Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet
2016
2017-02-10
Översikt resultat
MSEK
Nettoomsättning
Q4 2015
10 355
10 434
558
2)
Jan-dec
2)
2015
39 351
278
1 737
2 436
242
501
500
927
EBIT
-1 012
-284
-1 083
564
Periodens resultat
-1 375
-337
-1 583
278
1 424
900
1 321
1 585
354
-171
354
-171
Justerad EBIT
1)
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
Nettoskuld
-2%
Jan-dec
2016
38 478
EBITDAI
1)
2)
Q4 2016
-3%
Justerad för jämförelsestörande poster. För mer info se bokslutskommunikén för 2016.
Exklusive förvärv/avyttringar och valuta
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
2
Fjärde kvartalet 2016

Marknadstrenderna:
− Tilltagande digitalisering, fortsatt minskningar av brevvolymerna
− Fortsatt tillväxt inom e-handeln
− Hård konkurrens på logistikmarknaden
− Svag konjunktur i Norge

Beslut om att införa en ny finansiellt hållbar
produktionsmodell i Danmark

PostNord Strålfors har avyttrat utomnordisk verksamhet

Ny svensk postlag aviserad till maj
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
3
Marknadsutveckling

Brevvolymerna
minskade totalt med
10% jämfört med Q4’15
• -23% i Danmark
• -7% i Sverige
BREV, MILJONER ENHETER
350
300
250
200
150
100
50
0
4Q'14

Paketvolymerna
ökade totalt med
11% jämfört med Q4’15
• E-handelsrelaterade
B2C-paket ökade cirka 18%
1Q'15
2Q'15
3Q'15
4Q'15
1Q'16
2Q'16
Sverige, A-post
Sverige, B-post
Danmark, A-post/ Quickbrev
Danmark, B-post och C-post
3Q'16
4Q'16
PAKET, MILJONER ENHETER
50
40
30
20
10
0
4Q'14
1Q'15
2Q'15
3Q'15
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
4Q'15
1Q'16
2Q'16
3Q'16
4Q'16
4
PostNord, koncern
NY PRODUKTIONSMODELL INFÖRS I DANMARK. STÄRKT KONCERNFOKUS
PÅ SLUTKUNDENS UPPLEVDA KVALITET GER RESULTAT.
NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL

– Nettoomsättningen minskade 2% exklusive valutaeffekter,
förvärv och avyttringar
12 000
8
– Tilltagande digitalisering, fallande brevvolymer, tillväxt inom
e-handelsrelaterade tjänster samt fortsatt hård konkurrens
inom logistikmarknaden
10 000
3
8 000

6 000
-2
4 000
-7
2 000
0
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2015 2016 2016 2016 2016
-12
Nettoomsättning 10 355 (10 434) MSEK
Justerad EBIT 242 (501) MSEK,
EBIT -1 012 (-284) MSEK
– Jämförelsestörande poster netto -1 255 (-785) MSEK. Poster
för 2016 avser i huvudsak nedskrivningar relaterade till den
danska verksamheten
– Fortsatt kostnadsanpassning för att möta minskande
brevvolymer
– En ny finansiellt hållbar produktionsmodell införs i Danmark
Nettoomsättning, MSEK
EBIT-marginal, %
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
5
PostNord Sverige
NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL
7 000

Nettoomsättningen ökade med 2%
– Brevvolymerna minskade totalt med 7%
10
– Ökad omsättning inom eCommerce & Logistics främst till följd
av fortsatt tillväxt inom e-handeln där ”Black Friday” och
”Cyber Monday” genererat rekordhöga volymer
6 000
8
5 000
6
4 000
3 000
4
2 000

Justerad EBIT 510 (260) MSEK,
EBIT 502 (182) MSEK
– Ökade intäkter samtidigt som kostnadsnivån fortsätter att
anpassas till lägre brevvolymer
2
1 000
0
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2015 2016 2016 2016 2016
0
Nettoomsättning, MSEK
EBIT-marginal, %
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
6
PostNord Danmark
NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL
3 000

10
– Brevvolymerna minskade med 23%
– Ökade B2C paketvolymer
0
-20
-30
1 000
-40
-50
0
– Positiv utveckling för tyngre logistik
-10
2 000
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2015 2016 2016 2016 2016
Nettoomsättningen minskade med 11%
(exklusive förvärv och valuta)

Justerad EBIT -144 (27) MSEK,
EBIT -1 397 (-390) MSEK
– Lägre brevintäkter har ännu inte kompenserats med
kostnadsanpassningar
– En ny finansiellt hållbar produktionsmodell kommer att
införas
-60
Nettoomsättning, MSEK
EBIT-marginal, %
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
7
PostNord Norge
NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL
1 500

10
– Svag efterfrågan till följd av svag utveckling i norska
ekonomin, prispress, samt avveckling av olönsamma
kundavtal inom termo
8
6
1 000
4
2
0
500
Nettoomsättningen minskade med 8% exklusive
valuta och förvärv

Justerad EBIT -6 (0)

EBIT -11 (-9) MSEK
– Vikande intäkter har mötts med kostnadsanpassningar
-2
-4
0
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2015 2016 2016 2016 2016
-6
Nettoomsättning, MSEK
EBIT-marginal, %
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
8
PostNord Finland
NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL
300

10
Nettoomsättningen ökade med 9% och
med 5% exklusive valuta och förvärv
– Tillväxt inom paketvolymer
8
6
200
4

EBIT -1 (-5) MSEK
– Kostnader för integrering av UPK
2
0
100
-2
-4
0
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
-6
Nettoomsättning, MSEK
EBIT-marginal, %
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
9
PostNord Strålfors
NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL
800

10
8
– Ökad omsättning från nya kundavtal i Finland och Norge samt
digitala kommunikationserbjudanden
6
4
600
Nettoomsättningen minskade med 12% och
ökade med 5% exklusive valuta, förvärv och
avyttringar
2
0
-2
-4
400
-6
-8
-10
200
-12
-14
-16
0
Q4
Q1
Q2
Q3 * Q4 *
2015 2016 2016 2016 2016
-18

Justerad EBIT 29 (29) MSEK,
EBIT 26 (-93) MSEK
– Resultatet påverkat av poster relaterade till genomförd
försäljningen av utomnordiska verksamheter
– Förbättringen i det justerade rörelseresultatet förklaras av
högre intäkter och genomförda besparingsprogram
Nettoomsättning, MSEK
EBIT-marginal, %
* Justerad EBIT-marginal
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
10
Kostnadsutveckling
KONCERNENS RÖRELSEKOSTNADER, MSEK
KONCERNENS KOSTNADSUTVECKLING
12 000
-2%
+6%
- 1%
+2%
10 000
8 000
10 790
MSEK
11 430
MSEK
6 000
4 000
2 000
0
Q4 2015
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Personalkostnader*
Transportkostnader
Övriga kostnader samt av- och nedskrivningar*
Omstruktureringskostnader
* Inklusive kostnadsinflation
* Exklusive omstruktureringskostnader
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
11
Utveckling kassaflöde
KASSAFLÖDE FÖR FJÄRDE KVARTALET 2016, MSEK


Kassaflöde från löpande verksamhet
1 424 (900) MSEK
Kassaflöde från
investeringsverksamheten -356 (-435)
MSEK
−
−
Likvida medel om 350 MSEK placerades i
företagscertifikat
Investeringar avser främst infrastruktur för den
integrerade produktionsmodellen samt fordon
FFO
1 800
Förändring i
rörelsekapitalet Investeringar
Finansiering
1 600
-119
1 400
-356
1 200
1 000
-118
1 543
800
600
400

Periodens kassaflöde 950 (455) MSEK
200
0
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
12
Nettoskuld

Nettoskulden minskade med 2 429
MSEK till 354 MSEK
– Påverkad av omvärdering av pensionsåtagande
samt ett positivt kassaflöde

Finansiell beredskap om 4 927 MSEK,
varav likvida medel 1 577 MSEK
MSEK
Räntebärande skulder
Pensioner och
sjukpensionsplaner
Lång- och kortfristiga
placeringar
Likvida medel
Nettoskuld
Nettoskuld/EBITDAI, ggr
Nettoskuldsättningsgrad, %
Finansiell beredskap
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
31 dec
2016
30 sep
2016
30 jun
2016
3 745
3 863
3 854
-1 201
158
-620
-613
-613
-560
-1 577
-625
-1 654
354
2 783
1 020
0,2
1,9
0,6
5
39
13
4 927
3 975
3 955
13
Kreditprofil
ÖVERSIKT KREDITER 31 DECEMBER 2016
FÖRFALLOSTRUKTUR 31 DECEMBER 2016, MSEK
Totalt värde
Nyttjat värde
Mdr SEK
Mdr SEK
2,0
0,0
2 000
1,0
0,0
1 500
Företagscertifikat
3,0
0,0
Kreditinstitut
1,5
0,6
MTN-obligationer
6,0
2,95
Kredit
Revolverande kreditfacilitet,
med förfall 2019
Bryggfacilitet
med förfall 2018
2 500
1 000
500
0
Totalt nyttjat, 31 dec 2016
3,6
Varav krediter med kort
förfallotid
2,0
2016
2017
Checkkredit
2018
Kreditinstitut
2019
2020-
MTN-obligationer
En icke dragen rullande kredit (RCF) om 2,0 miljarder SEK finns tillgänglig med förfall 2019
En icke dragen bryggfacilitet om 1,0 miljarder SEK finns tillgänglig med förfall 2018
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
14
Finansiella mål

Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en period på 3-5 år

De finansiella målen fastställdes på årsstämman 2014
Område
Nyckeltal
Utfall 2016
Mål
Lönsamhet
Avkastning på
operativt kapital
-12,1%
10,5%
Kapitalstruktur
Nettoskuldsättningsgrad
5%
10-50%
Utdelningspolicy
Utdelning
2017: Förslag: ingen
utdelning
2016: Ingen utdelning
40-60% av årets resultat
(normvärde 50%)
PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2016
15
Disclaimer
This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities
may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration
requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at
all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord.
Forward-looking statements
Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance
and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements
involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the
future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or
implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of
PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not
undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future
events, new information or otherwise except as required by law.
postnord.com
Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10
Per Mossberg, Kommunikationsdirektör, +46 10 436 39 15
[email protected]
16