Tandskador i samband med anestesi

Doknr. i Barium
14058
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Tandskador i samband med anestesi
Giltigt fr o m
2017-02-09
Version
5
Innehållsansvarig: Eva Rutström, Avdelningslärare, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska (evaru2)
Godkänd av: Johan Snygg, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (johsn)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska; Central intensivvårdsavdelning;
Neurointensivvårdsavdelning; Operation 4 Sahlgrenska; Operation 7 Sahlgrenska; Operation 6 Sahlgrenska; Anestesi 1 och 2
Sahlgrenska; Anestesi 5 Sahlgrenska
Denna rutin gäller för
AnOpIva område 5 SU
Revideringar i denna version
Rutinen gäller för hela AnOpIva område5 SU
Arbetsbeskrivning

Vid tandskada i samband med anestesi dokumenterar anestesisjuksköterska och
anestesiläkare detta noggrant i anestesijournalen och i patientjournalen (Melior).

Patienten informeras om skadan och måste sedan själv göra en skadeanmälan till
Patientförsäkringen LÖF, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Kurator eller
patientombud kan vid behov hjälpa till.

Efter en tid kommer en förfrågan från försäkringsbolaget om läkarutlåtande som ansvarig
narkosläkare ska fylla i och skicka tillbaka.
Ansvar
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är
känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen
samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.
Uppföljning och utvärdering
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas.
Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på
respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till
patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Sökord
Tandskada, skada, skadeanmälan, anestesi
Granskare
Per Nellgård sektionschef An/Op/Iva område 5 SU
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 1)