Egenkontroll av enskild avloppsanordning, minireningsverk

Journalblad
Egenkontroll av enskild avloppsanordning, minireningsverk
Fastighetsbeteckning
Ansvarig för kontrollen/
fastighetsägare
Miljönämndens tillstånd
(datum, diarienr)
Datum då anläggningen
färdigställdes
Uppgifter om anordningen
Fabrikat, typbeteckning
Serviceavtal tecknat med
Serviceavtalets giltighetstid
Intervall för besöken
Finns larm installerat?
Finns provtagningsbrunn?
Kontrollpunkter, återkommande journalföring
Datum och
ev anm
Datum och
ev anm
Datum och
ev anm
Datum och
ev anm
Datum
Datum
Datum
Datum
Datum och
ev anm
Slamtömning (datum)
Servicebesök
Kemikaliebyte
Kontroll av
larmfunktion
Provtagning av
utgående vatten
Färgat/påverkat vatten
Lukt
Efterpoleringssteg
Typ av efterpolering
Datum
Datum
Vidtagna åtgärder