässig användning.
• Läs säkerhetsdatabladet som finns på Microbiologics webbplats www.microbiologics.com för utförliga
försiktighetsåtgärder och säkerhetsanvisningar.
• Ska ej hanteras förrän alla säkerhetsåtgärder har lästs och förståtts.
• Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd.
• VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Skölj munnen.
• Vid exponering eller obehag: Sök läkarhjälp.
• Orsakar hudirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning.
• Kan ge allergi vid hudkontakt.
• Kan orsaka skada på organ.
• Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
• Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation:
Sök läkarhjälp.
• Kan irritera andningsorganen. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
• Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
• Även om dessa suspensioner innehåller fixerade, icke-viabla organismer ska de för personalens
säkerhet hanteras som om de innehöll miljöfarligt material.
• Laboratoriet måste vara utrustat för och ha möjligheter att ta emot, bearbeta, bevara, förvara och
avfallshantera miljöfarligt material.
• Alla Microbiologics produkter och förpackningar är latexfria.
ANVISNINGAR FÖR BLANDNING
Provet ska blandas genom att skakas kraftigt för hand eller genom att vortexblanda.
FÖRVARING OCH UTGÅNGSDATUM
Parasite Suspensions ska förfaras vid rumstemperatur, men tar inte skada av att förvaras i kylskåp.
Om Parasite Suspensions har förvarats i kylskåp ska de få anta rumstemperatur före användning.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förvaras inlåst.
Utgångsdatum för dessa produkter är två år efter tillverkningsdatumet.
Parasite Suspensions ska inte användas om:
• De har förvarats på felaktigt sätt.
• Efter utgångsdatumet.
Uppfyller delstatslagar och lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av produkten.
PI.2073.SWE Rev B
2012.DEC.21
Svenska
Sidan 2 av 6
BRUKSANVISNING
Dessa prover kan användas till våtpreparat, antigendetektion och Acid-Fast-färgning.
För alla förfaranden:
1.
2.
3
4.
Blanda suspensionen noggrant genom att skaka kraftigt eller vortexblanda.
Låt suspensionen stå i 5-10 minuter innan den används i något analysförfarande.
För försiktigt in en pipett i bottnen av flaskan och sug upp en enda droppe för analys.
Konsultera laboratoriets SOP:ar, färg- eller satstillverkarens anvisningar beträffande
analysförfaranden.
MATERIAL OCH UTRUSTNING SOM KRÄVS MEN SOM INTE
MEDFÖLJER
• Tidtagare
• Överföringspipetter
• All annan utrustning som anges i den SOP eller sats som används
KVALITETSKONTROLL
Konsultera laboratoriets SOP eller tillverkarens anvisningar för kvalitetskontrollskrav.
BEGRÄNSNINGAR
Denna produkt är eventuellt inte lämplig för användning med alla satser och förfaranden.
Läs satstillverkarens instruktioner för provuppgifter. Endast för yrkesmässig användning.
MIKROBIOLOGISKT TILLSTÅND
Detta prov innehåller fixerade, icke-viabla organismer.
PI.2073.SWE Rev B
2012.DEC.21
Svenska
Sidan 3 av 6
TECKENFÖRKLARING
Batchnummer (Lot)
Hälsorisk
Referenskatalog
Obs! Läs bruksanvisningen
Läs bruksanvisningen
Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
Tillverkare
Temperaturbegränsning
Använd före
Akut toxicitet
CE-märkning
Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
GARANTI
Dessa produkter är garanterade att uppfylla de specifikationer och den prestanda som anges i text och bild
i produktbilagorna, bruksanvisningar och stödjande litteratur. Garantin, uttryckligen eller underförstådd,
är begränsad när:
1. Förfaranden som används i laboratoriet strider emot anvisningar och instruktioner tryckta i ord och bild.
2. Produkterna används i annat än avsett syften som anges i produktbilagorna, bruksanvisningar och
stödjande litteratur.
HÄNVISNINGAR
1. Ash, L.R., and Orihel, T.C. Atlas of Human Parasitology- 2nd Ed. (American Society of Clinical
Pathologists, 1984)
2. Garcia, L.S. A Practical Guide to Diagnostic Parasitology (ASM Press, 2009)
WEBBPLATS
Besök vår webbplats för aktuell teknisk information och produkttillgänglighet.
www.microbiologics.com
PI.2073.SWE Rev B
2012.DEC.21
Svenska
Sidan 4 av 6
TACK TILL
MediMark® Europe
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France
Tel. 33 (0)4 76 86 43 22
Fax. 33 (0)4 76 17 19 82
E-post. [email protected]
Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA
Kundtjänst
Tel. 320-253-1640
Avgiftsfritt. 800-599-BUGS (2847)
E-post. [email protected]
Teknisk support Tel. 320-229-7045
USA, kostnadsfritt. 866-286-6691
E-post. [email protected]
www.microbiologics.com
PI.2073.SWE Rev B
2012.DEC.21
Svenska
Sidan 5 av 6
PARASITE SUSPENSIONS
ILLUSTRERADE ANVISNINGAR
Blanda suspensionen
noggrant genom att skaka
kraftigt eller vortexblanda.
Låt suspensionen stå
i 5-10 minuter innan
den används i något
analysförfarande.
För försiktigt in en pipett
i bottnen av flaskan och
sug upp en enda droppe
för analys.
Konsultera laboratoriets
SOP:ar, färg- eller
satstillverkarens
anvisningar beträffande
analysförfaranden.
PI.2073.SWE Rev B
2012.DEC.21
Svenska
Sidan 6 av 6