5759/17 aal/np 1 DG D 1 A 1. Efter det att rådet antagit förordning (EU)

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 6 februari 2017
(OR. en)
5759/17
Interinstitutionellt ärende:
2016/0395 (NLE)
SCH-EVAL 37
VISA 33
COMIX 72
I/A-PUNKTSNOT
från:
till:
Rådets generalsekretariat
Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Föreg. dok. nr:
15302/16; 5646/17
Ärende:
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om
åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterades vid 2016 års
utvärdering av Greklands tillämpning av Schengenregelverket inom
området den gemensamma viseringspolitiken
1.
Efter det att rådet antagit förordning (EU) nr 1053/2013 om inrättande av en utvärderings- och
övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket genomförde en grupp
experter från medlemsstaterna och från kommissionen 2016 en utvärdering av Greklands
tillämpning av Schengenregelverket inom området gemensam viseringspolitik.
2.
I enlighet med denna förordning förelade kommissionen rådet ett förslag till rådets
genomförandebeslut om fastställande av en rekommendation avsedd att avhjälpa de brister som
konstaterats vid utvärderingen och garantera att Grekland tillämpar alla Schengenbestämmelser om
den gemensamma viseringspolitiken korrekt och effektivt.
5759/17
aal/np
DG D 1 A
1
SV
3.
Arbetsgruppen för Schengenfrågor (utvärdering), med deltagande av partnerna i gemensamma
kommittén Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, godkände förslaget till rådets
genomförandebeslut om fastställande av en rekommendation den 2 februari 2017.
4.
Coreper uppmanas därför att rekommendera rådet att som en A-punkt på dagordningen vid ett
kommande möte anta utkastet till rådets genomförandebeslut, som återges i dok. 5758/17.
5759/17
aal/np
DG D 1 A
2
SV