ansökan till överförmyndarnämnden

ANSÖKAN
ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
om samtycke till åtgärd med fast egendom
Den enskildes personuppgifter (den som ställföreträdarskapet avser)
Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Förmyndare/god man/förvaltare
Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Frågor angående åtgärden – måste fyllas i!
Åtgärd som ska vidtas Försäljning, uthyrning, köp, gåva mm. Vilken egendom avses. Ange även om motparten är
närstående till den enskilde
Skälen till den sökta åtgärden. Om ansökan avser försäljning ange hur huvudmannens bostadsbehov ska lösas
Om åtgärden avser försäljning, ange hur försäljningslikviden ska användas
Jag/Vi ansöker härmed om överförmyndarnämndens samtycke till ovanstående åtgärd. Jag/Vi
bifogar:
Köpe- försäljnings- eller hyresavtal/Gåvobrev
Den enskildes samtycke
Förteckning från öppen budgivning/ Två oberoende
värderingsutlåtanden
Yttranden från närmast anhöriga
Underskrifter
Ort och datum
Underskrift god man/förvaltare/förmyndare
Underskrift god man/förvaltare/förmyndare
Underskrift för samtycke huvudmannen/barnet
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen • 753 75 Uppsala • Besöksadress: Vaksalagatan 15
Telefon: 018-727 24 60 • Fax: 018-727 24 66 • Exp.- och telefontid: mån, tis, tors, fre 10.00-12.00 onsdagar 14.30-16.30
E-post: [email protected]
www.uppsala.se/overformyndare