Gabriella Sjögren Lindquist - Utrikesfödda och pensionssystemet

Utrikes föddas pensioner i
dag och i framtiden
Gabriella Sjögren Lindquist
Pensionssystemet
• Pensionen består av allmän pension,
tjänstepension och privat pension
- Inkomstpension och tjänstepension baseras på hela livets
inkomster.
- Utrikes födda har i genomsnitt arbetat färre år i Sverige.
- För full garantipension krävs 40 års bosättning mellan 1664 år. Undantag flyktingar.
- Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
Bild 2
Genomsnittlig allmän och tjänstepension, 2014, 69 år +
20000
18000
Kronor per månad
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Bild 3
Män
Kvinnor
Bild 4
Män
Kvinnor
Fd Sovjet
Asien
Sydamerika
Nordamerika
Afrika
Övr. Europa
EU15
Norden
Sverige
Fd Sovjet
Asien
Sydamerika
Nordamerika
Afrika
Övr. Europa
EU15
Norden
Sverige
Kronor per månad
Genomsnittlig disponibel inkomst, år 2014, 69 år +
20000
15000
10000
Övrig inkomst
5000
Pension
0
Andel i hushåll med bostadstillägg, år 2014, 69 år +
70
60
Procent
50
40
30
20
10
0
Bild 5
Män
Kvinnor
Andel i hushåll med äldreförsörjningsstöd, år 2014, 69 år +
50
45
40
Procent
35
30
25
20
15
10
5
0
Bild 6
Män
Kvinnor
Genomsnittlig förvärvsrelaterad ersättning, år 2014, MÄN
Kronor per månad
35000
Sverige
30000
Norden
25000
EU15
Övr. Europa
20000
Afrika
15000
Nordamer.
10000
Sydamerika
5000
Asien
0
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Bild 7
Ålder
Genomsnittlig förvärvsrelaterad ersättning, år 2014, KVINNOR
35000
Sverige
30000
Kronor per månad
Norden
25000
EU15
20000
Övr. Europa
15000
Afrika
10000
Nordamer.
5000
Sydamerika
Asien
0
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Ålder
Bild 8
Andel ekonomiskt utsatta, år 2014, 69 år +
60
Procent
50
40
Män
30
Kvinnor
20
10
0
Sverige
Bild 9
Norden
EU15
Övr. Europa
Afrika
Nordamer. Sydamerika
Asien
Fd Sovjet
Åtgärder för att minska ekonomisk utsatthet bland
äldre, särskilt utrikes födda
• Ett längre arbetsliv
- Problem då det krävs 41 års arbete med genomsnittslön för
att ”slippa” garantipension.
• Etablering på arbetsmarknaden
- Även om etableringen påskyndas, svårt att komma över
gränsen för garantipension.
Bild 10
Åtgärder för att minska ekonomisk utsatthet bland
äldre, särskilt utrikes födda, forts.
• Mörkertal i äldreförsörjningsstöd och
bostadstillägg
• Indexering av garantipensioner,
bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
Bild 11