Kallelse årsmöte - Kalmar Turfförening

2017-02-04
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Kalmar Turfförening kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2016.
Tid:
Plats:
Söndagen den 19 mars 2017 kl. 15.00
Kalmar sporthall, Smålandsgatan 23, Kalmar. Lokal: Galejan.
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet (medlem som erlagt avgift för 2016)
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret
2016
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Styrelsens verksamhetsplan för 2017
12. Val av
a) ordförande på två år
b) tre styrelseledamöter på två år
c) två styrelsesuppleanter på två år
c) två revisorer på ett år
d) två revisorsuppleanter på ett år
e) två ledamöter i valberedningen på ett år.
13. Fråga om anslutning av föreningen till Svenska orienteringsförbundet
14. Fråga om ändring av föreningens stadgar inför ev. anslutning till Svenska
orienteringsförbundet (se bifogat förslag jmf. med nuv. stadgar)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Medlemmarnas möjligheter att inge motioner – se nedan.
Kalmar Turfförening
c/o Ericsson, Bredbandet 16
392 30 KALMAR
Tfn. 070-9980399
E-post:
[email protected]
Websida:
www.kalmarturf.se
Org. Nr: 802476-3040
Bankgiro: 529-9383
Om du som medlem vill lämna förslag eller ta upp annat ärende på årsmötet (motion)
ska detta anmälas till styrelsen via e-post ([email protected]) senast den 1
mars.
Efter årsmötet bjuder föreningen på smörgåstårta så vi vill gärna få ett förhandsbesked
om du tänker delta på mötet. Vi är tacksamma för besked via mail på föreningens epostadress senast den 15 mars.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Ulf Ericsson, ordf.
Sida 2
Anna Jarås, sekr.